Filozofie (NMgr.)

Filozofie

 

Profil absolventa

Absolvent studijního programu získá rozvinuté znalosti z oboru systematické filozofie a schopnost tyto znalosti chápat v interdisciplinárních souvislostech. Získá znalost základních primárních a sekundárních textů oboru a tematických oblastí, přehled o jejich dějinném vývoji a soudobém stavu. Díky orientaci studijního programu na soudobý stav poznání v mezinárodním měřítku a na analytické metody, získá absolvent schopnost pracovat s primárními i sekundárními texty v originálním znění, tvůrčím způsobem interpretovat text, analyzovat a kriticky zhodnotit jeho argumentační strukturu. V širším měřítku si absolvent osvojí schopnost promítat získané teoretické znalosti jak do pedagogických, tak do badatelských projektů. Bude schopen přednášet před širokým publikem, ať už ve státní či soukromé sféře. Kromě základní jazykové kompetence bude disponovat i znalostmi z oblasti vědecké metodologie (zejména v oblasti současných společenských a přírodních věd). Získané poznatky a dovednosti bude schopen prakticky využít nejenom v akademické oblasti, ale i v oblasti státní správy, neziskových organizací či pedagogických institucí. Absolvent bude schopen samostatně a kriticky posuzovat otázky vyvstávající z etických a normativních rozměrů fungování společnosti (střet zájmů, politická kultura atd.). Bude tedy připraven pro práci v etických komisích jak ve státním sektoru, tak i v oblasti lidských zdrojů (např. vypracování firemních etických kodexů). Svými dovednostmi kritické analýzy a jasné formulace tezí, jakož i svou jazykovou vybaveností bude připraven koncipovat programy kulturních, společenských a politických aktivit, pracovat v oblasti žádostí o evropské granty a připravovat projekty meziregionální, celostátní i evropské spolupráce. S ohledem na tento typ studijního programu se tedy absolvent uplatní například: v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, v kulturních a neziskových institucích nebo taky v diplomatické sféře.

Podmínky k přijetí ke studium

Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru v ČJ. Uchazeč musí prokázat základní znalosti z oblasti dějin filozofie, systematické filozofie a také všeobecný přehled o společenských vědách. Součástí pohovoru bude i překlad a rozbor krátkého anglického odborného textu, dále pak diskuze nad bakalářskou prací, během níž uchazeč prokáže schopnost shrnout její hlavní myšlenky. Uchazeč by měl předložit seznam prostudované literatury a rámcovou představu o své budoucí diplomové práci.

Studijní plán

Statistiky přijímacího řízení