Filozofie a společenské vědy (Bc.)

Filozofie a společenské vědy

Student se seznámí jak s dějinami filozofie, tak především se současnými filozofickými debatami o pojetí filozofie. Důraz je kladen na filozofickou reflexi odlišných východisek, metod a metodologií jak filozofie samotné, tak dalších společenských věd, jako jsou sociologie, kulturní a sociální antropologie, ekonomie atd. (Zdůrazněn tedy bude pohled na filozofii nikoli jako na spekulativní, do sebe uzavřenou disciplínu, ale jako na aktivitu aplikovatelnou na společenské problémy v reflexi společenských věd.) Cílem studia je zejména pochopení vazeb mezi filozofií a společenskými vědami a role filozofie ve společnosti (jak odpovídá charakteru Filozofické fakulty). Vedle dějinného základu filozofického myšlení je posílena složka epistemologie, metod a metodologie, kde budou nastíněny ty otázky, které obvykle nejsou řešeny v rámci samotných společenskovědních disciplín (nebo které jsou řešeny neuspokojivě). Zároveň by si měl student uvědomit pluralitu možných filozofických východisek (zejména v rámci analytické versus kontinentální tradice) a měl by tak získat schopnost kriticky hodnotit nosnost a plodnost různých filozofických metod. Uvedeným cílům odpovídá curriculum studia s povinnými a povinně volitelnými předměty s tím, že studentům budou nabízeny další volitelné předměty v rámci oborů UHK.

Základní charakteristiky oboru:

  1. Dějinný přístup k filozofii, ale důraz na její současný stav
  2. Aplikace filozofie na společenské vědy, filozofická analýza jejich východisek a metodologie
  3. Srovnání různých pojetí filozofie, zejména kontinentální a analytické tradice

Profil absolventa studijního programu

Absolvent bude vzdělán nejenom ve filozofii, ale osvojí si i základy dalších společenských věd. Bude tedy připraven k navazujícím magisterským studiím v oblasti filozofie i společenských věd (zejména sociologie, kulturní a sociální antropologie, ekonomie). Všeobecný rozhled, který získá, a zejména schopnost kritického myšlení povedou i k možnosti jeho uplatnění ve veřejné správě, v oblasti neziskových organizací, médií a veřejného (včetně politického) života. Bude vybaven i základními znalostmi metod práce společenských věd, a dovednostmi kritického myšlení, logické argumentace, tvůrčího psaní a mediální komunikace; rozvine též své jazykové znalosti a osvojí si dovednosti spojené s analýzou a tvorbou odborných textů.

Podmínky k přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení.
U zájemců o studium se předpokládají středoškolské znalosti a dovednosti základů společenských oborů, všeobecný kulturní přehled, schopnost logického a kritického myšlení a další všeobecné studijní předpoklady.

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu. V písemném testu uchazeči prokazují znalosti z českých, evropských či světových dějin (zejména od počátku 19. století), o představitelích, koncepcích, myšlenkách, pojmech či dílech, vážících se k vývoji vědních oborů, jakými jsou filosofie, etika, psychologie, státověda, politologie, sociologie, právo, ekonomie, religionistika, znalosti o státoprávním uspořádání v České republice i v zahraničí, o politických systémech, o mezinárodních smlouvách a organizacích, zvláště znalosti o EU, o lokálních i světových konfliktech, o významných postavách politického života, přehled o vnitropolitické a mezinárodní politické scéně, o české i světové kultuře, znalosti zeměpisné, studijní předpoklady s ohledem na logické uvažování a kritické myšlení. Přijímací řízení je hodnoceno body. Maximální počet bodů, které uchazeč může v rámci přijímacího řízení získat, je 100. Z toho maximálně 90 bodů lze získat z přijímací zkoušky v podobě písemného testu a maximálně 10 bodů lze získat za participaci na fakultních aktivitách ve stávajícím akademickém roce v rámci tzv. FFree indexu. Tyto body může získat pouze uchazeč, který se do FFree indexu řádně zaregistruje prostřednictvím webového portálu https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/. Registrace je možná průběžně, nejpozději však 17. května 2019. Kredity se studentovi udělují pouze za období, v němž byl v rámci FFree indexu zaregistrován. Zohledněny budou kredity získané v období od zveřejnění těchto pravidel až do 17. května 2019. Počet přidělených bodů v rámci přijímacího řízení se bude odvíjet od počtu získaných kreditů v rámci FFree indexu. Počet kreditů získaných v rámci FFree indexu se tedy nerovná počtu získaných bodů v přijímacím řízení. Je stanovena převodní škála, která se odvíjí od maximálního počtu nasbíraných kreditů. Uchazeč s maximálním počtem nasbíraných kreditů získává z FFree indexu 10 bodů, uchazeč, který získal alespoň jeden kredit, získává 1 bod. Další body jsou rozpočítány dle rozložení kreditových zisků uchazečů. Informace k FFree indexu jsou k dispozici na webové stránce https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/, kde jsou v kalendáři akcí průběžně zveřejňovány i veškeré aktivity, jež jsou do FFree indexu zahrnuty.

Studijní plán

Statistiky přijímacího řízeni