Filozofie (Ph.D.)

 

Filozofie

Cílem doktorského studia v programu Filozofie je připravit odborníky na současnou filozofii, kteří budou schopni zajistit návaznost české filozofie na aktuální vývoj filozofie v mezinárodním měřítku, aktivně se zapojit do výzkumu v této oblasti a do mezinárodních filozofických diskusí; a současně budou schopni zprostředkovávat aktuální vývoj v rámci mezinárodní filozofie odborné veřejnosti v naší zemi.

Profil absolventa

  1. Absolvent má podrobné znalosti filozofické problematiky se zvláštním zřetelem ke zvolené specializaci.
  2. Ovládá metodologii filozofické práce do té míry, že je schopen provádět samostatný výzkum v oblasti své filozofické specializace a své výsledky publikovat i na mezinárodní úrovni.
  3. Absolvent zvládl základní metody vědecké práce v dané disciplíně a je obeznámen s nejnovějšími poznatky ve zvoleném oboru. Jeho znalosti prokazují, že došlo k prohloubení, doplnění a rozvinutí jeho teoretického poznání, myšlení a vědomostí získaných v předcházejícím studiu.
  4. Orientuje se v současných filozofických diskusích, je schopen zaujímat kvalifikovaná stanoviska k názorům v nich vyjadřovaných a do těchto diskusí se zapojovat, a to i na mezinárodní úrovni.
  5. Má nicméně nad svou filozofickou specializací nadhled a je schopen výsledky specializovaného filozofického výzkumu a filozofických diskusí promítat do názorů na současné problémy lidské společnosti a postavení člověka v ní.

Průběh studia

Standardní doba studia ve studijním programu Filozofie je v prezenční i v kombinované formě 4 roky. Na začátku studia (v prvním měsíci) vypracuje doktorand v součinnosti se svým školitelem individuální plán studia, který pak schvaluje oborová rada. Obhajoba disertační práce nemusí nutně proběhnout do konce tohoto čtyřletého období, ale nejpozději do sedmi let od zahájení studia. 

Podmínky k přijetí ke studiu

  1. Ukončené magisterské studium filozofie nebo příbuzného oboru.
  2. Předložení projektu disertační práce (v rozsahu 3 stran) s použitou literaturou.
  3. Vstupní pohovor, při kterém má uchazeč prokázat předpoklady pro doktorské studium i vědeckou práci. Pohovor prověří smysluplnost projektu a přehled uchazeče o soudobé filozofii. Část pohovoru je vedena v cizím jazyce (angličtina).

Návaznost na další typy studijních programů

Program přímo navazuje na navazující magisterský studijní program Filozofie.