Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výchova k občanství (Mgr.)

Informace ke státním závěrečným zkouškám a diplomovým pracím.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška Výchova k občanství s didaktikou má za úkol prověřit znalosti z dějin filosofie a etiky, společenských věd a didaktiky, získané během studia, a ověřit schopnost samostatné aplikace a interpretace poznatků na magisterské úrovni studia.
Průběh zkoušky: Student si vylosuje vždy jednu otázku z každého okruhu (Filosofie a etika, Společenské vědy a Didaktika). Po vylosování bude studentovi poskytnut prostor pro přípravu. Následně student samostatně vyloží dané otázky. Rozsah výkladu u každé otázky by se měl pohybovat kolem deseti minut, posléze budou následovat otázky členů komise.
Součástí státní závěrečné zkoušky je prostudování povinné literatury, která je uvedena na konci okruhů.

Otázky ke státním závěrečným zkouškám byly pro rok 2019/2020 v oblasti politologie inovovány a
zjednodušeny. Ti, kteří půjdou ke zkouškám v lednu 2020, si mohou vybrat, zda chtějí být zkoušeni
podle starých či nových otázek (informace stačí při losování otázek).
a
Otázky ke státním závěrečným zkouškám byly pro rok 2019/2020 v oblasti didaktiky inovovány. Ti,
kteří půjdou ke zkouškám v lednu 2020, si mohou vybrat, zda chtějí být zkoušeni podle starých či
nových otázek (informace stačí při losování otázek).

Okruhy státní závěrečné zkoušky ke stažení - Stará verze

 Okruhy státní závěrečné zkoušky ke stažení - Nová verze

 

Diplomová práce

Postup přihlášení diplomové práce

V předposledním ročníku studia si studenti zadávají téma závěrečné práce.

První možnost: návrh vlastního tématu (do 31. ledna)

1) Navrhněte si sami téma své kvalifikační práce – rozmyslete si její cíl, metody a zjistěte stav dosavadního zpracování v odborné literatuře.

2) Kontaktujete v předstihu vyučujícího, který by byl vhodným vedoucím práce vzhledem k jejímu tématu.

3) Poté, co se dohodnete s vedoucím práce na podobě jejího zadání, si ve STAGu v sekci Moje studium vyplňte údaje ke své závěrečné práci v záložce Kvalifikační práce. Nezbytnými údaji jsou:

  • akademický rok;
  • téma;
  • název anglicky;
  • vedoucí práce;
  • zásady pro vypracování (tj. zadání, o čem má práce pojednávat, jaký je cíl, jak má postupovat, jaké metody bude využívat apod., a to v rozsahu cca 10–20 řádků);
  • seznam doporučené literatury dle citační normy

4) Vyplněné zadání ze systému vytiskněte, podepište a zajistěte podpis vedoucího práce, a to nejpozději do 31. ledna. Následně odevzdejte zadání na sekretariát KFSV, kde jej vedoucí katedry schválí, popřípadě vrátí k doplnění či přepracování. Po schválení zadání vedoucím katedry je téma oficiálně přiřazeno studentovi a ten může začít se sepisováním své kvalifikační práce.

 

Druhá možnost: výběr z nabídky

Alternativní možností je vybrat si jedno z témat, jež ve STAGu nabízejí přímo vyučující. Jejich seznam naleznete v sekci Moje studium – záložka Témata VŠKP. Zde nastavíte patřičný filtr (např. pracoviště, vedoucí či název).

Termíny při výběru z nabízených témat jsou následující:

Vyučující vypisují témata prací během ledna.

Nejpozději do 20. března provedete prostřednictvím STAGu registraci k tématu (zájemce) a kontaktujete daného vyučujícího, prokonzultuje s ním téma, cíl a metody práce. Pokud se shodnete na jejím zpracování, nejpozději do 31. března vytisknete zadání, podepíšete jej a po podpisu vedoucího práce odevzdáte na sekretariát.

Uvedené termíny jsou závazné pro všechny studenty KFSV. Pravidla vypracování závěrečné práce podléhají výnosům příslušných fakult, jejichž jste studenty!

Na koho se obrátit s dotazem?

S jakýmikoliv dotazy ohledně administrace přihlášení se ke kvalifikační práci se obracejte na asistentku KFSV Zuzanu Sixtovou (zuzana.sixtova@uhk.cz).

 Odevzdání závěrečné práce

Závěrečná práce se nahrává do elektronického systému eVŠKP ve formátu PDF. Teprve poté můžete tištěné práce v knižní podobě v počtu 2 ks doručit osobně na sekretariát katedry, do rukou asistentky katedry (2. patro, místnost 22030) nebo zaslat doporučeně poštou, a to vždy do termínu odevzdání uvedeném v harmonogramu KFSV či v systému eVŠKP.

Pokud jde o barvu desek závěrečných prací, standardní je černá či tmavě modrá, ale může být i červená, zelená, bílá.

Elektronickou verzi práce odevzdávejte do systému eVŠKP: https://ris.uhk.cz/eVSKP/Default.aspx

Při nahrávání elektronické podoby práce do systému eVŠKP nezapomeňte uvést klíčová slova v českém i anglickém jazyce a stejně tak abstrakt práce vyplňte v obou jazycích.

Při vypracování práce postupujte dle výnosu příslušné fakulty, jejíž jste studentem.

V práci nezapomeňte uvést zadání práce, které si stáhnete ze stránky eVŠKP a vložíte do práce jako obrázek.

Níže je zobrazený print screen, jak vypadá eVŠKP, kde zadání práce naleznete:

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
harmonogram_terminu_kfsv_2018-19 30. 5. 2019 348,05 kB