Aktivity katedry

LMS Center

Letní škola filosofie

Studentský klub Libomudravna

Časopis Filosofie dnes

Filosofická olympiáda

LMS Center - Language, Mind, Society Center

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti vzniklo v rámci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové v roce 2009 na základě podpory ESF. Cílem centra je podporovat interdisciplinární výzkum, propojující filozofii se vědními obory, které s ní sousedí a jejichž výsledky jsou relevantní pro poznání povahy a zákonitostí lidské mysli, lidského jazyka a lidské společnosti. V duchu původního poslání univerzity usilujeme o překonání výrazné atomizace lidského vědění a z toho plynoucí atomizace oborů univerzitního vzdělání tak, že se cílevědomě soustředíme na hledání spojnic mezi filozofií a ostatními humanitními vědami na jedné straně, a přírodními a technickými vědami na straně druhé. Chceme například zkoumat, do jaké míry jsou filozofické a společenskovědní názory na fungování lidské společnosti propojitelné s poznatky speciálních věd, jako jsou evoluční biologie, kognitivní psychologie či kybernetika.

Činnost centra by také měla přispět k odstraňování předsudku, že filozofie je pouze spekulativní, do sebe uzavřená a od reality odtržená věc, a stimulovat interakci mezi filozofií, společenskými vědami a vědami přírodními. Měla by na jedné straně zvýšit zájem filozofů a studentů filozofie o výsledky speciálních věd týkající se filozofických témat (jako je mysl, jazyk a společnost) a na druhé straně by měla zájemcům, kterým je bližší věda, předvádět filozofii jako disciplínu, která se od speciálních věd liší spíše snahou o zpřehledňující nadhled než nějakou bytostnou esoteričností.

Hlavní náplní činnosti centra je pořádání přednášek, konferencí a seminářů, na kterých vystupují význační odborníci z oblasti filozofie i (empirických) věd; a publikování materiálů s nimi spojených. Centrum si také klade za cíl zvyšovat úroveň humanitního vzdělání v Hradci Králové a poskytnout studentům filozofie i dalších oborů možnost vyslechnout přednášky předních odborníků, účastnit se diskusí o nových poznatcích a pronikat do základů vědecké práce.

Řadu přednášek můžete sledovat také na youtube kanále LMS.

Sledujte nás na FB.

 

Letní škola filosofie a společenských věd

V roce 2019 proběhne druhý ročník letní filosofické školy v termínu od 3. do 6. října 2019. Srdečně Vás zveme!

Podrobnější informace o programu budou upřesněny v následujícím měsíci.
Jako studenti KFSV máte ubytování ve společném dormitáři přímo v klášteře zcela zdarma!
Svoji účast prosím potvrďte do 20. září ve formuláři: www.bit.ly/2wLWNee

Pokud provedete registraci později než 20. září, nemůžeme zaručit, že bezplatná místa budou
stále k disposici!

Pokud byste měli další dotazy, neváhejte nás kontaktovat!

První ročník

V roce 2018 katedra filozofie a společenských věd společně se studentským klubem Libomudravna uspořádala 1. ročník letní školy filosofie a společenských věd.

Letní škola se konala 20. - 23. září 2018 v historických prostorách Broumovského kláštera. Program jednotlivých dní obsahoval přednášky, workshopy, ale také společenské akce včetně výletů.

Studentský klub Libomudravna

Primárním cílem klubu je přispět k vytváření takového prostředí filozofické fakulty, které by si zasloužilo být nazýváno akademickou půdou.

Za tímto účelem klub periodicky pořádá akce rozličného charakteru: přednášky, promítání, bytové semináře, sportovní turnaje a jiné volnočasové aktivity.
Ideou všech výše zmíněných aktivit je rozvíjení spolupráce a sítě vztahů na ose studenti-studenti, ale i studenti-vyučující. Na klubových akcích se mohou přirozeně potkávat členové katedry a studenti oboru filozofie napříč všemi ročníky a ti seniorní mohou začínajícím kolegům předávat cenné rady či všemožné tipy a triky do následujících let studia. Od těch mladších se potom očekává nová energie a entuziasmus do tvůrčí činnosti. Právě v tom spočívá poslání klubu - poskytnout svým členům prostor (a skromné finanční zázemí) pro kolektivní realizaci roztodivných nápadů a kreativní tvorbu během vysokoškolského studia.

Stránky studijního klubu

Časopis Filosofie dnes

Filosofie Dnes se zaměřuje na otázky, které jsou diskutované ve všech oblastech současné filozofie, aniž by upřednostňoval jakoukoli filozofickou tradici. Cílem časopisu je naopak konfrontace různých přístupů k filozofii a interdisciplinární postoj k problémům, které sdílí současná filozofie s vědami jako je lingvistika, sociologie nebo kognitivní věda.

Jsme přesvědčeni, že konfrontace by měla probíhat prostřednictvím racionálního dialogu a vyžaduje si pečlivé vyjádření vlastního názoru, jakož i upřímný zájem a respekt vůči kritikům. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli změnit formát časopisu a od roku 2017 vydává časopis jedno číslo věnované konkrétnímu tématu a jedno číslo bez tematických omezení za rok. Domníváme se, že toto je nejlepší způsob jak poskytnout čtenářům snadný a otevřený přístup k otázkám, o nichž se diskutuje ve filozofii dnes.

Více informací na stránkách časopisu.

Filosofická olympiáda

Filosofická olympiáda je primárně určena studentům absolventských ročníků středních škol v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Organizátorem je Katedra filozofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové pod patronací děkanátu filozofické fakulty.

Hlavní motivací projektu je snaha představit filosofii jako moderní a svěží disciplínu, která není jen historickým přehledem myšlenek o odtažitých otázkách, ale oborem, jenž dokáže smysluplně přispět k diskusím nad zcela současnými problémy.

Zároveň jde o reakci na skutečnost, že olympiády z chemie, fyziky či matematiky mají dlouholetou tradici a soutěže podobného typu existují i v předmětech jako zeměpis, dějepis nebo v případě jazyků, avšak chybí u čistě společenskovědních disciplín. Projekt filosofické olympiády se pokouší tento deficit napravit a nabídnout možnost realizace rovněž pro studenty, kteří se profilují tímto směrem.

A konečně je součástí záměru organizátorů nabídnout platformu pro setkávání středoškolských a vysokoškolských učitelů a jejich studentů se společným zájmem v humanitních disciplínách. Současně by mohla filosofická olympiáda sloužit pro vzájemnou výměnu pedagogických zkušeností, didaktických metod, nápadů a otevřenou diskuzi o soudobých tématech ve filosofii mezi všemi zúčastněnými.

Více informací zde.