Historie (Ph.D.)

literature-3324039_1920

Charakteristika oboru

Studijní obor: Historie (7105V021)

Studijní program: Historické vědy (P7105)

Standardní délka studia: 4 roky

Získaný titul: doktor (Ph.D.)

Forma studia: prezenční a kombinovaná

 Profil přijímací zkoušky

I. Termín výběrového řízení

 Probíhá obvykle v červnu a září:

  1. Termín mezi 15. a 30. červnem – přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. května.
  2. Termín mezi 10. a 30. Zářím – přihlášku je třeba podat do 6. září

 II. Podmínky pro přijetí a průběh konkurzního řízení

 Uchazeč o doktorské studium prochází výběrovým řízením, které se skládá z pohovoru z 1 světového jazyka dle výběru uchazeče (ANJ, FRJ, NJ, RJ) a z pohovoru před konkurzní komisí.

  1. Cílem cizojazyčného pohovoru je zjistit, zda má posluchač předpoklady k tomu, aby během studia absolvoval dílčí doktorskou zkoušku z cizího jazyka. Vyžadují se základní komunikační dovednosti, schopnost porozumět předloženému odbornému textu a reagovat na otázky z něj vyplývající, prezentace zvoleného tématu disertační práce v cizím jazyce.
  2. Po absolvování jazykového pohovoru následuje prezentace zvoleného tématu disertační práce před konkurzní komisí. Uchazeč o studium předkládá projekt (5 - 10 stránek), v němž nastíní problematiku zamýšleného výzkumu: východiska, prameny a literaturu, pracovní hypotézy, metody a předpokládané cíle výzkumu. Zamýšlené téma disertační práce posluchač představí komisi a reaguje na otázky, které jsou mu kladeny.

Na základě výsledku dosaženého u cizojazyčného pohovoru a na základě vystoupení před konkurzní komisí rozhodne komise o výsledku konkurzního řízení a děkanovi/děkance FF UHK doporučí/nedoporučí přijetí posluchače ke studiu.

Konkurzní komise má právo korigovat doktorandem zvolené téma. Rozhoduje rovněž o příslušném školiteli a případném konzultantovi, jehož jmenování navrhuje děkanovi/děkance FF UHK.

Školitel musí být schválen oborovou radou příslušného studijního oborou.

III. Způsob přihlášení

K výběrovému řízení se uchazeč o doktorské studium přihlásí prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky přes studijní oddělení Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

K přihlášce přikládá (veškeré materiály je možné zaslat elektronicky):

profesní životopis ve strukturované podobě!

soupis dosavadní publikační činnosti

ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (je možné předložit rovněž až u výběrového řízení, pokud se jedná o posluchače v posledním roce magisterského studia, nejpozději však při nástupu ke studiu)

doklad o zaplacení manipulačního poplatku stanoveného Univerzitou Hradec Králové.

projekt vztahující se k tématu disertační práce v max. rozsahu 10 stran, zpracovaný dle výše uvedených pokynů

IV. Formy studia

Délka doktorského studia ve studijním oboru Historie studijního programu P7 105 Historické vědy je stanovena rozhodnutím akreditační komise MŠMT, a to ve formě prezenční i kombinované na 4 roky. Tzn.: do čtyř let od zápisu ke studiu musí doktorand splnit veškeré studijní povinnosti vymezené individuálním studijním plánem a absolvovat státní doktorskou zkoušku. Disertační práce musí být dle Studijního a zkušebního řádu UHK obhájena do 7 let ode dne zápisu ke studiu.

Prezenční forma:

Po dobu 4 let je dotována stipendiem, jehož výše je stanovena platnými tarify MŠMT a vnitřními předpisy UHK.

Doktorand má vedle povinností stanovených individuálním studijním plánem ještě dílčí povinnosti ke školícímu pracovišti (přítomnost na pracovišti, účast na všech akcích pořádaných pracovištěm, od druhého roku studia výukové povinnosti apod.).

Kombinovaná forma:

Není dotována stipendiem. Vztah doktoranda ke školícímu pracovišti je volnější. Omezuje se na povinnosti stanovené individuálním studijním plánem a konzultace postupu při psaní disertační práce se školitelem. Ve výjimečných případech je doktorand zván rovněž na odborné akce pořádané školícím pracovištěm. Účast při nich mu může být doporučena, popřípadě jednorázově uložena ředitelem školícího pracoviště.