Co Vás zajímá?
Noc vědců na PřF {~} | přednášky | workshopy |
Podívejte se na fotky z otevření nové budovy PřF!
Přírodní vědy pod jednou střechou!
Podívejte se na video ze slavnostního otevření nové budovy PřF
Informace k zářijovým zápisům do 1. ročníků

Studium


Zářijový zápis se koná 21. 9. 2017 v 9.00 v S1 - Aule ve 2. patře PřF UHK.

Zářijový zápis do 1. ročníků je určen jako:

1.) Náhradní termín pro uchazeče z 1. kola přijímacího řízení.

2.) Řádný termín pro uchazeče z 2. kola přijímacího řízení.


S sebou: 
Občanský průkaz
Originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom, v případě absolventů UHK potvrzení o ukončení studia, které jste obdrželi při státních závěrečných zkouškách).


Přírodovědecká fakulta vypisuje 2. kolo přijímacího řízení


do všech studijních programů a studijních oborů uvedených na této webové stránce. Navíc u dvouoborových studií "... se zaměřením na vzdělávání" také v kombinaci se třemi vybranými obory Pedagogické fakulty. Pro další informace a odkazy na e-přihlášku čtěte dále na této stránce.

Přihláška ke studiu musí být elektronicky podána a poplatek zaplacen nejpozději do 30. července 2017. Pozor: 31. července je plánována odstávka informačního systému.

Termíny přijímacích zkoušek (písemných i ústních) pro všechny obory Přírodovědecké fakulty UHK připadají pro 2. kolo na pondělí 28. srpna 2017.

Veškěré další informace k průběhu přijímacího řízení, rozhodnutí o přijetí a seznam požadavků k zápisu naleznete v dopise s pozvánkou k přijímacím zkouškám. Často kladené dotazy 

1. Výsledky přijímacích zkoušek jsou na web zadávány postupně (dodaná maturitní vysvědčení se evidují průběžně), definitivní výsledky 2. kola budou na webu od 31. 8. 

2. Prominutí přijímací zkoušky u dvouoborového studia – promine-li se 1 část, např. z chemie, musí se 2. část vykonat (např. v kombinaci chemie - biologie je chemie prominuta a je třeba vykonat biologii).

3. Náhradní termíny přijímací zkoušky se ve 2. kole přijímacího řízení neposkytují.

Staň se (přírodo)​vědcem... jsme přesní na mol!

Na Přírodovědecké fakultě, nejmladší fakultě UHK, založené v roce 2010, studují v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech nejen budoucí učitelé přírodních věd, ale i chemici, toxikologové, fyzici, systematičtí biologové, finanční matematici a informatici.
 

Studuj vědu na eSku

Na přelomu roku 2016 a 2017 jsme sestěhovali fakultu z několika míst do nově postavené budovy S v kampusu Na Soutoku. V této budově tě čekají přednáškové posluchárny, moderně vybavené počítačové učebny, výzkumné i výukové laboratoře nebo odpočinkové zóny.
 
Prohlédni si novou budovu S a vyber si svou židli → http://bit.ly/2lya6bR 

 
Nová budova PřF UHK v kampusu Na Soutoku (budova S)

Přihlášky přijímáme až do 30. 7. 2017!
E-přihláška zde.

 


 

Co můžete u nás studovat?
 

Chceš pracovat v laboratoři, v podniku, v přírodě a v terénu?
Zvol si jednoobor.
 
 

Chceš být učitelem na střední škole? 
Zvol si dvouoobor se zaměřením na vzdělávání.
Kombinovat můžeš předměty z naší PřF i z PdF.  

→ Baví mě MATEMATIKA

→ Baví mě FYZIKA

→ Baví mě CHEMIE

→ Baví mě BIOLOGIE

→ Baví mě INFORMATIKA

 

 

Co tě tady naučíme?

 Že není vždy jedna plus jedna rovno dvěma a jak to vysvětlit ostatním.
 Tvořivě řešit matematické problémy.
 Logicky myslet, správně argumentovat a kriticky posuzovat.
 Porozumět vztahům a souvislostem mezi jednotlivými odvětvími matematiky.
 Vyzkoušíš si práci s matematickým softwarem (Maple, Geogebra, Octave) - matematika nejsou pouze vzorce na papíře.

 
To a další dovednosti navíc tě naučíme v těchto oborech:

 

Finanční a pojistná matematika

(Bc., jednoobor, prezenční, 3letý)

 Budeš se orientovat se v finančním trhu.
 Vždy budeš rozumět tomu, co je ve smlouvách malým písmem pod čarou.
 Zvládneš vytáhnout z velkého množství dat podstatné informace.

 

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.

 

Matematika se zaměřením na vzdělávání

(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno vytvořit dvouoborovou aprobaci z nabídky PřF nebo PdF)

 Naučíme tě učit matematiku moderně.
 Budeš umět předat lásku k matematice dalším generacím.
 Naučíme tě, jak se dělá učebnice matematiky po obsahové i formální stránce.


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.

 

Jak na přijímačky těchto oborů 
Nemusíš se bát přijímacích testů ani ústního pohovoru, body ti budou přiděleny na základě středoškolského prospěchu, kromě vysvědčení si v den zkoušek přines také vyplněné čestné prohlášení. U přijímací zkoušky také odevzdáš ověřenou kopii maturitního vysvědčení. 

 

A pak?

Navazující magisterský obor:


Učitelství matematiky pro střední školy

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.FYZIKA

Co tě tady naučíme?

Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
(Bc., jednoobor, prezenční i kombinovaný, 3letý)
 

→ Získáš znalosti z různých fyzikálních disciplín (mechanika, kmity a vlny, elektřina a magnetismus ad.), programování nebo aplikací IT.
 Menší počet studentů ve třídách zaručuje individuální přístup, zajímavé praktické semináře a exkurze.
 Budeš umět provádět různá fyzikální měření v moderně vybavených laboratořích.
 To uplatníš v průmyslové sféře či v oblasti IT nebo v navazujícím magisterském oboru Fyzikální měření a modelování.

 

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.

Fyzika se zaměřením na vzdělávání
(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno kombinovat s nabídkou z PřF nebo PdF)

 Naučíme tě učit fyziku moderně.
 Získáš znalosti ze základních fyzikálních disciplín (mechanika, termika, elektřina, kmity a vlny, částice a pole).
 Budeš umět fyziku vysvětlit - získáš vhled do pedagogiky, psychologie a didaktiky fyziky.
 Důraz je kladen na nácvik praktických dovedností, postupů a metod fyzikálních experimentů.
 Všechna měření se budeš učit v moderně vybavených laboratořích. 
 Menší počet studentů ve třídách zaručuje individuální přístup, zajímavé praktické semináře a exkurze.
 Můžeš se podílet na organizaci populárně-naučných akcí pro veřejnost, které PřF pořádá. 

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.

 
Jak na přijímačky těchto oborů
Koná se pouze ústní pohovor z fyziky, další body můžeš získat za středoškolský prospěch, takže si nezapomeň vzít s sebou vysvědčení, a úspěchy v olympiádách (SOČ apod.) a případnou praxi. Přijímačky ti taky můžeme prominout, jestliže jsi měl na střední škole průměr lepší než 2,0 a z matematiky a fyziky měl na všech vysvědčeních hodnocení 1 a 2. A pak? 
Navazující magisterské obory


Fyzikální měření a modelování
Učitelství fyziky pro střední školy

Detaily o oborech zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.
CHEMIE


Co tě tady naučíme?


Toxikologie a analýza škodlivin
(Bc., jednoobor, prezenční, 3letý)

 Až v televizi budou říkat, že byl někdo otráven, budeš přesně vědět, čím a jak moc trpěl.
 Budeš umět kriticky posoudit informace z médií a zamezit poplašným zprávám.
 Provedeš odběr, zpracování a analýzu organických i anorganických vzorků životního prostředí.
 Na praktických cvičeních v laboratořích budeš analyzovat vzorky pitné vody, půdní vzorky, měřit kyselost, vodivost, polaritu roztoků, analyzovat potraviny, kosmetiku, nápoje nebo kultivovat bakteriální kultury. 
 V moderních laboratořích budeš moci pracovat se sofistikovanými laboratorními přístroji (kapalinové chromatografy, hmotnostní spektrometry).
 Víš, jak a kam se váže jed v těle? Budeš tvořit virtuální modely interakce těchto látek s bílkovinami lidského těla.


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.


Chemie
(Bc., jednoobor, prezenční, 3letý)
 Studuješ vše, co studují toxikologové a něco navíc.
 Víš, jak chemicky změnit molekulu?
 Jak jí zvětšit, zmenšit, udělat ve vodě rozpustnou nebo naopak nerozpustnou?
 Jak si ověřit, že požadovaná změna molekuly skutečně proběhla?
 A vědět, jaký účinek bude mít taková změna na biologickou aktivitu této molekuly?
 To vše se naučíš teoreticky i prakticky.


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.


Chemie se zaměřením vzdělávání
(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno kombinovat s nabídkou z PřF nebo PdF)

 Naučíme tě učit chemii moderně.
 Získáš znalosti ze základních chemických disciplín (obecná a anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, bioorganická chemie, biochemie ad.)

 Budeš umět chemii vysvětlit - získáš vhled do pedagogiky, psychologie a didaktiky chemie.
 Nácvičíš si praktické dovednosti, postupů a metod chemických experimentů.
 Všechna měření se budeš učit v moderně vybavených laboratořích. 
 Můžeš se podílet na organizaci populárně-naučných akcí pro veřejnost, které PřF pořádá. 

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.


Jak na přijímačky těchto oborů
U přijímací zkoušky si napíšeš test, ale dobrá zpráva je, že je pouze z chemie a na loňské varianty se můžeš podívat zde. Další dobrá zpráva je, že ti můžeme tento test prominout – máš na střední škole v posledních 4 letech alespoň 3 roky chemii a máš z ní vždy 1 nebo 2? Buď přines v den přijímací zkoušky svá vysvědčení k nahlédnutí a s plným počtem bodů půjdeš hned domů nebo můžeš ověřené kopie (výpis známek ze SŠ s razítkem, katalogový list) poslat do 30.4.2017 poštou. Také obdržíš plný počet bodů a do Hradce Králové se podíváš až v den zápisu do studia. 

A pak? 
Navazující magisterské obory

 

Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin
Učitelství chemie pro střední školy

Detaily o oborech zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.

 


BIOLOGIE

Co tě tady naučíme?
 

Systematická biologie a ekologie
(Bc., jednoobor, prezenční, 3letý)
 Získáš všeobecné znalosti hlavně na poli botanických a zoologických disciplín v předmětech, jako je Anatomie a morfologie rostlin, Fyziologie rostlin, Anatomie a morfologie živočichů, Fyziologie živočichů, Genetika, Geologie, Ekologie živočichů, Molekulární a buněčná biologie ad.
 Budeš vědět, jak se postarat o staré lomy, pískovny, výsypky a další člověkem vytvořená místa, aby to bylo dobré pro přírodu i lidskou společnost.
 Naučíme tě, které potraviny obsahují nejvíce jedovatých látek a kde se v nich vůbec berou.
 Zjistíš, co jsme zdědili po rodičích, za jakou část z toho můžou geny, a které vlastnosti či znaky se do nás dostaly jinak.
 Během studia uvidíš i zažiješ (třeba na terénních cvičeních v národních parcích a chraněných krajinných oblastech) mnoho praktických ukázek toho, jak se dělá věda a jak se její poznatky využívají v ochraně přírody, vývoji nových metod, technologiích, lékařství, zemědělství a dalších odvětvích lidské činnosti. 
 
Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.
 

Biologie se zaměřením na vzdělávání
(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno kombinovat s nabídkou z PřF nebo PdF)
 Učit biologii je v současné době výzva - příroda je krásná a rozmanitá, a u nás zvlášť. Musíme se k ní umět chovat, znát ji, naslouchat jí, a kdo to umí, ten by to měl naučit i ty ostatní. 
 Zjistíš, že entomolog neběhá po louce se síťkou, ornitolog využívá i jiné věci než sítě a dalekohled a nejlepší domácí zvířata jsou švábi nebo mnohonožky.
 Naučíš se řezat rostliny tak, že budeš při pozorování pod mikroskopem tajit dech, jak jsou krásné.
 Poznáš mnoho živočichů, o jejichž existenci jsi vůbec nikdy neslyšel.
 Budeš využívat nové přístroje  a nové metody výzkumu přírody.
 Díky tomu jako učitel můžeš mnohem lépe ukázat studentům, jak zpívají ptáci, jak rostou rostliny, jak tečou živiny stonkem či jak se rýhuje vajíčko. 

 
 
Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.


Jak na přijímačky těchto oborů
Všichni si musí napsat test, ale dobrá zpráva je, že je pouze z biologie a na loňské varianty se můžeš podívat zde. Ústního pohovoru se neobávej, ale připrav si pár vět o tom, co tě na biologii baví a jestli se jí věnuješ i ve svém volném čase. Připrav si k tomu portfolio – diplomy z biologických akcí a olympiád, herbáře, fotodokumentaci svých sbírek přírodnin nebo chovu. Nadšení se cení!

A pak? 
Navazující magisterské obory

Systematická biologie a ekologie
Učitelství biologie pro střední školy

Detaily o oborech zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.


INFORMATIKA

Co tě tady naučíme?

Informatika se zaměřením na vzdělávání
(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno kombinovat s nabídkou z PřF nebo PdF)

 Naučíme tě učit informatiku moderně.
 Získáš znalosti ze základních informatických disciplín v předmětech jako jsou: Algoritmy a datové struktury, Architektura počítačů, Programování, Operační systémy, Webové technologie, Moderní programovací jazyky, Programování databázových aplikací ad.

 Všechno se budeš učit v moderně vybavených počítačových učebnách. 
 Můžeš se podílet na organizaci populárně-naučných akcí pro veřejnost, které PřF pořádá. 


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.
E-přihláška zde.Jak na přijímačky tohoto oboru

Koná se pouze ústní pohovor z informatiky, body získáš také za středoškolský prospěch, takže si nezapomeň vzít s sebou vysvědčení. Můžeš doložit i úspěchy v olympiádách (SOČ apod.). Přijímačky ti taky můžeme prominout, jestliže jsi měl na střední škole informatiku alespoň 2 roky a z matematiky a informatiky v posledních 4 letech hodnocení 1 nebo 2.

A pak? 
Navazující magisterský obor

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatika

(Tento obor spadá pod PdF, informace zde.) 

Máš dotaz ke studiu? Rádi ti poradíme!
 
Studijní oddělení
Bakalářské obory: Hana Čejková (hana.cejkova@uhk.cz)
Navazující magisterské obory: Mgr. Kristýna Vávrová (kristyna.vavrova@uhk.cz)
Doktorské obory: Mgr. Jana Novotná (jana.novotna2@uhk.cz)

Kompletní informace o oborech najdeš zde.
Veškeré informace o přijímacím řízení najdeš zde

Čím právě žijeme - podívej se na náš Facebook!

 

Z PřF do zahraničí

Vycestuj v rámci studia na zahraniční pobyt od 1 do 12 měsíců - kromě evropských zemí, jako je Španělsko, Portugalsko, Německo, Polsko, Litva nebo Norsko, můžeš vyjet i do Brazílie, Koreje, Japonska, Jihoafrické republiky, Ruska a dalších. 


 

 
 

Ukaž svou lásku k přírodním vědám i ostatním!
 
Rádi přibližujeme vědu široké veřejnosti - vysvětli kamarádům, proč je pivo zlaté a pěna bílá, jak funguje láska v mozku nebo jim ukaž princip optických klamů. 

Naši studenti a vyučující společně organizují tyto akce pro veřejnost:

→ Noc vědců
→ Čertovské laboratoře 
→ Den otevřených dveří
→ Den fascinace rostlinami
→ Nábřeží vysokých škol
Hrajeme si i hlavou!
 

Tak už víš, která věda je ta pravá? Přece (přírodo)věda! 

Přidej se k nám, přihlášky přijímáme až do 30. 7. 2017!

E-přihláška zde.

 

 
 

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 28.7.2017 11:48