Informační a znalostní management

Přijetí uchazečů a následné studium nových doktorandů bude probíhat od akademického roku 2019/2020 dle požadavků nové akreditace studijního programu Systémové inženýrství a informatika pro specializaci Informační a znalostní management. ZDE najdete podmínky pro přijetí a organizaci studia od 1. 9. 2019.

Níže jsou uvedeny informace o studiu oboru Informační a znalostní management s dobíhající akreditací do roku 2024:

Studijní program: P6209 Systémové inženýrství a informatika 
Obor: 6209V014 Informační a znalostní management 
Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk studia: český
Forma studia: prezenční (zkratka oboru izm-p), kombinovaná (zkratka oboru izm-k)
Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika je akreditován jako čtyřletý společný studijní program s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci (EF TUL) a Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa). Vzhledem k odborné profilaci zúčastněných fakult se studijní program člení na tři obory:
Informační a znalostní management (garantuje FIM UHK)
Informatika ve veřejné správě (garantuje FES UPa)
Ekonomická informatika (garantuje EF TUL)

Informační management je transdisciplinárně pojatý soubor poznatků, metod a doporučení systémových přístupů a informatiky, které pomáhají vhodně realizovat informační procesy manažerského myšlení a jednání k dosažení cílů uvažované organizace. Znalostní management lze považovat za další vývojový stupeň informačního managementu, kterého rozvoj byl iniciován postupným posunem zájmu organizací od informací ke znalostem, majícím mnohdy velice strategickou hodnotu. Chápeme jej jako strategii, která převádí intelektuální kapitál organizace (a to jak znalosti zaznamenané na vhodném médiu, tak i znalosti ukryté v talentu a zkušenostech pracovníků organizace) do vyšší produktivity, do nových hodnot, resp. do zvýšené konkurenceschopnosti. Informační a znalostní management tedy principiálně pokrývá ty procesy v organizaci, které jsou synergickou kombinací kapacity informačních a komunikačních technologií při zpracování dat a informací s tvůrčí a inovativní kapacitou lidských jedinců.
Cíle oboru: zvládnutí, vývoj a rozvoj informačních a komunikačních, resp. znalostních technologií určených zejména pro zachytávání a cílené využívání strukturovaných znalostí, přičemž využití těchto ICT lze v uvedených procesech považovat za klíčové. Potřeby současné praxe zahrnují mnohem víc, než pouze stabilní přístup k informacím, založený zejména na rozvoji Internetu a souvisejících technologií. Je třeba vyvíjet a využívat takové softwarové nástroje a rozvíjet s tím související informační (znalostní) a komunikační technologie, které získané informace přetvářejí ve znalosti a používají je k řešení problémů reálného světa. Studijní obor poskytne teoretickou i praktickou kvalifikaci v uvedeném směru.
Cíle společné pro celý studijní program: výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie (ICT), využívat moderní, počítačem podporované metody při rozhodování, zvláště v dnes prudce se měnící informační společnosti a v již vznikající znalostní společnosti.

 

 

Absolvent studijního programu bude mít znalost informačních toků a ekonomických procesů v organizacích a institucích, znalost informačních a komunikačních technologií (ICT) a možností jejich tvůrčích aplikací. Absolvent bude připraven k další tvůrčí vědecké práci v příslušném vědním oboru. Absolvent oboru Informačního a znalostního managementu je profilován na nejvyšší řídící pozice pro plnění nově vznikajících úkolů znalostní společnosti, založených zejména na zachytávání, sdílení a cíleném využívání strukturovaných znalostí, při využití informačních a komunikačních technologií jako klíčového nástroje. Bude schopen vyvíjet a aplikovat takové softwarové nástroje, které používají získané informace k řešení problémů, přičemž je mnohdy potřeba přetvářet získané informace ve znalosti a aplikovat je k řešení problémů reálného světa. Důraz přípravy je kladen na tvůrčí aplikaci metod a nástrojů informačního a znalostního managementu. Důležitou oblastí působení absolventů všech tří oborů doktorského studijního programu je vědecká a odborná činnost, pedagogická činnost v oblasti vysokých škol a specializovaných institucí. Znalostní manager bude v organizacích a podnicích schopen zavádět technologie a metody znalostního managementu, bude schopen kvalifikovaně analyzovat potřeby organizace v uvedeném směru, jakož i navrhovat a řídit tvorbu systémů, zachytávajících a cíleně pro potřeby firmy využívajících globální i specializované firemní znalosti. Informační manager bude schopen kvalifikovaně posoudit a analyzovat informační toky a potřeby firem a organizací, řídit proces návrhu a tvorby příslušných informačních systémů a specializovaných systémů pro podporu rozhodování.
Další možnosti uplatnění absolventa všech oborů studia:
Uplatní se jako manager s hlubokou znalostí návrhu a využití ICT, znalostních systémů, nástrojů na podporu rozhodování, na vyšších článcích řízení v podnicích, organizacích a institucích veřejné správy v regionech a na celostátní úrovni.
Charakteristika zaměstnavatelů, u kterých bude moci absolvent uplatnit získané vzdělání:
Střední a velké podniky, organizace a instituce veřejné správy v regionech a na celostátní úrovni, vysoké školy, vědecké a výzkumné instituce.

 

 

Seznam školitelů FIM UHK pro doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika

Seznam schválených témat disertačních prací pro doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika

ORGANIZACE STUDIA

Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů. Všechny tři fakulty mají moderní informační infrastrukturu a rychlé připojení na internet, což významně ulehčuje vzájemnou komunikaci.

Studium se řídí Ustanovením pro studium v doktorských studijních programech, platným na každé ze zúčastněných univerzit. Ustanovení je součástí Studijního a zkušebního řádu UHK.

V doktorském studiu (v prezenční i kombinované formě) se v základu požaduje:

  • splnění povinných předmětů - podrobnosti zde
  • absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci  - podrobnosti zde
  • získání minimálně 180 kreditů - podrobnosti zde
  • složení státní doktorské zkoušky - podrobnosti zde
  • obhajoba disertační práce - podrobnosti zde    

Stipendia pro doktorandy

Níže uvedená stipendia se řídí Stipendijním řádem UHK.
Doktorandovi v prezenční formě studia se přiznává základn
í doktorské stipendium po dobu 4 let při plnění standardních povinností. Standardní povinnosti studenta doktorského studia pro nárok na získání základního stipendia definuje směrnice děkanaVýši základního doktorského stipendia stanovuje výnos děkana.

Doktorandovi může být přiznáno mimořádné stipendium za nadstandardní aktivity doktoranda. Nadstandardní aktivity definuje rovněž výše uvedená směrnice děkana.

Po splnění podmínek může doktorand obdržet ubytovací a sociální stipendium.

Průběh výuky, studijní předměty

Profilace studenta bude dána charakteristikou disertační práce a volbou volitelných předmětů pod vedením školitele. Student doktorského studijního programu absolvuje povinné předměty studia a vybrané volitelné předměty, profilující jej ve zvoleném zaměření disertačního výzkumu.
Konzultace k předmětům studia probíhají v zimním i letním semestru v blocích; každý blok může být realizován na jiné fakultě (dle příslušnosti garanta předmětu) – předpokládá se mobilita jak studentů, tak příslušného pedagoga. Od doktorandů v prezenční formě studia se požaduje výuková povinnost v rozsahu 4 hodin týdně v semestru po dobu 6 semestrů (určí školitel v závislosti na potřebách pracoviště a rozsahu dalších aktivit doktoranda). Vědecko-výzkumnou činnost doktoranda určí a řídí jeho školitel.

 

 

Podmínkou úspěšného postupu ve studiu je splnění minimální podmínky pro příslušný rok studia:

na konci 1. roku studia absolvovaný alespoň jeden povinný předmět,
na konci 2. roku studia absolvovány alespoň dva povinné předměty,
na konci 3. roku studia absolvovány všechny předměty studijního plánu a podaná přihláška ke státní doktorské zkoušce

Požadavky na absolvování stáží

Dle nařízení vlády č. 274/2016 Sb. je striktně vyžadováno po studentech prezenční i kombinované formy studia, kteří jsou zapsáni do doktorského studia po účinnosti tohoto nařízení (1. září 2016), absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. Požadavek bude kontrolován při podání přihlášky k obhajobě disertační práce, ke které nebude umožněno přihlášení v případě nesplnění požadavku adekvátní formou.

Oborová rada DSP SII dále specifikuje požadavky na jinou formu přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci s tím, že za tuto spolupráci lze chápat vědecko-výzkumnou činnost studenta v mezinárodním kolektivu s mezinárodním výstupem, který je definovaným druhem výsledků (např. Jimp, Jsc, D, P) dle platného Rejstříku informací o výsledcích (RIV) dle příslušného nařízení rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Kreditové ohodnocení studia

Kredity jsou ohodnocené povinné předměty studia (po 15 kreditech), volitelné předměty (po 10 kreditech), splnění výukové povinnosti po dobu 6 semestrů (první a druhý rok studia - po 5 kreditech/semestr, třetí rok studia po 10 kreditech/semestr) a zejména publikační výstupy (dle kvality od 5 do 30 kreditů za výstup): Tabulka s kreditovým ohodnocením vědecko-výzkumné činnosti

Minimální požadovaný počet získaných kreditů za studium a pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce * 180 a více

Požadavky na státní doktorskou zkoušku (SDZ)

Státní doktorská zkouška představuje ukončení studijní části doktorského studia. Doktorand se může přihlásit ke státní doktorské zkoušce v případě, že úspěšně absolvoval všechny povinné předměty a získal minimálně 180 kreditů (doktorand ve spolupráci se školitelem vypracuje Kreditové ohodnocení doktorského studia, které schvaluje proděkan pro vědu a výzkum). Doktorand předkládá k SDZ pojednání o své disertační práci. Finálnímu odevzdání pojednání k SDZ předchází katedrová předobhajoba.

Okruhy otázek ke státní doktorské zkoušce v oboru Informační a znalostní management
 
Požadavky na přihlášku k obhajobě disertační práce

Obhajoba disertační práce představuje ukončení vědecko-výzkumné části doktorského studia a celé studium uzavírá. Proto se doktorand může přihlásit k obhajobě disertační práce, pokud splnil následující podmínky:

  • Úspěšně absolvoval státní doktorskou zkoušku.
  • Seznam publikační činnosti obsahuje minimálně jednu celoautorskou publikaci v časopise s nenulovým impakt faktorem (Thomson JCR) nebo dvě celoautorské publikace indexované ve Scopus SJR v kvartilu Q1 až Q3 (v případě spoluautorství se doktorandovy podíly sčítají). V tomto případě se za celoautorskou publikaci doktoranda považuje i publikace, kterou vytvořil doktorand se svým školitelem, případně školiteli dalších spoluautorů-doktorandů. Ve všech ostatních případech se podíly dělí podle autorů (tedy i v případě spoluautorů-doktorandů, kteří se na rozdíl od školitelů počítají jako plnohodnotní autoři).
  • Absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci (vyžadováno u doktorandů zapsaných do studia od 1. 9. 2016).

Finálnímu odevzdání disertační práce předchází katedrová předobhajoba.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Případné odborné dotazy zodpoví prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum FIM UHK.

Referentka studijního oddělení pro doktorská studia - fáze přijímacího řízení
Eliška Müllerová
e-mail: eliska.mullerova@uhk.cz 
tel.: 493 332 211

Referentka studijního oddělení pro doktorská studia - fáze studia
Tereza Červená
e-mail: tereza.cervena@uhk.cz 
tel.: 493 332 212