Informační a znalostní management - NOVÁ AKREDITACE OD 1. 9. 2019

Studijní program: P0688D140001 Systémové inženýrství a informatika
Specializace: Informační a znalostní management
Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk studia: český
Forma studia: prezenční (zkratka specializace izm-p), kombinovaná (zkratka specializace izm-k)
Udělovaný akademický titul: Ph.D.


Doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika je akreditován jako čtyřletý společný studijní program s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) a Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci (EF TUL). Vzhledem k odborné profilaci zúčastněných fakult se studijní program člení na tři specializace:
Informační a znalostní management (garantuje FIM UHK)
Informatika ve veřejné správě (garantuje FES UPa)
Manažerská informatika (garantuje EF TUL)

Cílem studijního programu je pomocí samostatného vědeckého bádání a tvůrčí činnosti vychovávat vysoce kvalifikované odborníky schopné navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie (ICT), využívat moderní, počítačem podporované metody při rozhodování, zvláště v prudce se měnící informační společnosti a rozvíjející se znalostní společnosti. Studijní program je koncipován interdisciplinárně s důrazem na teoretické vzdělání v oblastech informatiky a ekonomických oborů.

Cílem specializace Informační a znalostní management je získání specifických odborných znalostí zaměřených na technologicky a manažersky orientovanou práci s informacemi a znalostmi v jejich různých formách a typech. Důraz je kladen jak na obecná specifika související se studijním programem, tak na flexibilitu a personalizaci výuky vzhledem k profilaci doktorandů. Specializace Informační a znalostní management se tak věnuje široké paletě problémů a úloh souvisejících s oborem počínaje základním teoretickým aparátem spojeným s kvantitativními metodami a ekonomickou teorií, které jsou předpokladem samostatné výzkumné práci v oboru, přes systémový přístup k řešení problémů, až po podporu rozhodování, návrh a implementaci souvisejících informačních a znalostních technologií.

 

 

Absolventi doktorského studijního programu při absolvování prokazují hluboké a systematické znalosti: teorie systémových věd; soudobých ekonomických teorií; současných statistických a matematických metod v řízení; systému věd a výzkumným problémům na pomezí oboru systémového inženýrství a informatiky. Absolvent specializace Informační a znalostní management dále prokazuje znalosti:
návrhu, tvorby a implementace vybraných typů informačních systémů; podnikové informatiky; modelování a simulace; manažerských aspektů práce s informacemi a znalostmi.

Absolventi doktorského studijního programu při absolvování dovedou:
navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oblasti systémového inženýrství a informatiky způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem; rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody systémového inženýrství a informatiky včetně vymezení oboru a jejich zařazení do širší oblasti.

Absolventi doktorského studijního programu jsou při absolvování schopni:
vyhodnocovat nové poznatky s přihlédnutím k dlouhodobým ekonomickým a společenským důsledkům jejich využívání; tvůrčí činnosti v interdisciplinárních pracovních týmech; vést práci vědeckých tymů a plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy při řešení složitých problémů v oblasti návrhu a rozvoje ICT a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění; samostatného řešení složitých problémů při tvůrčí činnosti nebo využívání jejích výsledků; srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti; používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v anglickém jazyce; získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislosti vzdělávání ostatních.

Předpokládaná uplatnitelnost na trhu práce:
Absolvent specializace Informační a znalostní management se uplatní na nejvyšších manažerských postech různých typů hospodářských organizací; specialisté na senior pozicích v oblasti informatiky; vědečtí pracovníci ve státních nebo soukromých institucích základního a aplikovaného výzkumu zaměřených jak na informatiku, tak ekonomické vědy; nebo ve vzdělávacích institucích na terciárním stupni vzdělávacího systému jako specialisté na vybrané oblasti informatiky nebo ekonomie.

 

 

 

 

Seznam školitelů FIM UHK pro doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika - specializace IZM

 

Seznam schválených témat disertačních prací pro doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu a jejím řádným zaevidováním studijním oddělením fakulty. Pro přihlášení využívejte ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU

(spuštěno přihlašování do 2. kola přijímacího řízení na rok 2019/2020)


Termín pro podání přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení: do 5.9.2019

Administrativní poplatek500 Kč (platbu na účet zaslat do 5.9.2019) 
 
Do přihlášky je nutné zadat celé jméno předem vybraného školitele a návrh tématu disertační práce. 
 
Termín konání přijímací zkoušky pro uchazeče přihlášené do 2. kola přijímacího řízení: 26.9.2019
 
Zápis do studia pro uchazeče přijaté v 2. kole přijímacího řízení: 4.10.2019
 

Po vyplnění a odeslání přihlášky uchazečem, obdrží uchazeč na e-mail uvedený v přihlášce číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol pro uhrazení administrativního poplatku - pro spárování platby s přihláškou nutno dodržet (pokud nebudou uchazečem platební údaje zadány správně, nebo některý údaj vynechá, nedojde ke spárování platby s přihláškou a přihláška tak nebude zařazena do přijímacího řízení). Na základě správně uhrazeného poplatku dojde ke spárování platby s přihláškou a uchazeč obdrží druhý e-mail potvrzující řádné zaevidování přihlášky studijním oddělením.
Při úhradě poplatku ze zahraničí, je nutné zaslat čitelný sken dokladu o platbě na e-mail eliska.mullerova@uhk.cz. Pro platbu ze zahraničí platí údaje:
IBAN : CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT : GIBACZPX

Poplatek představuje částku za úkony spojené s přijímacím řízením a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Pokud uchazeč neuhradí tento poplatek, nebude pozván k přijímací zkoušce. Potvrzení od lékaře nevyžadujeme, ale předpokládáme odpovídající zdravotní stav.

Další doplňující informace k přijímacímu řízení obsahují DOKUMENTY:
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FIM UHK v akademickém roce 2019/2020
příloha č. 1: Kritéria hodnocení a stanovení pořadí nejúspěšnějších uchazečů pro přijetí ke studiu na FIM UHK v akademickém roce 2019/2020
příloha č. 2: Harmonogram přijímacích zkoušek 2019
Předpokládané počty přijímaných uchazečů do akademického roku 2019/2020
Žádost o přezkoumání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

Vstupní požadavky na uchazeče

Ukončené magisterské studium na některém ze studijních programů realizovaných českými univerzitami či vysokými školami nebo odpovídající dosažené vzdělání v zahraničí ekonomického nebo informatického zaměření, případně i jiného příbuzného studijního programu. Mezi obecné předpoklady uchazeče patří schopnost analytického myšlení, schopnost syntézy, tvořivost a schopnost cílevědomé vědecké činnosti.

Přijímací zkouška
K doktorskému studijnímu programu Systémové inženýrství a informatika jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru a skládá se z těchto částí:

  1. odborná diskuse o možném tématu budoucí disertační práce založené především na dostatečné rešerši existující vědecké literatury a budoucím zaměření individuálního studijního plánu uchazeče. Uchazeč, pozvaný k přijímací zkoušce, proto musí nejpozději 7 dní před konáním přijímací zkoušky elektronicky odeslat krátké pojednání (do 15 stran) o uvažovaném tématu disertační práce 1x svému školiteli a 1x na e-mail eliska.mullerova@uhk.cz - studijní oddělení. V pojednání bude stručně zpracována oblast výzkumu, do které by zamýšlené téma mělo náležet a jsou naznačeny možné směry výzkumu v rámci doktorského studia, případně i specifikace cílů, které doktorand zamýšlí naplnit.
  2. odborná zkouška formou rozpravy k problematice profilových předmětů studijního programu - prověření vědomostí z informatiky, ekonomie a z anglického jazyka. 

V oblasti informatiky je předpokládána schopnost návrhu jednoduchých informačních systémů, znalost problémů souvisejících s podnikovou informatikou, programováním, základních nástrojů na podporu rozhodování, obecná znalost moderních informačních a komunikačních technologií a znalost teorie systémů se zaměřením na systémové inženýrství.
V oblasti ekonomie se předpokládá přehled o současném vývoji informační společnosti, znalost principů strategického managementu, ekonomické teorie zaměřené na chování spotřebitele a firem nebo znalost makroekonomických ukazatelů včetně teoretického základu a jejich aktuálních hodnot.
V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka. Zkouška z anglického jazyka má písemnou a ústní část (znalost může být prokázána certifikátem na úrovni C1 dle evropského referenčního rámce).


OKRUHY OTÁZEK Z INFORMATIKY A EKONOMIE, POŽADAVKY NA ANGLICKÝ JAZYK - vzor písemného testu z AJ

Cílem přijímací zkoušky je zhodnotit stupeň odborné připravenosti uchazeče, posoudit jeho celkové předpoklady pro doktorské studium, posoudit výběr možného zaměření tématu disertační práce a s tím související návrh na výběr školitele.
Stanovení výsledku přijímacího pohovoru je založeno na hlasování členů zkušební komise. U pohovoru uspěje uchazeč, jehož předpoklady hodnotí kladně prostá většina přítomných členů zkušební komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Obdobným způsobem komise rozhodne o pořadí nejlepších uchazečů. O přijetí do studia rozhoduje na doporučení komise děkan fakulty.

U přijímacího pohovoru, na který bude uchazeč pozván na základě elektronicky podané přihlášky a správně uhrazeného administrativního poplatku, uchazeč doloží získání vysokoškolského magisterského vzdělání - originálem vysokoškolského diplomu nebo jeho úředně ověřenou kopií (absolvent FIM UHK nemusí dokládat). V případě, že bude uchazeč do doktorského studia přijat, odevzdá posléze u zápisu do studia úředně ověřenou kopii diplomu o vysokoškolském magisterském vzdělání (absolvent FIM UHK nemusí odevzdávat).

ORGANIZACE STUDIA

Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů.
Studium se řídí Ustanovením pro studium v doktorských studijních programech, platným na každé ze zúčastněných univerzit. Ustanovení je součástí Studijního a zkušebního řádu UHK.

V doktorském studiu (v prezenční i kombinované formě) se v základu požaduje:

 

Podmínkou úspěšného postupu ve studiu je splnění minimální podmínky pro příslušný rok studia:

  • na konci 1. roku studia absolvovaný alespoň jeden povinný předmět
  • na konci 2. roku studia absolvovány alespoň dva povinné předměty
  • na konci 3. roku studia absolvovány všechny předměty studijního plánu a podaná přihláška ke státní doktorské zkoušce

Stipendia pro doktorandy

Níže uvedená stipendia se řídí Stipendijním řádem UHK.
Doktorandovi v prezenční formě studia se přiznává základní doktorské stipendium po dobu 4 let při plnění standardních povinností. Standardní povinnosti studenta doktorského studia pro nárok na získání základního stipendia definuje směrnice děkana. Výši základního doktorského stipendia stanovuje výnos děkana.

Doktorandovi může být přiznáno mimořádné stipendium za nadstandardní aktivity doktoranda. Nadstandardní aktivity definuje rovněž výše uvedená směrnice děkana.

Po splnění podmínek může doktorand obdržet ubytovací a sociální stipendium.

Pravidla pro tvorbu studijních plánů

Používaný kreditový systém: ECTS
Předměty se dělí na povinné (P), povinně volitelné (PV) a volitelné (V). Povinné předměty jsou určeny pro všechny studenty studijního programu, nabídka povinně volitelných předmětů je určena vždy pro každou specializaci zvlášť, nabídka volitelných předmětů je společná pro všechny specializace.

Studium předmětů ve specializaci IZM

Další studijní povinnosti: Od studentů prezenční formy studia se požaduje pedagogická činnost v rozsahu 2-4 vyučovacích hodin týdně za semestr během dvou semestrů, zpravidla v průběhu prvních dvou let studia. Konkrétní rozsah určí školitel v součinnosti s vedoucím školicího pracoviště v závislostech na jeho potřebách. Pro studenty kombinované formy je tato aktivita volitelná. Pedagogická činnost studenta je ohodnocena 5 kredity za 2 hodiny výuky týdně za semestr.

Požadavky na absolvování stáží

Student v rámci prvních tří let studia absolvuje stáž na vybrané zahraniční univerzitě či výzkumné instituci v minimální délce jednoho měsíce. Délka stáže může být rozdělena do několika částí s minimální dobou trvání jeden týden. Stáž může nabývat formy výjezdu na instituce, participace na evropském výzkumném projektu nebo realizace přímé účasti na mezinárodní spolupráci jinou formou. Za tuto aktivitu získá minimálně 20 kreditů, maximálně však 60 kreditů. Celkové kreditové ohodnocení bude provedeno jednorázově před státní doktorskou zkouškou na základě předložení relevantních podkladů dokladujících kvalitu dosažených výstupů. O počtu přidělených kreditů rozhoduje příslušný proděkan.

Požadavky na tvůrčí činnost

Student se zapojuje do výzkumné činnosti školicího pracoviště pod vedením svého školitele a výsledky své výzkumné činnosti publikuje. Výstupy publikační činnosti jsou kreditově hodnoceny dle přiložené tabulky: Tabulka s kreditovým ohodnocením vědecko-výzkumné činnosti_specializace IZM

Požadavky na státní doktorskou zkoušku (SDZ)

Doktorand se může přihlásit ke státní doktorské zkoušce v případě, že úspěšně absolvoval všechny povinné předměty, dva povinně volitelné předměty a získal minimálně 180 kreditů (doktorand ve spolupráci se školitelem vypracuje Kreditové ohodnocení doktorského studia, které schvaluje proděkan pro vědu a výzkum). Do tohoto počtu jsou zahrnuty i kredity za další povinnosti (stáž, pedagogická činnost, vědecko-výzkumná činnost). Doktorand předkládá k SDZ pojednání o své disertační práci. Finálnímu odevzdání pojednání k SDZ předchází katedrová předobhajoba.

Předměty státní doktorské zkoušky ve specializaci Informační a znalostní management (tématické okruhy): Informační a znalostní management, Ekonomie

Požadavky na přihlášku k obhajobě disertační práce

Obhajoba disertační práce představuje ukončení vědecko-výzkumné části doktorského studia a celé studium uzavírá. Proto se doktorand může přihlásit k obhajobě disertační práce, pokud splnil následující podmínky:

  • úspěšně absolvoval státní doktorskou zkoušku
  • za celou dobu studia získal minimálně 240 kreditů
  • předpokladem k účasti na obhajobě disertační práce je předložený seznam publikační činnosti, který obsahuje minimálně jednu celoautorskou publikaci v časopise s nenulovým impakt faktorem, nebo dvě celoautorské publikace s nenulovou hodnotou SJR; v případě spoluautorství se podíly sčítají. V tomto případě se za celoautorskou publikaci studenta považuje i publikace, kterou vytvořil student se svým školitelem.

    Za odevzdání finální verze disertační práce k závěrečné obhajobě na studijní oddělení obdrží student 40 kreditů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Případné odborné dotazy zodpoví prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum FIM UHK.

Referentka studijního oddělení pro doktorská studia - fáze přijímacího řízení
Eliška Müllerová
e-mail: eliska.mullerova@uhk.cz  
tel.: 493 332 211

Referentka studijního oddělení pro doktorská studia - fáze studia
Tereza Červená
e-mail: tereza.cervena@uhk.cz  
tel.: 493 332 212