Aplikovaná informatika

Studijní program: P1802 Aplikovaná informatika 
Obor: 1802V001 Aplikovaná informatika 
Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk studia: český
Forma studia: prezenční (zkratka oboru ai-p), kombinovaná (zkratka oboru ai-k)
Udělovaný akademický titul: Ph.D.


Doktorský studijní program Aplikovaná informatika je akreditován jako čtyřletý společný studijní program s  Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa). Program se nečlení na více oborů, na obou fakultách probíhá doktorský studijní program v oboru Aplikovaná informatika podle stejných studijních plánů.

Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávání a zpracování dat, informací a znalostí. V rámci studia se sledují otázky návrhu, realizace, vyhodnocování, používaní a údržby systémů, jejichž základem je počítač v různých aplikačních doménách informatiky. Zahrnuje počítačové prostředky, software, organizační a lidské aspekty, průmyslové a komerční aplikace. Důraz ve studiu je kladen na tvůrčí aplikaci metod a nástrojů informatiky k řešení různých problémů reálného světa. Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných zkoumat, navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a zejména aplikovat moderní informační, komunikační a znalostní technologie v různých průmyslových a dalších oblastech.

 

Absolvent oboru Aplikovaná informatika je schopen vědecky bádat a přinášet vlastní řešení problémů v oblasti metod a nástrojů na vývoj systémů, na sběr, přenos, uchovávání a zpracování dat, informací a znalostí, přičemž je schopný samostatně získávat teoretické a praktické poznatky v oblasti aplikované informatiky. Absolvent oboru Aplikovaná informatika ovládá zásady vědecké práce, vědecké formulování problémů, právní a environmentální aspekty nových produktů, etické a společenské stránky vědecké práce. Je schopen prezentovat výsledky výzkumu různými formami včetně publikování ve vědeckých časopisech a sbornících vědeckých konferencí.

 

Seznam školitelů FIM UHK pro doktorský studijní program Aplikovaná informatika

Seznam schválených témat disertačních prací pro doktorský studijní program Aplikovaná informatika

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu a jejím řádným zaevidováním studijním oddělením fakulty. Pro přihlášení využívejte ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU
(spuštěno přihlašování do 2. kola přijímacího řízení na rok 2019/2020)

Termín pro podání přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení: do 5.9.2019

Administrativní poplatek500 Kč (platbu na účet zaslat do 5.9.2019) 
 
Do přihlášky je nutné zadat celé jméno předem vybraného školitele a návrh tématu disertační práce. 
 
Termín konání přijímací zkoušky pro uchazeče přihlášené do 2. kola přijímacího řízení: 26.9.2019
 
Zápis do studia pro uchazeče přijaté v 2. kole přijímacího řízení: 4.10.2019

Po vyplnění a odeslání přihlášky uchazečem, obdrží uchazeč na e-mail uvedený v přihlášce číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol pro uhrazení administrativního poplatku - pro spárování platby s přihláškou nutno dodržet (pokud nebudou uchazečem platební údaje zadány správně, nebo některý údaj vynechá, nedojde ke spárování platby s přihláškou a přihláška tak nebude zařazena do přijímacího řízení). Na základě správně uhrazeného poplatku dojde ke spárování platby s přihláškou a uchazeč obdrží druhý e-mail potvrzující řádné zaevidování přihlášky studijním oddělením. 
Při úhradě poplatku ze zahraničí, je nutné zaslat čitelný sken dokladu o platbě na e-mail eliska.mullerova@uhk.cz. Pro platbu ze zahraničí platí údaje:
IBAN : CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT : GIBACZPX

 

Poplatek představuje částku za úkony spojené s přijímacím řízením a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Pokud uchazeč neuhradí tento poplatek, nebude pozván k přijímací zkoušce. Potvrzení od lékaře nevyžadujeme, ale předpokládáme odpovídající zdravotní stav.

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

Vstupní požadavky na uchazeče

Uchazeč musí být absolventem magisterského studijního programu informatického zaměření, případně i jiného příbuzného studijního programu.

Přijímací zkouška
K doktorskému studijnímu programu Aplikovaná informatika jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru a skládá se z těchto částí:
 1. odborná diskuse o možném tématu disertační práce založené především na dostatečné rešerši existující vědecké literatury a budoucím zaměření individuálního studijního plánu uchazeče. Uchazeč, pozvaný k přijímací zkoušce, proto musí nejpozději 7 dní před konáním přijímací zkoušky elektronicky odeslat krátké pojednání (do 15 stran) o uvažovaném tématu disertační práce 1x svému školiteli a 1x na e-mail eliska.mullerova@uhk.cz - studijní oddělení. V pojednání bude stručně zpracována oblast výzkumu, do které by zamýšlené téma mělo náležet a jsou naznačeny možné směry výzkumu v rámci doktorského studia, případně i specifikace cílů, které doktorand zamýšlí naplnit.
 2. prověření vědomostí z informatiky a z anglického jazyka - v oblasti informatiky se předpokládá schopnost návrhu jednoduchých databázových aplikací, znalost CASE prostředků, znalost principů programování, obecná znalost moderních informačních a komunikačních technologií, znalost systémových přístupů a analýzy. V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka (znalost může být prokázána certifikátem na úrovni C1 dle evropského referenčního rámce)

Cílem přijímací zkoušky je zhodnotit stupeň odborné připravenosti uchazeče, posoudit jeho celkové předpoklady pro doktorské studium, posoudit výběr možného zaměření tématu disertační práce a s tím související návrh na výběr školitele.
Stanovení výsledku přijímacího pohovoru je založeno na hlasování členů zkušební komise. U pohovoru uspěje uchazeč, jehož předpoklady hodnotí kladně prostá většina přítomných členů zkušební komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Obdobným způsobem komise rozhodne o pořadí nejlepších uchazečů. O přijetí do studia rozhoduje na doporučení komise děkan fakulty.

U přijímacího pohovoru, na který bude uchazeč pozván na základě elektronicky podané přihlášky a správně uhrazeného administrativního poplatku, uchazeč doloží získání vysokoškolského magisterského vzdělání - originálem vysokoškolského diplomu nebo jeho úředně ověřenou kopií (absolvent FIM UHK nemusí dokládat). V případě, že bude uchazeč do doktorského studia přijat, odevzdá posléze u zápisu do studia úředně ověřenou kopii diplomu o vysokoškolském magisterském vzdělání (absolvent FIM UHK nemusí odevzdávat).
 

ORGANIZACE STUDIA

Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita obou zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů. 

Studium se řídí Ustanovením pro studium v doktorských studijních programech, platným na každé ze zúčastněných univerzit. Ustanovení je součástí Studijního a zkušebního řádu UHK. 
 
V doktorském studiu (v prezenční i kombinované formě) se v základu požaduje:
 • splnění povinných předmětů - podrobnosti zde
 • absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci  - podrobnosti zde
 • získání minimálně 180 kreditů - podrobnosti zde
 • složení státní doktorské zkoušky - podrobnosti zde
 • obhajoba disertační práce - podrobnosti zde    

 

Stipendia pro doktorandy

Níže uvedená stipendia se řídí Stipendijním řádem UHK.
Doktorandovi v prezenční formě studia se přiznává základn
í doktorské stipendium po dobu 4 let při plnění standardních povinností. Standardní povinnosti studenta doktorského studia pro nárok na získání základního stipendia definuje směrnice děkanaVýši základního doktorského stipendia stanovuje výnos děkana.

Doktorandovi může být přiznáno mimořádné stipendium za nadstandardní aktivity doktoranda. Nadstandardní aktivity definuje rovněž výše uvedená směrnice děkana.

Po splnění podmínek může doktorand obdržet ubytovací a sociální stipendium.

Průběh výuky, studijní předměty

Profilace studenta bude dána charakteristikou disertační práce a volbou volitelných předmětů pod vedením školitele. Student doktorského studijního programu absolvuje povinné předměty studia a vybrané volitelné předměty, profilující jej ve zvoleném zaměření disertačního výzkumu.
Konzultace k předmětům studia probíhají v zimním i letním semestru v blocích; každý blok může být realizován na jiné fakultě (dle příslušnosti garanta předmětu) – předpokládá se mobilita jak studentů, tak příslušného pedagoga. Od doktorandů v prezenční formě studia se požaduje výuková povinnost v rozsahu 4 hodin týdně v semestru po dobu 6 semestrů (určí školitel v závislosti na potřebách pracoviště a rozsahu dalších aktivit doktoranda).

 

 

Podmínkou úspěšného postupu ve studiu je splnění minimální podmínky pro příslušný rok studia:

 • na konci 1. roku studia absolvovaný alespoň jeden povinný předmět,
 • na konci 2. roku studia absolvovány alespoň dva povinné předměty,
 • na konci 3. roku studia absolvovány všechny předměty studijního plánu a podaná přihláška ke státní doktorské zkoušce

Požadavky na absolvování stáží

Dle nařízení vlády č. 274/2016 Sb. je striktně vyžadováno po studentech prezenční i kombinované formy studia, kteří jsou zapsáni do doktorského studia po účinnosti tohoto nařízení (1. září 2016), absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. Požadavek bude kontrolován při podání přihlášky k obhajobě disertační práce, ke které nebude umožněno přihlášení v případě nesplnění požadavku adekvátní formou.

Oborová rada DSP AI dále specifikuje požadavky na jinou formu přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci s tím, že za tuto spolupráci lze chápat vědecko-výzkumnou činnost studenta v mezinárodním kolektivu s mezinárodním výstupem, který je definovaným druhem výsledků (např. Jimp, Jsc, D, P) dle platného Rejstříku informací o výsledcích (RIV) dle příslušného nařízení rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Kreditové ohodnocení studia 

Kredity jsou ohodnocené povinné předměty studia (po 15 kreditech), volitelné předměty (po 10 kreditech), splnění výukové povinnosti po dobu 6 semestrů (první a druhý rok studia - po 5 kreditech/semestr, třetí rok studia po 10 kreditech/semestr) a zejména publikační výstupy (dle kvality od 5 do 30 kreditů za výstup): Tabulka s kreditovým ohodnocením vědecko-výzkumné činnosti

Minimální požadovaný počet získaných kreditů za studium a pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce * 180 a více

Požadavky na státní doktorskou zkoušku (SDZ)

Státní doktorská zkouška představuje ukončení studijní části doktorského studia. Doktorand se může přihlásit ke státní doktorské zkoušce v případě, že úspěšně absolvoval všechny povinné předměty a získal minimálně 180 kreditů (doktorand ve spolupráci se školitelem vypracuje Kreditové ohodnocení doktorského studia, které schvaluje proděkan pro vědu a výzkum). Doktorand předkládá k SDZ pojednání o své disertační práci. Finálnímu odevzdání pojednání k SDZ předchází katedrová předobhajoba.
 

Požadavky na přihlášku k obhajobě disertační práce

Obhajoba disertační práce představuje ukončení vědecko-výzkumné části doktorského studia a celé studium uzavírá. Proto se doktorand může přihlásit k obhajobě disertační práce, pokud splnil následující podmínky:

 

 • Úspěšně absolvoval státní doktorskou zkoušku.
 • Seznam publikační činnosti obsahuje minimálně jednu celoautorskou publikaci v časopise s nenulovým impakt faktorem (Thomson JCR) nebo dvě celoautorské publikace indexované ve Scopus SJR v kvartilu Q1 až Q3 (v případě spoluautorství se doktorandovy podíly sčítají). V tomto případě se za celoautorskou publikaci doktoranda považuje i publikace, kterou vytvořil doktorand se svým školitelem, případně školiteli dalších spoluautorů-doktorandů. Ve všech ostatních případech se podíly dělí podle autorů (tedy i v případě spoluautorů-doktorandů, kteří se na rozdíl od školitelů počítají jako plnohodnotní autoři).
 • Absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci (vyžadováno u doktorandů zapsaných do studia od 1.9.2016).

Finálnímu odevzdání disertační práce předchází katedrová předobhajoba.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Případné odborné dotazy zodpoví prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum FIM UHK.

Referentka studijního oddělení pro doktorská studia - fáze přijímacího řízení
Eliška Müllerová
e-mail: eliska.mullerova@uhk.cz
tel.: 493 332 211


Referentka studijního oddělení pro doktorská studia - fáze studia
Tereza Červená
e-mail: tereza.cervena@uhk.cz
tel.: 493 332 212