Oznámení13. 11. 2017

Nabídka témat závěrečných prácí

NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ
vyžadujících konkretizaci po dohodě s vedoucím práce
 
bakalářské práce:
Analýza vybraných kompozic skladatele (J. S. Bacha, W. A. Mozarta,....) pro potřeby hudební výchovy na 2. stupni základních škol a na středních školách.
Práce přiblíží život a tvorbu skladatele, její součástí budou analýzy několika vybraných kompozic. Práce bude zpracována tak, aby ji bylo možné využít v hodinách hudební výchovy na 2. stupni základních škol a na středních školách.
vedoucí práce: PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
 
Hudebně teoretická a interpretační analýza hudebního díla
Práce bude zaměřena na hudebně teoretický a interpretační rozbor vybrané skladby, která bude představena v kontextu skladatelova života a tvorby. Skladbu k rozboru vybere student zpravidla z programu svého bakalářského koncertu, při rozboru využije své interpretační zkušenosti.
vedoucí práce: PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
 
Hudební život regionu (hudební instituce, skladatel, interpret, pedagog).
Zachycení minulosti a současnosti, významné instituce - školy, soutěže, festivaly, sbory, významné osobnosti skladatelské, pedagogické, dirigentské, organizátorské.
vedoucí práce: prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
PhDr. Helena Karnetová
Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
 
Interaktivní tabule ve výuce hudební výchovy
Práce by měla řešit problematiku využití interaktivní tabule ve  výuce hudební výchovy. Zpracování tématu by mělo být podpořeno praktickou realizací ve výuce hudební výchovy a tvorbou didaktických materiálů.
vedoucí práce: Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
 
Multimédia v hudební výchově
Práce by měla řešit problematiku využití multimédií ve vyučovacím procesu. Zpracování tématu by mělo být podpořeno praktickou realizací ve výuce hudební výchovy.
vedoucí práce: Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
 
Život hudebního skladatele a jeho tvorba se zaměřením na analýzu vybraného hudebního díla
Práce bude obsahovat skladatelův životopis, představí jeho hudební tvorbu. Součástí práce bude komplexní rozbor skladatelova vybraného hudebního díla.
vedoucí práce: PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
 
diplomové práce:
Analýza vybraných skladeb z hudebně historického období (baroka, klasicismu, 19. století, 20. století) pro potřeby výuky hudební výchovy na středních školách
Práce bude obsahovat charakteristiku vybraného hudebně historického období, přiblíží život a tvorbu významných skladatelských osobností, její součástí budou analýzy vybraných skladeb. Práce bude zpracována tak, aby ji bylo možné využít v hodinách hudební výchovy na středních školách.
vedoucí práce: PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
 
Česko-německé hudební aktivity v hudebních dějinách východních Čech
vedoucí práce: prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
 
Didaktická interpretace houslové literatury na prvním stupni základní školy/v mateřské škole
Práce je zaměřena na didaktickou interpretaci houslové literatury. Teoretická část se nejprve zabývá vymezením pojmu didaktická a hudební interpretace. Následně rozebírá historii houslové literatury, vybrané skladatele a jejich významná díla. Cílem praktické části diplomové práce je vytvoření metodických listů pro učitele s efektivním využitím houslové literatury.
vedoucí práce: Mgr. et Mgr Marie Kováříčková
 
Hudebně teoretická a interpretační analýza hudebního díla
Práce bude zaměřena na hudebně teoretický a interpretační rozbor vybrané skladby, která bude představena v kontextu skladatelova života a tvorby. Skladbu k rozboru vybere student zpravidla z programu svého diplomového koncertu, při rozboru využije své interpretační zkušenosti.
vedoucí práce: PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
 
Hudební historiografie východních Čech (do r. 1621, 1621- 1750, 1750-1815, 1815-1900, 1900-2000) Shromáždění a zhodnocení hudebně-historické produkce v daném období a stanovení bílých míst jako  směru dalšího bádání.
vedoucí práce: prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
 
Hudební život regionu (hudební instituce, skladatel, interpret, pedagog).
Zachycení minulosti a současnosti, významné instituce - školy, soutěže, festivaly, sbory, významné osobnosti skladatelské, pedagogické, dirigentské, organizátorské.
vedoucí práce: prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
PhDr. Helena Karnetová
Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
 
Interaktivní tabule ve výuce hudební výchovy
Práce by měla řešit problematiku využití interaktivní tabule ve  výuce hudební výchovy. Zpracování tématu by mělo být podpořeno praktickou realizací ve výuce hudební výchovy a tvorbou didaktických materiálů.
vedoucí práce: Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
 
Josef Mysliveček (1737-1781), detto Il Boemo.
 Analýza vybraného díla a jeho historicko estetický výklad.
vedoucí práce: prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
 
Multimédia v hudební výchově
Práce by měla řešit problematiku využití multimédií ve vyučovacím procesu. Zpracování tématu by mělo být podpořeno praktickou realizací ve výuce hudební výchovy.
vedoucí práce: Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
 
Vztah hudby a textu (v historických, sociologických, žánrových a autorských konkretizacích) Historický, sociologický a estetický výklad hudebních děl s textem (próza, poezie, libreto) v různých historických etapách a kulturních souvislostech.
vedoucí práce: prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
 
Život hudebního skladatele a jeho tvorba se zaměřením na analýzu vybraného hudebního díla
Práce bude obsahovat skladatelův životopis, představí jeho hudební tvorbu. Součástí práce bude komplexní rozbor skladatelova vybraného hudebního díla.
vedoucí práce: PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
 
 
 
NABÍDKA TÉMAT PRO PÍSEMNOU ČÁST BAKALÁŘSKÉ NEBO DIPLOMOVÉ PRÁCE
KE KLAVÍRNÍMU KONCERTU
 
vedoucí písemné části:                 MgA. Lenka Hejnová, Ph.D.
 
Využití čtyřručních skladeb českých autorů 2. pol. 20. století v klavírní výuce
Využití čtyřručních skladeb slovenských autorů 2. pol. 20. století v klavírní výuce
Využití klavírních skladeb E. Satieho v klavírní výuce na ZUŠ
Využití klavírních skladeb C. Francka  v klavírní výuce na ZUŠ
Interpretační analýza instruktivní klavírní tvorby českého skladatele 2. pol. 20. století
Interpretační analýza instruktivní klavírní tvorby slovenského skladatele 2. pol. 20. století
Netradiční sbírky klavírních etud
 


13. 11. 2017

Rozhodnutí vedoucího katedry č. 2/2017

       Rozhodnutí vedoucího katedry č. 2/2017
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ
na Hudební katedře PdF UHK
 
A. Výběr tématu závěrečné práce:
1. z nabídky katedry ve STAGu
Student si vypsané téma zvolí přímo ve STAGu, vytiskne Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta,  předloží ho ke schvalovacímu podpisu vedoucímu práce a odevzdá ke schválení vedoucím katedry referentce katedry.
 2. z nabídky katedry na webových stránkách:
Témata, která jsou vypsána v obecné rovině (např. Hudební život regionu) a potřebují specifikovat název i zadání, nejsou vypsána prostřednictvím STAGu. Zájemce musí kontaktovat pedagoga, který téma vypsal, a zkonzultovat s ním konkrétní zaměření práce. Od pedagoga po domluvě obdrží přesné znění tématu práce, zásady pro vypracování (anotaci) a doporučenou literaturu. Tyto údaje student sám zanese do STAGu, vytiskne Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta, předloží ho ke schvalovacímu podpisu vedoucímu práce a odevzdá ke schválení vedoucím katedry referentce katedry.
 3. vlastní téma
Student si může sám navrhnout téma závěrečné práce, podle jeho zaměření osloví pedagoga, který by mohl práci vést, a svůj záměr s ním zkonzultuje. Od pedagoga po domluvě obdrží přesné znění tématu práce, zásady pro vypracování (anotaci) a doporučenou literaturu. Tyto údaje student sám zanese do STAGu, vytiskne Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta, předloží ho ke schvalovacímu podpisu vedoucímu práce a odevzdá ke schválení vedoucím katedry referentce katedry.
 
B. Schvalovací proces:
V případě, že vedoucí katedry schválí téma závěrečné práce, referentka přidělí téma konkrétnímu studentovi ve STAGu.
Pokud téma není schváleno, nebo vyžaduje nějaké doplnění nebo opravy, bude student vyrozuměn referentkou katedry prostřednictvím e-mailu (z oficiálního adresáře UHK).
 
Termín pro přihlášení tématu závěrečné práce (odevzdání Podkladu referentce katedry):
nejpozději do konce prosince v předposledním roce studia
 
C. UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM „SÓLOVÝCH“ OBORŮ
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání
Řízení sboru
Sbormistrovství chrámové hudby
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství ZUŠ
Sbormistrovství
 
 Bakalářská/diplomová práce má povinně dvě části:     a) interpretační výkon (koncert),
                                                                                        b) písemná práce.
 Podle svého studijního oboru/specializace si student sám zadá do STAGu příslušné  téma  (koncert) a doplní jako b) název tématu písemné části. Při výběru tématu písemné části a v dalším postupu se řídí student způsobem popsaným v bodu A2 nebo A3. Jako vedoucího práce uvede ve STAGu vedoucího koncertu (pedagog hlavního oboru).
Přesný název části a) a první část textu zadání práce (koncertu) uvede v závazné podobě podle vzoru na webových stránkách katedry (Oznámení), druhou část zásad pro vypracování a doporučenou literaturu doplní podle instrukcí vedoucího písemné části práce.
Po vytisknutí Podkladu dopíše ručně do formuláře vedoucího písemné části, nechá formulář podepsat oběma vedoucím práce a odevzdá ke schválení vedoucím katedry referentce katedry.
 
 
                                                                                               Doc. Michal Chrobák
                                                                                                   vedoucí katedry
 
V Hradci Králové, 13. listopadu 2017
 


13. 11. 2017

Rozhodnutí vedoucího katedry č. 1/2017

Rozhodnutí vedoucího katedry č. 1/2017
 
 
ORGANIZACE STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
NA HUDEBNÍ KATEDŘE PdF UHK
 
 
1. Termíny zkoušek
            Konkrétní termíny státních závěrečných zkoušek (v magisterském i bakalářském studiu) jsou vypisovány na základě harmonogramu příslušného akademického roku na PdF UHK.
Ve všech vypsaných termínech lze konat obhajoby závěrečných prací i ústní zkoušky včetně opravných termínů.
            Konání ústní části SZZ není na Hudební katedře PdF UHK podmíněno konáním obhajoby závěrečné práce v předcházejícím nebo stejném termínu.
 
2. Odevzdání závěrečné práce
            Odevzdávání diplomových a závěrečných bakalářských prací na PdF UHK se řídí Rektorským výnosem č. 13/2017 a Rozhodnutím děkana č. 27/2017. Digitální exemplář práce se odevzdává prostřednictvím webového rozhraní eVŠKP, dva svázané písemné exempláře odevzdává student na příslušné katedře (až po odeslání digitální verze).
Pokud je závěrečná práce složena z interpretačního výkonu (bakalářský nebo diplomový koncert) a písemné části, je nahrávka koncertu povinnou součástí digitální verze (vkládá se jako příloha). Záznam koncertu na CD (sbormistrovský koncert na DVD) odevzdá student referentce katedry nejpozději s písemnými exempláři závěrečné práce, nejlépe však v co nejkratší době po realizaci koncertu.
 
 
  Pro akademický rok 2017/2018 byly na Hudební katedře stanoveny tyto závazné termíny pro odevzdání závěrečné práce:
 
 
Bakalářské studium:
 

Studijní program Termín obhajoby Odevzdání bakalářské práce nejpozději do
Učitelství pro mateřské školy 23. 1. 2018 18. 12. 2017
11. 6. 2018 7. 5. 2018
29. 8. 2018 28. 6. 2018
Sbormistrovství chrámové hudby 23. 1. 2018 18. 12. 2017
18. 5. 2018 12. 4. 2018
29. 8. 2018 28. 6. 2018
Hudební kultura 23. 1. 2018 18. 12. 2017
29. 5. 2018 24. 4. 2018
11. 6. 2018 7. 5. 2018
30. 8. 2018 28. 6. 2018
Hra na nástroj a sólový zpěv 25. 1. 2018 18. 12. 2017
5. 6. 2018 30. 4. 2018
28. 8. 2018 28. 6. 2018
Řízení sboru 23. 1. 2018 18. 12. 2017
6. 6. 2018 30. 4. 2018
29. 8. 2018 28. 6. 2018
Magisterské studium:
 
Studijní program Termín obhajoby Odevzdání diplomové práce nejpozději do
Pedagogika předškolního věku 23. 1. 2018 18. 12. 2017
21. 5. 2018 16. 4. 2018
29. 8. 2018 28. 6. 2018
Učitelství pro 1. st. ZŠ 23. 1. 2018 18. 12. 2017
17. 5. 2018 12. 4. 2018
29. 8. 2018 28. 6. 2018
Hudební výchova – ZS2, SSK *) 22. 1. 2018 18. 12. 2017
16./17. 5. 2018 11. 4. 2018
27. 8. 2018 28. 6. 2018
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství ZUŠ 25. 1. 2018 18. 12. 2017
18. 5. 2018 12. 4. 2018
28. 8. 2018 28. 6. 2018
Sbormistrovství 23. 1. 2018 18. 12. 2017
18. 5. 2018 12. 4. 2018
29. 8. 2018 28. 6. 2018
 
*)  pětileté i navazující magisterské studium
 
 
 
 
Tyto termíny platí i pro odevzdání písemných exemplářů závěrečných prací na katedře.
Termíny jsou závazné, posunutí termínu odevzdání práce nebude povolováno z žádných důvodů.
 
            Převzetím písemných exemplářů závěrečných prací, kontrolou jejich formálních náležitostí a následnými administrativními úkony je pověřena referentka katedry. Přijaty a validovány budou pouze závěrečné práce, které odpovídají po formální stránce platným předpisům (Rektorský výnos č. 13/2017, Rozhodnutí děkana č. 27/2017) a jejichž písemná i digitální verze jsou po formální i obsahové stránce identické.
Podmínkou validace je současné předložení Souhlasu vedoucího práce s validací a Prohlášení studenta o uložení práce v souladu s rektorským výnosem.
 
 
Rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění.
 
 
 
 
                                                                                               Doc. Michal Chrobák
                                                                                                   vedoucí katedry
 
V Hradci Králové, 13. listopadu 2017


24. 10. 2016

Termíny státních zkoušek - Hudební katedra 2017/2018

Termíny státních zkoušek - Hudební katedra 2017/2018
 
magisterské obory:
 
NPPV: pouze obhajoby:                                                      23. 1. 2018
                                        začátky v 8.00 h.                          21. 5. 2018
                                                                                             29. 8. 2018
 
MZS1:  Hudební výchova s didaktikou:                             23. 1. 2018
                                        začátky v 8.00 h.                            17. 5. 2018
                                                                                                 29. 8. 2018
 
ZS2, SSK, NHVZS2, NHVSSK: HV s didaktikou:              22. 1. 2018 
                                        začátky v 8.00 h.                            16. 5. 2018                  
                                                                                             17. 5. 2018
                                                                                                 27. 8. 2018
 
NHNSZZUS:  Didaktika hlavního oboru:                          25. 1. 2018
                                        začátky v 8.00 h.                            18. 5. 2018  
                                                                                             28. 8. 2018
 
NSSKSB: sbormistrovství: začátek v 10.00 h.                    23. 1. 2018
                                        začátek v 8.00 h.                           18. 5. 2018
                                        začátek v 10.00 h.                        29. 8. 2018  
 
bakalářské obory:
 
BMS:   obhajoby bakalářských prací:                                 23. 1. 2018
                                        začátky v 8.00 h.                            11. 6. 2018
                                                                                                 29. 8. 2018
 
IBCCHRAM - Sbormistrovství chrámové hudby:  Dějiny hudby, rozbor skladeb a liturgika          
                                        začátky v 8.00 h.                          23. 1. 2018   
                                                                                             18. 5. 2018
                                        začátek v 11.00 h.                         29. 8. 2018
 
BHV - Hudební kultura:  Hudební teorie a interpretace:
                                        začátky v 8.00 h.                          23. 1. 2018   
                                                                                             29. 5. 2018
                                                                                             11. 6. 2018
                                                                                             30. 8. 2018
 
BHNSZ - Hra na nástroj a sólový zpěv:  Dějiny a literatura hlavního oboru:
                                        začátky v 8.00 h.                          25. 1. 2018  
                                                                                               5. 6. 2018
                                                                                             28. 8. 2018
 
Řízení sboru:  Dějiny sborového zpěvu:
                                        začátek v 10.00 h.                         23. 1. 2018
                                        začátek v 8.00 h.                            6. 6. 2018   
                                        začátek v 10.00 h.                         29. 8. 2018


27. 6. 2016

Rozhodnutí vedoucího katedry č. 1/2016

Rozhodnutí vedoucího katedry č. 1/2016
 
 
 
PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ODEPSÁNÍ PŘEDMĚTU
 
 
Souhlasné stanovisko vedoucího katedry s odepsáním zapsaného předmětu je podmíněno závažnými důvody, které v průběhu semestru bránily studentovi účastnit se výuky nebo splnit podmínky zápočtu či zkoušky. Žádost je v takovém případě třeba podat co nejdříve. Žádosti podané neodůvodněně až po skončení výuky v semestru nebo na konci akademického roku budou zamítnuty.
Závažným důvodem pro odepsání předmětu není nesplnění prerekvizit.
Riziko nesplnění souběžně zapsaných prerekvizitních předmětů musí student zvážit před zahájením výuky v příslušném semestru. Registrací zapsaného předmětu v povinné 3. a 5. etapě zápisu konkrétních předmětů pro akademický rok nebo podáním žádosti o dodatečný zápis předmětu přebírá student (s vědomím možných důsledků) plnou odpovědnost za své rozhodnutí.
 
 
 
Rozhodnutí vstupuje v platnost 1. září 2016.


Doc. Michal Chrobák
vedoucí katedry

 
V Hradci Králové, 27. června 2016


21. 1. 2016

Organizace státních závěrečných zkoušek na Hudební katedře

ORGANIZACE STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
NA HUDEBNÍ KATEDŘE PdF UHK
 
 
1. Termíny zkoušek
            Konkrétní termíny státních závěrečných zkoušek (v magisterském i bakalářském studiu) jsou vypisovány na základě harmonogramu příslušného akademického roku na PdF UHK.
Ve všech vypsaných termínech lze konat obhajoby závěrečných prací i ústní zkoušky včetně opravných termínů.
            Konání ústní části SZZ není na Hudební katedře PdF UHK podmíněno konáním obhajoby závěrečné práce v předcházejícím nebo stejném termínu.
 
2. Odevzdání závěrečné práce
            Odevzdávání diplomových a závěrečných bakalářských prací na PdF UHK se řídí Rektorským výnosem č. 5/2017 a Rozhodnutím děkana č. 27/2017. Digitální exemplář práce se odevzdává prostřednictvím webového rozhraní eVŠKP, dva svázané písemné exempláře odevzdává student na příslušné katedře (až po odeslání digitální verze).
Pokud je závěrečná práce složena z interpretačního výkonu (bakalářský nebo diplomový koncert) a písemné části, je nahrávka koncertu povinnou součástí digitální verze (vkládá se jako příloha). Záznam koncertu na CD (sbormistrovský koncert na DVD) odevzdá student referentce katedry nejpozději s písemnými exempláři závěrečné práce, nejlépe však v co nejkratší době po realizaci koncertu.
 
 
  Pro akademický rok 2017/2018 byly na Hudební katedře stanoveny tyto závazné termíny pro odevzdání závěrečné práce:
 
 
Bakalářské studium:
 

Studijní program Termín obhajoby Odevzdání bakalářské práce nejpozději do
Učitelství pro mateřské školy 23. 1. 2018 18. 12. 2017
11. 6. 2018 7. 5. 2018
29. 8. 2018 28. 6. 2018
Sbormistrovství chrámové hudby 23. 1. 2018 18. 12. 2017
18. 5. 2018 12. 4. 2018
29. 8. 2018 28. 6. 2018
Hudební kultura 23. 1. 2018 18. 12. 2017
29. 5. 2018 24. 4. 2018
11. 6. 2018 7. 5. 2018
30. 8. 2018 28. 6. 2018
Hra na nástroj a sólový zpěv 25. 1. 2018 18. 12. 2017
5. 6. 2018 30. 4. 2018
28. 8. 2018 28. 6. 2018
Řízení sboru 23. 1. 2018 18. 12. 2017
6. 6. 2018 30. 4. 2018
29. 8. 2018 28. 6. 2018
Magisterské studium:
 
Studijní program Termín obhajoby Odevzdání diplomové práce nejpozději do
Pedagogika předškolního věku 23. 1. 2018 18. 12. 2017
21. 5. 2018 16. 4. 2018
29. 8. 2018 28. 6. 2018
Učitelství pro 1. st. ZŠ 23. 1. 2018 18. 12. 2017
17. 5. 2018 12. 4. 2018
29. 8. 2018 28. 6. 2018
Hudební výchova – ZS2, SSK *) 22. 1. 2018 18. 12. 2017
16./17. 5. 2018 11. 4. 2018
27. 8. 2018 28. 6. 2018
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství ZUŠ 25. 1. 2018 18. 12. 2017
18. 5. 2018 12. 4. 2018
28. 8. 2018 28. 6. 2018
Sbormistrovství 23. 1. 2018 18. 12. 2017
18. 5. 2018 12. 4. 2018
29. 8. 2018 28. 6. 2018
 
*)  pětileté i navazující magisterské studium
 
 
 
 
Tyto termíny platí i pro odevzdání písemných exemplářů závěrečných prací na katedře.
Termíny jsou závazné, posunutí termínu odevzdání práce nebude povolováno z žádných důvodů.
 
            Převzetím písemných exemplářů závěrečných prací, kontrolou jejich formálních náležitostí a následnými administrativními úkony je pověřena referentka katedry. Přijaty a validovány budou pouze závěrečné práce, které odpovídají po formální stránce platným předpisům (Rektorský výnos č. 5/2017, Rozhodnutí děkana č. 27/2017) a jejichž písemná i digitální verze jsou po formální i obsahové stránce identické.
Podmínkou validace je současné předložení Souhlasu vedoucího práce s validací a Prohlášení studenta o uložení práce v souladu s rektorským výnosem.
 
 
Rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění.
 
 
 
 
                                                                                               Doc. Michal Chrobák
                                                                                                   vedoucí katedry
 
V Hradci Králové, 13. listopadu 2017


18. 11. 2015

VZOR NÁZVU A TEXTU ANOTACE BP/DP PRO STUDENTY „SÓLOVÝCH“ OBORŮ

VZOR NÁZVU A TEXTU ANOTACE BP/DP PRO STUDENTY „SÓLOVÝCH“ OBORŮ
 
diplomové koncerty:
 
Název tématu:
a) Diplomový klavírní koncert / b) doplnit téma písemné části
a) Diplomový houslový koncert / b) doplnit téma písemné části
a) Diplomový violový koncert / b) doplnit téma písemné části
a) Diplomový varhanní koncert / b) doplnit téma písemné části
a) Diplomový pěvecký koncert / b) doplnit téma písemné části
 
Zásady pro vypracování:
Diplomová práce je složena ze dvou částí. První část je tvořena sólovým koncertním výkonem (recitálem), jehož předpokladem je vysoká úroveň technických dovedností studenta. Koncertní vystoupení má na základě vhodně zvolené dramaturgie prezentovat interpretační kvality diplomanta a jeho schopnost adekvátního stylového přístupu k interpretaci jednotlivých skladeb.
Ke koncertnímu výkonu se váže druhá, teoretická písemná část v rozsahu cca 30-40 stran. Doplnit konkrétní zadání
 
Seznam doporučené literatury: doplnit
 
Název tématu:
a) Diplomový sbormistrovský koncert / b) doplnit téma písemné části
Zásady pro vypracování:
Diplomová práce je složena ze dvou částí. První část je tvořena sbormistrovským koncertním výkonem, jehož předpokladem je vysoká úroveň technických dovedností studenta. Koncertní vystoupení s pěveckým sborem má na základě vhodně zvolené dramaturgie prezentovat interpretační kvality diplomanta a jeho schopnost adekvátního stylového přístupu k interpretaci jednotlivých skladeb.
Ke koncertnímu výkonu se váže druhá, teoretická písemná část v rozsahu cca 30-40 stran. Doplnit konkrétní zadání
Seznam doporučené literatury: doplnit
 
 
 
 
bakalářské koncerty:
 
 
Název tématu:
a) Bakalářský klavírní koncert / b) doplnit téma písemné části
a) Bakalářský houslový koncert / b) doplnit téma písemné části
a) Bakalářský violový koncert / b) doplnit téma písemné části
a) Bakalářský varhanní koncert / b) doplnit téma písemné části
a) Bakalářský pěvecký koncert / b) doplnit téma písemné části
Zásady pro vypracování:
Bakalářská práce je složena ze dvou částí. První část je tvořena sólovým koncertním výkonem (minimálně půlrecitálem), jehož předpokladem je vysoká úroveň technických dovedností studenta. Koncertní vystoupení má na základě vhodně zvolené dramaturgie prezentovat interpretační kvality diplomanta a jeho schopnost adekvátního stylového přístupu k interpretaci jednotlivých skladeb.
Ke koncertnímu výkonu se váže druhá, teoretická písemná část v rozsahu cca 20-30 stran. Doplnit konkrétní zadání
Seznam doporučené literatury: doplnit
 
Název tématu:
a) Bakalářský sbormistrovský koncert / b) doplnit téma písemné části
a) Bakalářská práce je složena ze dvou částí. První část je tvořena sbormistrovským koncertním výkonem, jehož předpokladem je vysoká úroveň technických dovedností studenta. Koncertní vystoupení s pěveckým sborem má na základě vhodně zvolené dramaturgie prezentovat interpretační kvality diplomanta a jeho schopnost adekvátního stylového přístupu k interpretaci jednotlivých skladeb.
b) Ke koncertnímu výkonu se váže druhá, teoretická písemná část v rozsahu cca 20 - 30 stran. Doplnit konkrétní zadání
Seznam doporučené literatury: doplnit
 
 


18. 11. 2015

PŘIHLAŠOVÁNÍ TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

PŘIHLAŠOVÁNÍ TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ
na Hudební katedře
 
 
A. Výběr tématu závěrečné práce:
1. z nabídky katedry ve STAGu
Student si vypsané téma zvolí přímo ve STAGu, vytiskne Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta,  předloží ho ke schvalovacímu podpisu vedoucímu práce a odevzdá ke schválení vedoucím katedry referentce katedry.
 
2. z nabídky katedry na nástěnce:
Témata, která jsou vypsána v obecné rovině (např. Hudební život regionu) a potřebují specifikovat název i zadání, nejsou vypsána prostřednictvím STAGu. Zájemce musí kontaktovat pedagoga, který téma vypsal, a zkonzultovat s ním konkrétní zaměření práce. Od pedagoga po domluvě obdrží přesné znění tématu práce, zásady pro vypracování (anotaci) a doporučenou literaturu. Tyto údaje student sám zanese do STAGu, vytiskne Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta, předloží ho ke schvalovacímu podpisu vedoucímu práce a odevzdá ke schválení vedoucím katedry referentce katedry.
 
3. vlastní téma
Student si může sám navrhnout téma závěrečné práce, podle jeho zaměření osloví pedagoga, který by mohl práci vést, a svůj záměr s ním zkonzultuje. Od pedagoga po domluvě obdrží přesné znění tématu práce, zásady pro vypracování (anotaci) a doporučenou literaturu. Tyto údaje student sám zanese do STAGu, vytiskne Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta, předloží ho ke schvalovacímu podpisu vedoucímu práce a odevzdá ke schválení vedoucím katedry referentce katedry.
 
 
B. Schvalovací proces:
V případě, že vedoucí katedry schválí téma závěrečné práce, referentka přidělí téma konkrétnímu studentovi ve STAGu.
Pokud téma není schváleno, nebo vyžaduje nějaké doplnění nebo opravy, bude student vyrozuměn referentkou katedry prostřednictvím e-mailu (z oficiálního adresáře UHK).
 
 
Termín pro přihlášení tématu závěrečné práce (odevzdání Podkladu referentce katedry) :
4. prosinec 2015
 
 
 
C. UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM „SÓLOVÝCH“ OBORŮ
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání
Řízení sboru
Sbormistrovství chrámové hudby
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství ZUŠ
Sbormistrovství
 
 
Bakalářská/diplomová práce má povinně dvě části:       

a) interpretační výkon (koncert)
b) písemná práce.
 
Podle svého studijního oboru/specializace si student sám zadá do STAGu příslušné téma  (koncert)
 
a) Bakalářský klavírní koncert

a) Diplomový klavírní koncert
a) Bakalářský houslový koncert
a) Diplomový houslový koncert
a) Bakalářský violový koncert
a) Diplomový violový koncert
a) Bakalářský varhanní koncert
a) Diplomový varhanní koncert
a) Bakalářský pěvecký koncert
a) Diplomový pěvecký koncert
a) Bakalářský sbormistrovský koncert
a) Diplomový sbormistrovský koncert
 
a doplní jako b) název tématu písemné části. Při výběru tématu písemné části a v dalším postupu se řídí student způsobem popsaným v bodu A2 nebo A3. Jako vedoucího práce uvede ve STAGu vedoucího koncertu (pedagog hlavního oboru).
Přesný název části a) a první část textu zadání práce (koncertu) uvede v závazné podobě podle vzoru na webových stránkách katedry (Informace k výuce), druhou část zásad pro vypracování a doporučenou literaturu doplní podle instrukcí vedoucího písemné části práce.
Po vytisknutí Podkladu dopíše ručně do formuláře vedoucího písemné části, nechá formulář podepsat oběma vedoucím práce a odevzdá ke schválení vedoucím katedry referentce katedry.