Přijímací řízení


 
Vážení uchazeči o studium,

jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky o možnostech studia na Fakultě informatiky a managementu a věříme, že Vás některý z našich studijních oborů otevíraných v akademickém roce 2018/2019 zaujme.

Dny otevřených dveří se konaly 12. a 13. ledna 2018

Další možnost navštívit nás jste měli na akci pro zájemce o studium FIMka LIVE aneb o fakultě se studenty ve dnech 1. 2. a 20. 2. 2018 v době od 14.00 do 17.00 hodin v budově FIM v areálu Na Soutoku (Hradecká 1249/6).
 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 


2. kolo přijímacích zkoušek


Pro obory Aplikovaná informatika v bakalářském studiu (prezenční i kombinové formě), Informační management v bakalářském studiu (prezenční i kombinované formě) a Aplikovaná informatika v magisterském navazujícím studiu (prezenční i kombinované formě) vyhlašujeme 2. kolo přijímacích zkoušek. Přihlášky je možné podávat do 27. 7. 2018, přijímací zkoušky se uskuteční 28. 8. 2018.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky z matematiky (pro obory Aplikovaná informatika v bakalářském studiu a Informační management v bakalářském studiu) pro 2. kolo přijímacích zkoušek
Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka pro 2. kolo přijímacích zkoušek (pro zahraniční uchazeče, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka)


2. kolo přijímacích zkoušek na doktorské studium
Pro obory doktorského studia Aplikovaná informatika a Informační a znalostní management je možné podávat přihlášky do 7. 9. 2018. Přijímací zkoušky se uskuteční 2. 10. 2018.Důležité informace před přijímacími zkouškami


Můžete využít přípravné kurzy pro přijímací zkoušky pořádané Institutem dalšího vzdělávání FIM. Informace o kurzech včetně termínu pro podání přihlášky na jednotlivé kurzy najdete zde.


Nabízíme možnost studia v následujících studijních oborech v prezenční i kombinované formě studia:

 
bakalářské studium (tříleté, absolventi získávají titul Bc.)
 
magisterské navazující studium (dvouleté, absolventi získávají titul Ing.)
 
doktorské studium (čtyřleté, absolventi získávají titul Ph.D.)

V sekci Vzorové testy se můžete seznámit se všemi testy, které byly zadávány v průběhu loňského přijímacího řízení.
 
V sekci Statistiky naleznete počty přihlášek na jednotlivé obory, počty přijatých uchazečů a zapsaných studentů v prvních ročnících na akademický rok 2017/18 a také statistiky jednotlivých testů.
  

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU lze podávat prostřednictvím elektronické přihlášky na bakalářské a navazující magisterské studium do 31. 3. 2018, na doktorské studium do 15. 5. 2018.
 


Náhradní termín přijímacích zkoušek se nekoná.

Uchazeči o obor Finanční management a Management cestovního ruchu vybírají u přihlášky zvolený jazyk (pro prezenční formu studia výběr z anglického nebo německého jazyka; pro kombinovanou formu studia je na výběr pouze anglický jazyk).
Na každý obor a formu studia se vyžaduje samostatná přihláška!
Potvrzení od lékaře nevyžadujeme, ale předpokládáme odpovídající zdravotní stav.
Potvrzení prospěchu ze střední školy, kopie výročních vysvědčení a maturitního vysvědčení či životopis ve fázi podávání přihlášky nevyžadujeme.

Správnost údajů v elektronické přihlášce je stvrzena uhrazením poplatku.
Uchazeč uhradí administrativní poplatek za přijímací řízení 500,- Kč za každou přihlášku na účet 4341822/0800. Kompletní platební údaje pro elektronickou přihlášku - číslo účtu, variabilní a specifický symbol - budou přiděleny informačním systémem po odeslání přihlášky (při hrazení poplatku 500,-Kč k příslušné přihlášce je nutné dodržet správné zadání čísla účtu, variabilního a specifického symbolu, jinak nedojde k přiřazení/spárování platby s přihláškou a nenastane tak řádné zaevidování přihlášky).

Při úhradě poplatku ze zahraničí, je nutné zaslat kopii dokladu o platbě na adresu studijního oddělení FIM. Pro platbu ze zahraničí platí údaje:
IBAN : CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT : GIBACZPX

Poplatek představuje částku za úkony spojené s přijímacím řízením a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Pokud uchazeč neuhradí tento poplatek, nebude pozván k přijímací zkoušce.

Podmínky přijetí zahraničních uchazečů do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce:
Zahraniční uchazeči studijních programů v českém jazyce procházejí přijímacím řízením v českém jazyce dle principů uvedených v dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FIM UHK v ak. r. 2018/19 (viz níže). Zahraniční uchazeči, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, jsou povinni do termínu konání přijímací zkoušky doložit úspěšné složení zkoušky z českého jazyka minimální úrovně B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky na některém akreditovaném pracovišti v České republice, nebo doložit úspěšné složení závěrečné zkoušky z češtiny v programu technické přípravy ÚJOP, nebo se přihlásit a úspěšně složit zkoušku z českého jazyka na Institutu dalšího vzdělávání FIM UHK.

 
Informace pro výuku kombinované formy studia:
Výuka v kombinované formě studia probíhá zpravidla v pátek od 13:15 a v sobotu od 8:15, přibližně jednou za dva týdny. Na konci každého semestru je pak týdenní soustředění.
Rozvrh kombinované formy studia je zveřejněn na http://fim.uhk.cz/rozvrhy/fim.htm ve spodní části (excelovský soubor).
 
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Kontakty na studijní oddělení FIM
sídlo studijního oddělení: Hradecká 1249/6, Hradec Králové
poštovní adresa pro zasílání veškeré korespondence:
Univerzita Hradec Králové
Studijní oddělení FIM
Rokitanského 62
500 03  Hradec Králové
 
e: studijni.fim@uhk.cz
t: 49333 2211, 2212, 2213, 2222

Naposledy upraveno: Izáková Iveta, 28.6.2018 14:40