Co Vás zajímá?
Pro tři nejlepší týmy ceny za 110 000 Kč
Těšíme se na Vás!
Pracovní stáže kamkoli po Evropě s finanční podporou FIMky
Zveme Vás na Hradecké ekonomické dny 2018
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.

Přijímací řízení

Vážení uchazeči o studium,

jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky o možnostech studia na Fakultě informatiky a managementu a věříme, že Vás některý z našich studijních oborů otevíraných v akademickém roce 2017/2018 zaujme.

Den otevřených dveří se konal 13. - 14. ledna 2017 na celé Univerzitě Hradec Králové.

2. kolo přijímacích zkoušek

Pro bakalářské obory Aplikovaná informatika a Informační management v prezenční i kombinované formě je otevřeno 2. kolo přijímacích zkoušek. Přihlášky je možné podávat do 27. 7. 2017, platbu za přihlášku je nutné uhradit nejpozději do 2. 8. 2017. Přijímací zkoušky se konají 29. 8. 2017. V případě, že si uchazeč podá přihlášky na více oborů a forem, vykoná jednu přijímací zkoušku a výsledky budou započítány do ostatních uhrazených přihlášek.
Podepsanou žádost o prominutí přijímací zkoušky včetně úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění podmínek je nutné doručit na studijní oddělení FIM UHK do 31. 7. 2017.

Pro doktorské obory Aplikovaná informatika a Informační a znalostní management v prezenční i kombinované formě je otevřeno 2. kolo přijímacích zkoušek. Přihlášky je možné podávat do 10. 9. 2017, platbu za přihlášku je nutné uhradit nejpozději do 12. 9. 2017. Přijímací zkoušky se konají 22. 9. 2017.
 


DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI

Můžete využít přípravné kurzy pro přijímací zkoušky pořádané Institutem dalšího vzdělávání FIM. Informace o kurzech včetně termínu pro podání přihlášky na jednotlivé kurzy najdete zde.


Nabízíme možnost studia v následujících studijních oborech v prezenční i kombinované formě studia:

bakalářské studium (tříleté, absolventi získávají titul Bc.)
 
magisterské navazující studium (dvouleté, absolventi získávají titul Ing.)
 
doktorské studium (čtyřleté, absolventi získávají titul Ph.D.)

V sekci Vzorové testy se můžete seznámit se všemi testy, které byly zadávány v průběhu loňského přijímacího řízení.
 
V sekci Statistiky naleznete počty přihlášek na jednotlivé obory, počty přijatých uchazečů a zapsaných studentů v prvních ročnících na akademický rok 2016/17 a také statistiky jednotlivých testů.
  

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU lze podávat prostřednictvím elektronické přihlášky na bakalářské a navazující magisterské studium do 31. 3. 2017, na doktorské studium do 31. 5. 2017.

Náhradní termín přijímacích zkoušek se nekoná.

Uchazeči o obor Finanční management a Management cestovního ruchu vybírají u přihlášky zvolený jazyk (pro prezenční formu studia výběr z anglického nebo německého jazyka; pro kombinovanou formu studia je na výběr pouze anglický jazyk).
Na každý obor a formu studia se vyžaduje samostatná přihláška!
Potvrzení od lékaře nevyžadujeme, ale předpokládáme odpovídající zdravotní stav.
Potvrzení prospěchu ze střední školy, kopie výročních vysvědčení a maturitního vysvědčení či životopis ve fázi podávání přihlášky nevyžadujeme.

Správnost údajů v elektronické přihlášce je stvrzena uhrazením poplatku.
Uchazeč uhradí administrativní poplatek za přijímací řízení 500,- Kč za každou přihlášku na účet 4341822/0800. Kompletní platební údaje pro elektronickou přihlášku - číslo účtu, variabilní a specifický symbol - budou přiděleny informačním systémem po odeslání přihlášky (při hrazení poplatku 500,-Kč k příslušné přihlášce je nutné dodržet správné zadání čísla účtu, variabilního a specifického symbolu, jinak nedojde k přiřazení/spárování platby s přihláškou a nenastane tak řádné zaevidování přihlášky).

Při úhradě poplatku ze zahraničí, je nutné zaslat kopii dokladu o platbě na adresu studijního oddělení FIM. Pro platbu ze zahraničí platí údaje:
IBAN : CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT : GIBACZPX

Poplatek představuje částku za úkony spojené s přijímacím řízením a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Pokud uchazeč neuhradí tento poplatek, nebude pozván k přijímací zkoušce.
 
Informace pro výuku kombinované formy studia:
Výuka v kombinované formě studia probíhá zpravidla v pátek od 13:15 a v sobotu od 8:15, přibližně jednou za dva týdny. Na konci každého semestru je pak týdenní soustředění.
Rozvrh kombinované formy studia je zveřejněn na http://fim.uhk.cz/rozvrhy/fim.htm ve spodní části (excelovský soubor). 
 
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Kontakty na studijní oddělení FIM
sídlo studijního oddělení: Hradecká 1249/6, Hradec Králové
poštovní adresa pro zasílání veškeré korespondence: Univerzita Hradec Králové
                                                                              Studijní oddělení FIM
                                                                              Rokitanského 62
                                                                              500 03  Hradec Králové
e: studijni.fim@uhk.cz
t: 49333 2211, 2212, 2213, 2222

Naposledy upraveno: Izáková Iveta, 17.7.2017 11:35