Promoce

Milí absolventi,

blahopřejeme vám k úspěšnému absolvování vysokoškolského studia na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Dokladem řádného ukončení studia státní závěrečnou zkouškou a potvrzením o udělení akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Promoce Univerzity Hradec Králové jsou slavnostním akademickým obřadem udílení akademického titulu, při kterém jsou doklady předávány, a součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa. Promoce se konají na půdě Univerzity Hradec Králové v aule Objektu společné výuky (budova A), Hradecká 1227, Hradec Králové.

Přihlašování absolventů na obřad

 • absolventi září – o zařazení na obřad musí požádat
 • absolventi leden/únor – o zařazení na obřad musí požádat
 • absolventi květen/červen – o zařazení na obřad nežádají, jsou zváni automaticky; zároveň nemusí svou nepřítomnost omlouvat

Termíny a rozpis promocí

 • promoce se konají jednou za rok vždy v červnu pro absolventy, kteří ukončili svá studia v aktuálním akademickém roce (září, leden/únor, květen/červen).  Termíny promocí jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku
 • přesný termín a čas konání promocí je absolventům přidělen na základě celkového počtu absolventů v jednotlivých oborech a dle časových možností průběhu obřadu a kapacity auly
 • termíny a časy nelze z organizačních důvodů individuálně měnit
 • rozpisy promocí pro jednotlivé obory a formy studia jsou zveřejňovány začátkem června zde

Organizační pokyny

Přáli bychom si, aby vám a vašim blízkým zůstaly na promoci hezké vzpomínky. Proto věříme, že i vy se budete spolu s námi snažit, aby průběh obřadu proběhl hladce a důstojně. Součástí toho je vhodně zvolený společenský oděv, adekvátní této slavnostní události.
Absolventi obdrží obyčejnou poštou dopis na adresu uvedenou v informačním systému STAG, nebo v žádosti, přibližně týden před konáním obřadu. Dopis obsahuje:

 • oficiální pozvánku děkana na obřad
 • informaci k registraci do www sekce určené pro absolventy
 • potvrzení celkové doby studia
 • pokyny studijního oddělení k převzetí dokladů a informace k promoci
 • platební údaje a termín pro zaplacení příspěvku na náklady spjaté s uskutečněním ceremoniálu Poplatek 200,- Kč se hradí na číslo účtu: 2733582/0800, variabilní symbol: 12990, specifický symbol: rodné číslo absolventa (bez lomítka). Doklad o zaplacení odevzdá absolvent v den obřadu u prezence.

V den konání obřadu bude ve vestibulu budovy A zajištěn prodej květin a propagačních/upomínkových předmětů FIM UHK. K parkování můžete využít parkoviště u budovy A (v den promocí zajištěn volný vstup). Kapacita parkoviště je však omezena. Přístup do budovy A je bezbariérový. K uložení svých věcí (kabátů, tašek, kabelek apod.) můžete vy i pozvaní hosté využít šatny v suterénu budovy A.

Doba trvání jednoho obřadu je přibližně 45 minut.
 
Počet hostů, které si pozvete na obřad, není omezen. Očekáváme, že zvolíte přiměřený počet s ohledem na kapacitu auly a zvážíte účast malých dětí. Hosté budou do auly vpuštěni 15 minut před zahájením promoce a mohou zaujmout místo kdekoli, kromě prvních řad, které budou označeny rezervací.
 
Průběh obřadu bude dokumentován profesionálním fotografem a natáčen profesionálním kameramanem. Aby natáčení kamer nebylo rušeno, mohou přítomní hosté natáčet a fotografovat pouze vsedě ze svého místa. Způsob distribuce profesionálních fotografií a objednání videa najdete v přílohách:
Fotografická kolekce z promoce (bude aktualizováno začátkem června 2018)
Videozáznam z promoce - objednávka (bude aktualizováno začátkem června 2018)
 

Prezence a instruktáž k průběhu promoce

 • prezence proběhne v místnosti SM1 sousedící s aulou
 • k prezenci se musíte dostavit o 1 hodinu dříve, než započne slavnostní obřad – čas zahájení prezence i obřadu bude uveden v dopise s pozváním na obřad
 • k prezenci se dostavíte v přesně uvedený čas; pokud se k prezenci dostavíte pozdě, nebude možné vás na obřad zařadit
 • u prezence předložíte občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti s osobními údaji a fotografií)
 • odevzdáte potvrzení o úhradě platby prokazující zaplacení částky 200,- Kč do stanoveného termínu
 • na potvrzení musí být uvedeny tyto platební údaje:
  • číslo účtu plátce
  • uhrazená částka
  • datum provedené platby
  • číslo účtu příjemce
  • variabilní a specifický symbol
  • připsané celé jméno absolventa
 • v případě neuhrazení poplatku, stanoveného výnosem děkana, nebudete na obřad zařazeni
 • podepíšete Evidenční list absolventa (potvrzení převzetí diplomu)
 • budou vybráni dva absolventi, jeden bude číst slib a druhý poděkování absolventa
 • podle připraveného seznamu budete referentkou studijního oddělení seřazeni tak, jak budete na ceremoniál nastupovat; je nutné toto seřazené pořadí přesně dodržet
 • v aule proběhne neveřejný nácvik obřadu
 • po nácviku budete mít krátký rozchod, abyste se mohli na obřad připravit (doporučujeme odložit přebytečné věci: kabelky, peněženky i mobily – při slibu, gratulaci od rektora a přebírání desek s diplomem překážejí a uložené po kapsách saka nevypadají nejlépe)
 

Průběh promoce

Během obřadu se netleská.

 1. Slavnostní nástup studentů
 2. Slavnostní nástup vedení školy a hostů – všichni přítomní vstanou
  • tajemnice
  • vědecká rada
  • hosté
  • předseda Akademického senátu FIM
  • proděkani
  • promotor
  • pedel fakulty
  • děkan
  • pedel rektora
  • rektor/prorektor
 3. Státní hymna – po skončení státní hymny se všichni posadí včetně absolventů
 4. Úvodní slovo promotora
 5. Projev děkana a představení absolventů
 6. Souhlas rektora k promočnímu aktu
 7. Absolventský slib – všichni přítomní vstanou
 8. Předávání diplomů
 9. Děkovný projev absolventa
 10. Projev rektora
 11. Závěrečné slovo promotora
 12. Gaudeamus igitur  - všichni přítomní vstanou a stojí až do odchodu vedení školy a hostů
 13. Odchod vedení školy a hostů
 14. Odchod absolventů

Po skončení obřadu bude dle pokynu profesionálního fotografa pořízena hromadná fotografie v prostorách kampusu.

Absolventi, kteří se nemohou slavnostního předání diplomů zúčastnit, si mohou vyzvednout doklady o absolvování studia na studijním oddělení po termínu promocí. Vyzvednutí diplomu si domluvte předem. V případě, že si absolvent nemůže doklady převzít osobně, může využít možnosti zaslání dokladů o absolvování studia poštou.
 
Kontakt na studijní oddělení: studijni.fim@uhk.cz
Tel: 493 332 212, 222, 213, 211

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 30.1.2018 12:2