Co Vás zajímá?
Přijď podpořit náš tým!
Hledáš tu správnou vejšku? Přijď se poradit i pobavit na FIMku.
Zveme Vás na Hradecké ekonomické dny 2018
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.

Oznámení26. 10. 2017

SZZ MCR leden 2018

Před dveřmi číslo 408 (4. patro, Katedra aplikované  lingvistiky) jsou na nástěnce umístěny formuláře k potvrzení účasti studentů/tek na SZZ leden 2018, obor MCR.
Termín potvrzení účasti na SZZ MCR leden 2018: do 15. listopadu 2017


2. 2. 2017

Reprezentace FIM UHK na AM ČR

 

Sportovní stipendia

Pro zájemce, kteří chtějí reprezentovat Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové na Akademických hrách a nárokovat si sportovní stipendium, platí od roku 2009 tyto podmínky:

1) Před AMČR se nahlásit osobně či mailem u Mgr. Petra Hruši (petr.hrusa@uhk.cz)

2) Po AMČR dodat výsledkovou listinu

Studenti budou odměňování za tato umístění: 1. místo, 2. místo, 3. místo, 4. – 8. místo, ostatní umístění. Pokud bude student/ka závodit ve více disciplínách (plavání, atletika, tenis, stolní tenis) a získá více medailí, dostane příslušnou částku pouze za nejlepší umístění.

Odměny: 1. místo – 3500,-Kč

2. místo – 2500,-Kč

3. místo – 1500,-Kč

4. – 8. místo 1000,-Kč

Ostatní umístění – 750,-Kč

6.3. 2009

Mgr. Petr Hruša, KRCR


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám  (ECR, MNGR) pro rok 2016/17:


Okruhy ke SZZ pro obor management cestovního ruchu
 - ECR (Ekonomika a informatika v CR)

 1. Podnik a podnikání (podstata podniku a podnikání, rozdělení podniků podle právní formy, prvky okolí podniku, základní cíle a funkce podniku, efektivnost podniku a její měření; založení podnikání, podnikatelský záměr; obchodní rejstřík, živnostenský úřad, základní charakteristika právnických osob vznikajících dle Obchodního zákoníku, druhy živností. Případová studie: založení a provoz cestovní kanceláře.)
 2. Financování podniku (úkoly finančního managementu, druhy financování podniku, řízení peněžních toků, hodnocení finanční výkonnosti podniku – finanční analýza a manažerské účetnictví; Modelový příklad dle vlastní volby z cestovního ruchu – finanční analýza vybraného subjektu CR).
 3. Investiční činnost (investování a druhy investic, rozhodování o investicích, zdroje financování investic, hodnocení efektivnosti, návratnosti a udržitelnosti investic, ukazatele efektivnosti investic, investiční riziko. Specifika investiční činnosti v CR – modelový příklad dle vlastní volby).
 4. Makroekonomie (HDP a metody jeho měření, produkt nominální a reálný, ekonomická úroveň, hospodářská politika a její cíle se zaměřením na CR; platební bilance a její struktura - odraz CR v platební bilanci ČR – export/ACR a import/PCR; měnový kurz a parita kupní síly, kurzový systém - česká koruna versus euro a US dolar z pohledu domácího a mezinárodního CR; veřejné finance a jejich složky - definice státního rozpočtu a jeho struktura, daňová soustava ČR, funkce státního rozpočtu, úloha CR z pohledu daní a veřejných financí).
 5. Cestovní ruch České republiky (postavení České republiky v mezinárodním cestovním ruchu; Marketing cestovního ruchu České republiky – organizace, významné webové stránky, koncepce marketingu; Role cestovního ruchu v ekonomice České republiky; koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice; předpoklady rozvoje cestovního ruchu ve dvou regionech České republiky  - komparace dvou regionů dle vlastní volby)
 6. Ekonomika cestovního ruchu, koncepce a přístupy (ekonomický přínos CR - HDP, zaměstnanost, investice, export, multiplikační efekt; tvorba ceny, cenová flexibilita poptávky i nabídky; produkce a náklady v CR - celkový, průměrný a mezní fyzický produkt; teorie mezního užitku; náklady - celkové, variabilní, fixní, explicitní a implicitní, průměrné a mezní náklady; příjmy a rovnováha firmy, zisk celkový, čistý a účetní; tržní externality)
 7. Fundraising (filosofie, metody a techniky fundraisingu, grantové systémy, metodika a technika získávání grantů se zaměřením na neziskové organizace a cestovní ruch. Modelový příklad z cestovního ruchu dle vlastní volby – subjekt cestovního ruchu, destinace cestovního ruchu)
 8. Ekonomika cestovního ruchu, aplikace koncepcí a přístupů v destinačním managementu (ekonomické aspekty vývoje destinace v kontextu konceptu životního cyklu destinace, příklady destinací; environmentálně inovativní formy CR a jejich ekonomické dopady na místní ekonomiku - ekoturismus, geoturismus, ekoagroturismus, etnografický turismus; sezónnost v regionálním kontextu – důvody, ekonomické a další dopady, kritická analýza přístupů k jejímu snižování, diskuse modelového regionu; propojení na regionální rozvoj, typické regionální produkty)
 9. Ekonomika cestovního ruchu, aplikace koncepcí a přístupů u subjektu CR (optimalizace zisku v rámci Yield managementu; sezónnost - důvody, ekonomické a další dopady, kritická analýza přístupů k jejímu snižování u konkrétního subjektu CR; zvýšení ekonomických přínosů podnikání pro modelový příklad subjektu CR – např. hotel)
 10. Ekonomika firem (typy firem, firma v podmínkách dokonalé konkurence a tržní rovnováha, monopol a jeho rovnováha, monopolní síla, monopson, oligopol smluvní, oligopol s dominantní firmou, monopolistická konkurence; Cestovní ruch – příklady jednotlivých typů firem, diskuse způsobu jejich konkurence).
 11. Ekonomika subjektů CR (typy firem v oblasti CR, specifika konkurenčního prostředí v CR; role řetězců a nadnárodních firem v CR; ekonomika vybraného podniku CR; porovnání ekonomické a marketingové strategie klasických a nízkonákladových leteckých společností; projekt zájezdu – ekonomika; ekonomika lodí okružních plaveb v kontextu specifiky jejich produktu).
 12. Marketing (situační analýza – její nástroje, způsob realizace, její využití v marketingovém plánování; marketingový mix – klasický, modifikace pro různé obory podnikání, marketingový nástroj, marketingové plánování, marketingová strategie, marketingová komunikace, rysy kvalitního firemního marketingu; demarketing, sociální marketing)
 13. Marketing cestovního ruchu (produkt CR a jeho specifika, specifika služeb CR, diskuse tří odlišných příkladů; marketingový mix v CR; využití teorie společenské směny v marketingu CR; věrnostní programy v CR; cena jako marketingový nástroj v CR - geografická, sezónní a další podmíněnost ceny, věrnostní programy, FF programy atd.; analýza marketingu jednoho vybraného typu subjektu CR; možnosti prezentace destinace s využitím ICT; marketing v regulaci CR – demarketing a obecněji marketing udržitelného CR).
 14. Statistika v CR (trh cestovního ruchu ve světě a v Evropě - struktura, trendy vývoje, statistika mezin. příjezdů a výjezdů, příjmy a výdaje; celostátní a regionální satelitní účet CR a jeho využití; problémy ve statistice CR; využití statistických dat pro management CR, zejména pro destinační management; využití vlastní (interní) statistiky pro podnik CR, využití v Yield managementu).
 15. Informatika v CR - koncepce (koncepce tvorby informačních systémů v CR - celostátní a regionální IS pro cestovní ruch s důrazem na koncepci koordinovaného IS, součásti těchto IS a techniku jejich realizace; obsah a role doporučení pro kvalitu webových stránek; případová studie: diskuse konceptu webu CzeCOT).
 16. Informatika v CR – aplikace (GDS, CRS a IDS – využití pro rezervace a v marketingu, porovnání uvedených IS, jejich propojenost, jejich vztah k LBS, brány do těchto IS na webu; diskuse vybraných technologií – určování polohy, LBS, multimédia, GIS, virtuální/pseudovirtuální realita/3D prezentace, aktivní mapy atd.)
Povinná literatura a další zdroje:
 1. HÁJEK, L.: Ekonomie a ekonomika. Hradec Králové, Gaudeamus 2009  
 2. HOLMAN, R.: Mikroekonomie pro středně pokročilý kurz. 2. aktualizované vydání. Praha C. H. Beck 2007.
 3. server http://markcr.uhk.cz/
 4. SOUKUPOVÁ, J., HOŘEJŠÍ, B., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP, J.: Mikroekonomie. Praha, Management Press, 2008.
 5. SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. : Podniková ekonomika, , 5. přepracované a doplněné vydání. Praha, Nakladatelství C. H. Beck 2010
 6. ZELENKA, J. (2007): Marketing cestovního ruchu. Gaudeamus Hradec Králové, ISBN 978-80-7041-070-7, 212 str.
 7. ZELENKA, J., KYSELA, J. (2013): Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu. Gaudeamus Hradec Králové
 8. ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. (2012): Cestovní ruch. Výkladový slovník. Leda Praha, 2., přepracované vydání, 768 stran, ISBN 978-80-7201-880-2
 9. ZELENKA, J., PECHANEC, V., BUREŠ, V., ČECH, P., PONCE, D. (2008): E -turismus v cestovním ruchu. Praha, MMR, 237 stran. ISBN 978-80-87147-07-8
 
Doporučená literatura a další zdroje:
HÁJEK, L., KRÁLIK, J.: Ekonómia a hospodárska politika v ekonomike SR a ČR. Bratia Sabovci, Zvolen 2012
KOTLER, P. aj. (2000): Marketing management. Grada Publishing, ISBN 80-247-0016-6
MORRISON, A. P.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu, Victoria Publishing, 1995
 
 Okruhy ke SZZ pro obor management cestovního ruchu MNGR (Management cestovního ruchu)
 1. Plánování a strategické řízení organizace a další základní funkce managementu. Poslání a vize organizace. Strategické situační analýzy (SWOT, STEP, BSC, Porterův model 5ti konkurenčních sil, BSG matice). Konkurenceschopnost. Řízení změny a krizový management. Strategické plánování v cestovním ruchu – regionální, v organizacích.
 2. Organizování – organizační struktury, rozpětí řízení. Centralizace a decentralizace. Delegování pravomocí. Organizace v cestovním ruchu – mezinárodní (UN WTO, UNESCO, IATA, ICAO, aliance leteckých společností, …), národní (národní centrály CR, asociace), regionální (destinační management, mikroregiony, MAS).
 3. Rozhodování – typy manažerských rozhodnutí (složitá x rutinní; strukturovaná x nestrukturovaná). Rozhodovací prostředí (jistota, riziko, nejistota). Rozhodovací proces a jeho fáze. Skupinové x individuální rozhodování. Specifika rozhodování v participativním, destinačním a návštěvnickém managementu v cestovním ruchu.
 4. Řízení lidských zdrojů – analýza potřeb lidských zdrojů. Získávání a výběr pracovníků (proces a metody). Adaptační proces. Rozvoj zaměstnanců (vzdělávání, kariéra, hodnocení výkonnosti). Odměňování. Specifika lidských zdrojů v cestovním ruchu podle druhů poskytovaných služeb, souvislost s marketingovým nástrojem pro cestovní ruch lidé.
 5. Motivace zaměstnanců – vůdčí osobnost manažera x leadera. Stimulace a motivace, členění. Praktické využití Maslowovy teorie potřeb v aplikaci na řízení pracovníků, další motivační teorie. Motivace zaměstnanců a firemní kultura, perspektiva firmy a její pozice na trhu. Zvolený modelový příklad motivace zaměstnanců v cestovním ruchu.
 6. Kontrola – význam, druhy a formy. Předpoklady efektivní kontroly a prevence. Podrobná diskuse – kontrola se stanovením cílů, její výhody a nevýhody. Specifika a role kontroly v systémech řízení jakosti a integrovaném managementu, s aplikací v destinacích a službách cestovního ruchu.
 7. Firemní kultura a komunikace – firemní kultura a její význam. Úrovně firemní kultury (zvyky a rituály, příběhy, hrdinové, symboly a klíčové hodnoty). Identita a image organizace. Komunikační proces a komunikační kompetence. Verbální a neverbální komunikace – obecně a v rámci firemní kultury a ve vztahu k zákazníkům. Specifika verbální a neverbální komunikace v cestovním ruchu. Specifika firemní kultury v cestovním ruchu – hotely a hotelové řetězce, letecké společnosti, řetězce rychlého občerstvení, cestovní kanceláře.
 8. Cestovní ruch – úvod do problematiky (různá vymezení CR a problém jeho vymezení; historie CR s důrazem na podmíněnost technickými prostředky a společenským vývojem, na vývoj motivace a způsobu účasti v CR; podmínky rozvoje cestovního ruchu; úloha a funkce CR ve společnosti; trendy vývoje cestovního ruchu ve světě; etika v CR - etické aspekty cestování, respekt ke kultuře místní komunity; aplikace různých vědních oborů v CR - ekonomika CR, sociologie CR, environmentalistika CR, geografie CR, psychologie CR, …).
 9. Destinační management (funkce a formy DM, modelový příklad stát/y/regiony podle volby studenta, resp. podle bakalářské práce - např. Rakousko, ČR, Velká Británie, Český Krumlov; návštěvnický management; neziskové organizace v destinačním managementu; participativní management; horizontální a vertikální spolupráce v DM, ilustrovat na vybrané destinaci; přístup DM k primárním zdrojům CR - kulturní a přírodní dědictví, místní obyvatelé a jejich sídla s veškerou infrastrukturou)
 10. Kulturní dědictví jako atraktivita cestovního ruchu (jedno z následujících témat podle jednotlivých kultur/slohů s důrazem na charakter doby, její projevy v umění, jejich významné prvky, ve spojení se současným využitím v cestovním ruchu a jejich interpretací: kultura, společnost a umění pravěku a přírodních národů; kultura, společnost a umění staré Indie; kultura, společnost a umění staré Číny; starověké řecké památky; starověké římské památky; byzantská kultura; arabské kulturní dědictví včetně území Evropy; renesance; baroko české, evropské a koloniální, vznik a charakter barokní krajiny; česká a evropská gotika; secese; architektura 20. a 21. století; sakrální památky – možnosti a limity jejich využití v CR; odkaz významných osobností a možnosti jejich využití v DM; typy kulturních památek světového dědictví lidstva (UNESCO) a jejich role v CR).
 11. Geografie CR (koncentrace CR v prostoru – koncept destinační jádro a periferie, póly rozvoje CR; potenciál CR a jeho hodnocení; regionální nerovnosti (disparity) a role CR; typologizace destinací)
 12. Geografie CR ve světě a potenciál CR podle uvedených makroregionů, vždy přehledově celý makroregion a poté podrobně modelový stát, nebo komparativní analýza dvou států (jižní Evropa; severní a západní (oceánická) Evropa; střední Evropa; Asie; střední a jižní Afrika s důrazem na národní a přírodní parky; severní Afrika; severní Amerika; střední a jižní Amerika s důrazem na ekoturismus, multikulturální společnost, komunitní CR a staré indiánské civilizace; unikátní celostátně/evropsky/světově významné součásti potenciálu vybrané země; geoturistický potenciál a geoparky vybrané země; využití místní a regionální kultury v CR – dvě zvolené oblasti; typologizace destinací vybrané země a jejich příklady; koncentrace CR v prostoru – příklad regionu vybrané země; regionální nerovnosti (disparity) CR vybrané země z hlediska potenciálu CR a možností jeho aktivace).
 13. Management udržitelnosti cestovního ruchu (vymezení, principy, koncepce a filosofie UCR; trendy vývoje cestovního ruchu ve světě ve vztahu k UCR; nástroje UCR; monitorování UCR; koncept únosné kapacity a jeho kritická diskuse; přehled, diskuse a klasifikace dopadů CR; případové studie udržitelnosti i neudržitelnosti cestovního ruchu podle vlastní volby destinace a aplikace nástrojů pro optimalizaci dopadů CR a zvýšení jeho míry udržitelnosti; udržitelnost CR v chráněných územích - specifické problémy CR, metodika udržitelnosti CR, vytvoření strategie, návštěvnický a participativní management, zonace pro CR atd., role státní správy chráněných území, vhodné produkty CR pro chráněná území; návštěvnický management; přírodní dědictví jako atraktivita CR a optimální formy jeho aktivace; koncept ŽCD ilustrovat na příkladu vybrané destinace).
 14. Psychologie v cestovním ruchu (charakter současné doby a kultury a vztah k cestování a poznávání světa, pluralita světa; kognitivní a mentální mapy, jejich chápání, vlastnosti a význam v CR; psychologie práce se skupinou a jednotlivcem, typologie jednotlivců a skupin, nejčastější psychologické problémy a jejich řešení; vybrané psychologické a psychologicko-fyziologické aspekty cestování, dva z uvedených dle vlastního výběru: fenomén domova, environmentální bublina, psychografie návštěvníků, genius loci, psychologicko-fyziologické dopady cestování - kulturní šok, jet-syndrom; psychologické nároky na průvodce, delegáta a ostatní pozice v turismu; psychologicky únosná kapacita, iritační index).
 15. Sociální aspekty cestovního ruchu (teorie společenské směny a její využití v managementu; proměny sociální struktury moderní společnosti a její dopady na management cestovního ruchu; socio-kulturně únosná kapacita; dopady CR na místní obyvatele – individuálně i na celou komunitu).
 16. Metodika práce průvodce (příprava na zájezd - psychologická příprava, itinerář, slovní projev; styl práce průvodce, metodika komunikace a společenský protokol, morální a právní odpovědnost, profesní etika; specifické prvky metodiky a techniky práce průvodce a vedoucího zájezdu, speciální znalosti a dovednosti).
 17. Technika a kvalita služeb cestovního ruchu (klasifikace a standardizace služeb CR s důrazem na Českou republiku; technika, management a kvalita služeb: letecká doprava – klasické a nízkonákladové letecké společnosti, letiště; lodi okružních plaveb; autokarová doprava a vyhlídkové jízdy; cestovní kanceláře a cestovní agentury; ubytovací služby; železniční doprava).
 
 
Povinná literatura a další zdroje:
 1. GOMBRICH, E.H. (2006): Příběh umění. Praha: Argo, 2. čes. vyd. 683 s. ISBN 80-7203-143-0
 2. HORNER, S., SWARBROOKE, J. (2003): Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Aplikovaný marketing služeb. Grada Publishing, ISBN 80-247-0202-9
 3. HRALA, V. (2001): Geografie cestovního ruchu. Praha: IDEA SERVIS, 4. vyd., 173 s. ISBN 80-85970-36-8 
 4. ORIEŠKA, J.: Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea Servis 2010, ISBN 80-85970-27-9
 5. PÁSKOVÁ, M. (2008): Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Gaudeamus Hradec Králové, ISBN 978-80-7041-658-7
 6. PITRA Z.: Základy managementu, Professional Publishing, Praha 2007
 7. ŠTĚPÁNEK, V.; KOPAČKA, L.; ŠÍP, J. (2001): Geografie cestovního ruchu. Praha: Karolinum, 228 s., ISBN 80-246-0172-9
 8. ZELENKA, J. a kol. (2007): Průvodce cestovního ruchu. Gaudeamus Hradec Králové, 115 stran, 3.vydání, ISBN 978-80-7041-189-6
 9. ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. (2012): Cestovní ruch. Výkladový slovník. Leda Praha, 2., přepracované vydání, 768 stran, ISBN 978-80-7201-880-2
 
Doporučená literatura a další zdroje:
BAAR, V. (2002): Národy na prahu 21. století. Ostrava: Ostravská univerzita, Tilia, 415 s., ISBN 80-86101-66-5 
DONNELLY J., GIBBON J. L., IVANCEVICH J.: Management, Grada, Praha 1997
FREEDMAN, P. (ed.) (2008) Jidlo. Dějiny chuti. Praha: Mladá Fronta, 368 s. ISBN 978-80-204-1847-0
HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. a kol. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. Praha: ASPI. 348 s., ISBN 978-80-7357-339-3
KELLER, J. (2010): Tři sociální světy. Praha: Sociologické nakladatelství, 214 s. ISBN: 978-80-7419-044-5
KOONTZ H., WEINRICH H.: Management, Victoria Publishing 1993
NOVÝ, I. (1996): Interkulturální management: lidé, kultura a management. Praha: Grada, 143 s. ISBN 80-7169-260-3.
PATOČKA, J., HEŘMANOVÁ, E. (2008): Lokální a regionální kultura v České republice. Praha: ASPI. 1999 s., ISBN 978-80-7357-347-8
PIJOAN, J. (2000): Dějiny umění I.-X. Praha: Knižní klub. 
RITZER, G. (2003): McDonaldizace společnosti. Praha: Academia, 176 s. ISBN 80-200-1075-0
ROBINS, S.P.,  Coulter, M.: Management, Grada, Praha 2004
ROGERS, A. (1994) Lidé a kultury. Praha: Orbis Pictus, ISBN 80-85841-13-4. 
ŠRONĚK, I. (2000) Kultura v mezinárodním podnikání. Praha: Grada, 167 s., ISBN 80-247-0012-3.
VEBER J.: Management, 2.vydání, Management Press, Praha 2009