Co Vás zajímá?
Pro tři nejlepší týmy ceny za 110 000 Kč
Těšíme se na Vás!
Pracovní stáže kamkoli po Evropě s finanční podporou FIMky
Zveme Vás na Hradecké ekonomické dny 2018
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.

Oznámení9. 10. 2017

Povinný seminář k BC pracem

 • Čtvrtek 19.10. 2017  11:15 až 15 hod, J3, formální náležitosti práce s důrazem na citování, strukturu práce a obsahy jednotlivých částí práce, příklady dobré i špatné praxe, způsob vedení BC prací, pojetí BC práce, doporučené metody k vybraným tématům prací.
 • prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.


16. 6. 2017

SZZ MCR září 2017

Před dveřmi číslo 408 (4. patro, Katedra aplikované  lingvistiky) jsou na nástěnce umístěny formuláře k potvrzení účasti studentů/tek na SZZ září 2017, obor MCR.
Termín potvrzení účasti na SZZ MCR září 2017: do 30. června 2017


2. 2. 2017

Reprezentace FIM UHK na AM ČR

 

Sportovní stipendia

Pro zájemce, kteří chtějí reprezentovat Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové na Akademických hrách a nárokovat si sportovní stipendium, platí od roku 2009 tyto podmínky:

1) Před AMČR se nahlásit osobně či mailem u Mgr. Petra Hruši (petr.hrusa@uhk.cz)

2) Po AMČR dodat výsledkovou listinu

Studenti budou odměňování za tato umístění: 1. místo, 2. místo, 3. místo, 4. – 8. místo, ostatní umístění. Pokud bude student/ka závodit ve více disciplínách (plavání, atletika, tenis, stolní tenis) a získá více medailí, dostane příslušnou částku pouze za nejlepší umístění.

Odměny: 1. místo – 3500,-Kč

2. místo – 2500,-Kč

3. místo – 1500,-Kč

4. – 8. místo 1000,-Kč

Ostatní umístění – 750,-Kč

6.3. 2009

Mgr. Petr Hruša, KRCR


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám  (ECR, MNGR) pro rok 2016/17:


Okruhy ke SZZ pro obor management cestovního ruchu
 - ECR (Ekonomika a informatika v CR)

 1. Podnik a podnikání (podstata podniku a podnikání, rozdělení podniků podle právní formy, prvky okolí podniku, základní cíle a funkce podniku, efektivnost podniku a její měření; založení podnikání, podnikatelský záměr; obchodní rejstřík, živnostenský úřad, základní charakteristika právnických osob vznikajících dle Obchodního zákoníku, druhy živností. Případová studie: založení a provoz cestovní kanceláře.)
 2. Financování podniku (úkoly finančního managementu, druhy financování podniku, řízení peněžních toků, hodnocení finanční výkonnosti podniku – finanční analýza a manažerské účetnictví; Modelový příklad dle vlastní volby z cestovního ruchu – finanční analýza vybraného subjektu CR).
 3. Investiční činnost (investování a druhy investic, rozhodování o investicích, zdroje financování investic, hodnocení efektivnosti, návratnosti a udržitelnosti investic, ukazatele efektivnosti investic, investiční riziko. Specifika investiční činnosti v CR – modelový příklad dle vlastní volby).
 4. Makroekonomie (HDP a metody jeho měření, produkt nominální a reálný, ekonomická úroveň, hospodářská politika a její cíle se zaměřením na CR; platební bilance a její struktura - odraz CR v platební bilanci ČR – export/ACR a import/PCR; měnový kurz a parita kupní síly, kurzový systém - česká koruna versus euro a US dolar z pohledu domácího a mezinárodního CR; veřejné finance a jejich složky - definice státního rozpočtu a jeho struktura, daňová soustava ČR, funkce státního rozpočtu, úloha CR z pohledu daní a veřejných financí).
 5. Cestovní ruch České republiky (postavení České republiky v mezinárodním cestovním ruchu; Marketing cestovního ruchu České republiky – organizace, významné webové stránky, koncepce marketingu; Role cestovního ruchu v ekonomice České republiky; koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice; předpoklady rozvoje cestovního ruchu ve dvou regionech České republiky  - komparace dvou regionů dle vlastní volby)
 6. Ekonomika cestovního ruchu, koncepce a přístupy (ekonomický přínos CR - HDP, zaměstnanost, investice, export, multiplikační efekt; tvorba ceny, cenová flexibilita poptávky i nabídky; produkce a náklady v CR - celkový, průměrný a mezní fyzický produkt; teorie mezního užitku; náklady - celkové, variabilní, fixní, explicitní a implicitní, průměrné a mezní náklady; příjmy a rovnováha firmy, zisk celkový, čistý a účetní; tržní externality)
 7. Fundraising (filosofie, metody a techniky fundraisingu, grantové systémy, metodika a technika získávání grantů se zaměřením na neziskové organizace a cestovní ruch. Modelový příklad z cestovního ruchu dle vlastní volby – subjekt cestovního ruchu, destinace cestovního ruchu)
 8. Ekonomika cestovního ruchu, aplikace koncepcí a přístupů v destinačním managementu (ekonomické aspekty vývoje destinace v kontextu konceptu životního cyklu destinace, příklady destinací; environmentálně inovativní formy CR a jejich ekonomické dopady na místní ekonomiku - ekoturismus, geoturismus, ekoagroturismus, etnografický turismus; sezónnost v regionálním kontextu – důvody, ekonomické a další dopady, kritická analýza přístupů k jejímu snižování, diskuse modelového regionu; propojení na regionální rozvoj, typické regionální produkty)
 9. Ekonomika cestovního ruchu, aplikace koncepcí a přístupů u subjektu CR (optimalizace zisku v rámci Yield managementu; sezónnost - důvody, ekonomické a další dopady, kritická analýza přístupů k jejímu snižování u konkrétního subjektu CR; zvýšení ekonomických přínosů podnikání pro modelový příklad subjektu CR – např. hotel)
 10. Ekonomika firem (typy firem, firma v podmínkách dokonalé konkurence a tržní rovnováha, monopol a jeho rovnováha, monopolní síla, monopson, oligopol smluvní, oligopol s dominantní firmou, monopolistická konkurence; Cestovní ruch – příklady jednotlivých typů firem, diskuse způsobu jejich konkurence).
 11. Ekonomika subjektů CR (typy firem v oblasti CR, specifika konkurenčního prostředí v CR; role řetězců a nadnárodních firem v CR; ekonomika vybraného podniku CR; porovnání ekonomické a marketingové strategie klasických a nízkonákladových leteckých společností; projekt zájezdu – ekonomika; ekonomika lodí okružních plaveb v kontextu specifiky jejich produktu).
 12. Marketing (situační analýza – její nástroje, způsob realizace, její využití v marketingovém plánování; marketingový mix – klasický, modifikace pro různé obory podnikání, marketingový nástroj, marketingové plánování, marketingová strategie, marketingová komunikace, rysy kvalitního firemního marketingu; demarketing, sociální marketing)
 13. Marketing cestovního ruchu (produkt CR a jeho specifika, specifika služeb CR, diskuse tří odlišných příkladů; marketingový mix v CR; využití teorie společenské směny v marketingu CR; věrnostní programy v CR; cena jako marketingový nástroj v CR - geografická, sezónní a další podmíněnost ceny, věrnostní programy, FF programy atd.; analýza marketingu jednoho vybraného typu subjektu CR; možnosti prezentace destinace s využitím ICT; marketing v regulaci CR – demarketing a obecněji marketing udržitelného CR).
 14. Statistika v CR (trh cestovního ruchu ve světě a v Evropě - struktura, trendy vývoje, statistika mezin. příjezdů a výjezdů, příjmy a výdaje; celostátní a regionální satelitní účet CR a jeho využití; problémy ve statistice CR; využití statistických dat pro management CR, zejména pro destinační management; využití vlastní (interní) statistiky pro podnik CR, využití v Yield managementu).
 15. Informatika v CR - koncepce (koncepce tvorby informačních systémů v CR - celostátní a regionální IS pro cestovní ruch s důrazem na koncepci koordinovaného IS, součásti těchto IS a techniku jejich realizace; obsah a role doporučení pro kvalitu webových stránek; případová studie: diskuse konceptu webu CzeCOT).
 16. Informatika v CR – aplikace (GDS, CRS a IDS – využití pro rezervace a v marketingu, porovnání uvedených IS, jejich propojenost, jejich vztah k LBS, brány do těchto IS na webu; diskuse vybraných technologií – určování polohy, LBS, multimédia, GIS, virtuální/pseudovirtuální realita/3D prezentace, aktivní mapy atd.)
Povinná literatura a další zdroje:
 1. HÁJEK, L.: Ekonomie a ekonomika. Hradec Králové, Gaudeamus 2009  
 2. HOLMAN, R.: Mikroekonomie pro středně pokročilý kurz. 2. aktualizované vydání. Praha C. H. Beck 2007.
 3. server http://markcr.uhk.cz/
 4. SOUKUPOVÁ, J., HOŘEJŠÍ, B., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP, J.: Mikroekonomie. Praha, Management Press, 2008.
 5. SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. : Podniková ekonomika, , 5. přepracované a doplněné vydání. Praha, Nakladatelství C. H. Beck 2010
 6. ZELENKA, J. (2007): Marketing cestovního ruchu. Gaudeamus Hradec Králové, ISBN 978-80-7041-070-7, 212 str.
 7. ZELENKA, J., KYSELA, J. (2013): Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu. Gaudeamus Hradec Králové
 8. ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. (2012): Cestovní ruch. Výkladový slovník. Leda Praha, 2., přepracované vydání, 768 stran, ISBN 978-80-7201-880-2
 9. ZELENKA, J., PECHANEC, V., BUREŠ, V., ČECH, P., PONCE, D. (2008): E -turismus v cestovním ruchu. Praha, MMR, 237 stran. ISBN 978-80-87147-07-8
 
Doporučená literatura a další zdroje:
HÁJEK, L., KRÁLIK, J.: Ekonómia a hospodárska politika v ekonomike SR a ČR. Bratia Sabovci, Zvolen 2012
KOTLER, P. aj. (2000): Marketing management. Grada Publishing, ISBN 80-247-0016-6
MORRISON, A. P.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu, Victoria Publishing, 1995
 
 Okruhy ke SZZ pro obor management cestovního ruchu MNGR (Management cestovního ruchu)
 1. Plánování a strategické řízení organizace a další základní funkce managementu. Poslání a vize organizace. Strategické situační analýzy (SWOT, STEP, BSC, Porterův model 5ti konkurenčních sil, BSG matice). Konkurenceschopnost. Řízení změny a krizový management. Strategické plánování v cestovním ruchu – regionální, v organizacích.
 2. Organizování – organizační struktury, rozpětí řízení. Centralizace a decentralizace. Delegování pravomocí. Organizace v cestovním ruchu – mezinárodní (UN WTO, UNESCO, IATA, ICAO, aliance leteckých společností, …), národní (národní centrály CR, asociace), regionální (destinační management, mikroregiony, MAS).
 3. Rozhodování – typy manažerských rozhodnutí (složitá x rutinní; strukturovaná x nestrukturovaná). Rozhodovací prostředí (jistota, riziko, nejistota). Rozhodovací proces a jeho fáze. Skupinové x individuální rozhodování. Specifika rozhodování v participativním, destinačním a návštěvnickém managementu v cestovním ruchu.
 4. Řízení lidských zdrojů – analýza potřeb lidských zdrojů. Získávání a výběr pracovníků (proces a metody). Adaptační proces. Rozvoj zaměstnanců (vzdělávání, kariéra, hodnocení výkonnosti). Odměňování. Specifika lidských zdrojů v cestovním ruchu podle druhů poskytovaných služeb, souvislost s marketingovým nástrojem pro cestovní ruch lidé.
 5. Motivace zaměstnanců – vůdčí osobnost manažera x leadera. Stimulace a motivace, členění. Praktické využití Maslowovy teorie potřeb v aplikaci na řízení pracovníků, další motivační teorie. Motivace zaměstnanců a firemní kultura, perspektiva firmy a její pozice na trhu. Zvolený modelový příklad motivace zaměstnanců v cestovním ruchu.
 6. Kontrola – význam, druhy a formy. Předpoklady efektivní kontroly a prevence. Podrobná diskuse – kontrola se stanovením cílů, její výhody a nevýhody. Specifika a role kontroly v systémech řízení jakosti a integrovaném managementu, s aplikací v destinacích a službách cestovního ruchu.
 7. Firemní kultura a komunikace – firemní kultura a její význam. Úrovně firemní kultury (zvyky a rituály, příběhy, hrdinové, symboly a klíčové hodnoty). Identita a image organizace. Komunikační proces a komunikační kompetence. Verbální a neverbální komunikace – obecně a v rámci firemní kultury a ve vztahu k zákazníkům. Specifika verbální a neverbální komunikace v cestovním ruchu. Specifika firemní kultury v cestovním ruchu – hotely a hotelové řetězce, letecké společnosti, řetězce rychlého občerstvení, cestovní kanceláře.
 8. Cestovní ruch – úvod do problematiky (různá vymezení CR a problém jeho vymezení; historie CR s důrazem na podmíněnost technickými prostředky a společenským vývojem, na vývoj motivace a způsobu účasti v CR; podmínky rozvoje cestovního ruchu; úloha a funkce CR ve společnosti; trendy vývoje cestovního ruchu ve světě; etika v CR - etické aspekty cestování, respekt ke kultuře místní komunity; aplikace různých vědních oborů v CR - ekonomika CR, sociologie CR, environmentalistika CR, geografie CR, psychologie CR, …).
 9. Destinační management (funkce a formy DM, modelový příklad stát/y/regiony podle volby studenta, resp. podle bakalářské práce - např. Rakousko, ČR, Velká Británie, Český Krumlov; návštěvnický management; neziskové organizace v destinačním managementu; participativní management; horizontální a vertikální spolupráce v DM, ilustrovat na vybrané destinaci; přístup DM k primárním zdrojům CR - kulturní a přírodní dědictví, místní obyvatelé a jejich sídla s veškerou infrastrukturou)
 10. Kulturní dědictví jako atraktivita cestovního ruchu (jedno z následujících témat podle jednotlivých kultur/slohů s důrazem na charakter doby, její projevy v umění, jejich významné prvky, ve spojení se současným využitím v cestovním ruchu a jejich interpretací: kultura, společnost a umění pravěku a přírodních národů; kultura, společnost a umění staré Indie; kultura, společnost a umění staré Číny; starověké řecké památky; starověké římské památky; byzantská kultura; arabské kulturní dědictví včetně území Evropy; renesance; baroko české, evropské a koloniální, vznik a charakter barokní krajiny; česká a evropská gotika; secese; architektura 20. a 21. století; sakrální památky – možnosti a limity jejich využití v CR; odkaz významných osobností a možnosti jejich využití v DM; typy kulturních památek světového dědictví lidstva (UNESCO) a jejich role v CR).
 11. Geografie CR (koncentrace CR v prostoru – koncept destinační jádro a periferie, póly rozvoje CR; potenciál CR a jeho hodnocení; regionální nerovnosti (disparity) a role CR; typologizace destinací)
 12. Geografie CR ve světě a potenciál CR podle uvedených makroregionů, vždy přehledově celý makroregion a poté podrobně modelový stát, nebo komparativní analýza dvou států (jižní Evropa; severní a západní (oceánická) Evropa; střední Evropa; Asie; střední a jižní Afrika s důrazem na národní a přírodní parky; severní Afrika; severní Amerika; střední a jižní Amerika s důrazem na ekoturismus, multikulturální společnost, komunitní CR a staré indiánské civilizace; unikátní celostátně/evropsky/světově významné součásti potenciálu vybrané země; geoturistický potenciál a geoparky vybrané země; využití místní a regionální kultury v CR – dvě zvolené oblasti; typologizace destinací vybrané země a jejich příklady; koncentrace CR v prostoru – příklad regionu vybrané země; regionální nerovnosti (disparity) CR vybrané země z hlediska potenciálu CR a možností jeho aktivace).
 13. Management udržitelnosti cestovního ruchu (vymezení, principy, koncepce a filosofie UCR; trendy vývoje cestovního ruchu ve světě ve vztahu k UCR; nástroje UCR; monitorování UCR; koncept únosné kapacity a jeho kritická diskuse; přehled, diskuse a klasifikace dopadů CR; případové studie udržitelnosti i neudržitelnosti cestovního ruchu podle vlastní volby destinace a aplikace nástrojů pro optimalizaci dopadů CR a zvýšení jeho míry udržitelnosti; udržitelnost CR v chráněných územích - specifické problémy CR, metodika udržitelnosti CR, vytvoření strategie, návštěvnický a participativní management, zonace pro CR atd., role státní správy chráněných území, vhodné produkty CR pro chráněná území; návštěvnický management; přírodní dědictví jako atraktivita CR a optimální formy jeho aktivace; koncept ŽCD ilustrovat na příkladu vybrané destinace).
 14. Psychologie v cestovním ruchu (charakter současné doby a kultury a vztah k cestování a poznávání světa, pluralita světa; kognitivní a mentální mapy, jejich chápání, vlastnosti a význam v CR; psychologie práce se skupinou a jednotlivcem, typologie jednotlivců a skupin, nejčastější psychologické problémy a jejich řešení; vybrané psychologické a psychologicko-fyziologické aspekty cestování, dva z uvedených dle vlastního výběru: fenomén domova, environmentální bublina, psychografie návštěvníků, genius loci, psychologicko-fyziologické dopady cestování - kulturní šok, jet-syndrom; psychologické nároky na průvodce, delegáta a ostatní pozice v turismu; psychologicky únosná kapacita, iritační index).
 15. Sociální aspekty cestovního ruchu (teorie společenské směny a její využití v managementu; proměny sociální struktury moderní společnosti a její dopady na management cestovního ruchu; socio-kulturně únosná kapacita; dopady CR na místní obyvatele – individuálně i na celou komunitu).
 16. Metodika práce průvodce (příprava na zájezd - psychologická příprava, itinerář, slovní projev; styl práce průvodce, metodika komunikace a společenský protokol, morální a právní odpovědnost, profesní etika; specifické prvky metodiky a techniky práce průvodce a vedoucího zájezdu, speciální znalosti a dovednosti).
 17. Technika a kvalita služeb cestovního ruchu (klasifikace a standardizace služeb CR s důrazem na Českou republiku; technika, management a kvalita služeb: letecká doprava – klasické a nízkonákladové letecké společnosti, letiště; lodi okružních plaveb; autokarová doprava a vyhlídkové jízdy; cestovní kanceláře a cestovní agentury; ubytovací služby; železniční doprava).
 
 
Povinná literatura a další zdroje:
 1. GOMBRICH, E.H. (2006): Příběh umění. Praha: Argo, 2. čes. vyd. 683 s. ISBN 80-7203-143-0
 2. HORNER, S., SWARBROOKE, J. (2003): Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Aplikovaný marketing služeb. Grada Publishing, ISBN 80-247-0202-9
 3. HRALA, V. (2001): Geografie cestovního ruchu. Praha: IDEA SERVIS, 4. vyd., 173 s. ISBN 80-85970-36-8 
 4. ORIEŠKA, J.: Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea Servis 2010, ISBN 80-85970-27-9
 5. PÁSKOVÁ, M. (2008): Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Gaudeamus Hradec Králové, ISBN 978-80-7041-658-7
 6. PITRA Z.: Základy managementu, Professional Publishing, Praha 2007
 7. ŠTĚPÁNEK, V.; KOPAČKA, L.; ŠÍP, J. (2001): Geografie cestovního ruchu. Praha: Karolinum, 228 s., ISBN 80-246-0172-9
 8. ZELENKA, J. a kol. (2007): Průvodce cestovního ruchu. Gaudeamus Hradec Králové, 115 stran, 3.vydání, ISBN 978-80-7041-189-6
 9. ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. (2012): Cestovní ruch. Výkladový slovník. Leda Praha, 2., přepracované vydání, 768 stran, ISBN 978-80-7201-880-2
 
Doporučená literatura a další zdroje:
BAAR, V. (2002): Národy na prahu 21. století. Ostrava: Ostravská univerzita, Tilia, 415 s., ISBN 80-86101-66-5 
DONNELLY J., GIBBON J. L., IVANCEVICH J.: Management, Grada, Praha 1997
FREEDMAN, P. (ed.) (2008) Jidlo. Dějiny chuti. Praha: Mladá Fronta, 368 s. ISBN 978-80-204-1847-0
HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. a kol. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. Praha: ASPI. 348 s., ISBN 978-80-7357-339-3
KELLER, J. (2010): Tři sociální světy. Praha: Sociologické nakladatelství, 214 s. ISBN: 978-80-7419-044-5
KOONTZ H., WEINRICH H.: Management, Victoria Publishing 1993
NOVÝ, I. (1996): Interkulturální management: lidé, kultura a management. Praha: Grada, 143 s. ISBN 80-7169-260-3.
PATOČKA, J., HEŘMANOVÁ, E. (2008): Lokální a regionální kultura v České republice. Praha: ASPI. 1999 s., ISBN 978-80-7357-347-8
PIJOAN, J. (2000): Dějiny umění I.-X. Praha: Knižní klub. 
RITZER, G. (2003): McDonaldizace společnosti. Praha: Academia, 176 s. ISBN 80-200-1075-0
ROBINS, S.P.,  Coulter, M.: Management, Grada, Praha 2004
ROGERS, A. (1994) Lidé a kultury. Praha: Orbis Pictus, ISBN 80-85841-13-4. 
ŠRONĚK, I. (2000) Kultura v mezinárodním podnikání. Praha: Grada, 167 s., ISBN 80-247-0012-3.
VEBER J.: Management, 2.vydání, Management Press, Praha 2009