Často kladené dotazy

Nezařazené

Posuzování kvalifikace přísluší zaměstnavateli, případně MŠMT. Pokud má zaměstnavatel nebo absolvent pochybnosti, doporučujeme obrátit se na Mgr. Fridrichovou z MŠMT (marie.fridrichova@msmt.cz). K žádosti by měl být doložen diplom, případně vysvědčení, aby bylo možné posouzení studia.

Referentky studijního oddělení nemají právo měnit studentům heslo. S tímto požadavkem je nutné se obrátit na Centrum služeb UHK.

Stipendia studentů

Mimořádné stipendium je jednorázové stipendium, studenti ho mohou získat opakovaně. Jedná se o stipendium přiznané za vynikající sportovní a umělecké výsledky, jako podpora studia v zahraničí v rámci programu podporovaného UHK, za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty ... (výčet všech možností je obsažen ve Stipendijním řádu UHK).

Stipendium je vypláceno průběžně na základě podaných návrhů.

O prospěchové stipendium se nežádá. Systém automaticky vyhodnotí, kteří studenti mají nárok na stipendium za předchozí rok. Seznam studentů s nárokem je zveřejněn během listopadu na www stránkách fakulty.

Nárok
Nárok na prospěchové stipendium má student, který splnil podmínky dané Stipendijním řádem UHK:

 1. je studentem k datu vyhodnocení podmínek (většinou 31.10.)
 2. za předchozí akademický rok získal minimálně 60 kreditů
 3. v předchozím akademickém roce vykonal úspěšně minimálně 4 zkoušky
 4. vážený průměr za předchozí rok je maximálně 1,50
 5. v předchozím akademickém roce neměl uznané žádné předměty

Na výpočet průměru nemají vliv (pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky) nesplněné předměty (ani ty, u kterých je zaznamenána informace o neúspěšném pokusu).

Výplata stipendia
Stipendium je vypláceno na účet vyplněný v IS/STAG (v portletu Úprava osobních údajů studenta, na kartě Bankovní účet.) většinou v prosinci/lednu.

Žádost o sociální stipendium podává student ve stanoveném období (od poloviny října do 15. 11.). K žádosti je nutné přiložit "Sdělení pro účely přiznání stipendia" (odbor státní sociální podpory ho nerozesílá automaticky, je nutné si ho vyžádat).

O sociální stipendium se žádá vždy na období říjen - září následujícího roku. Vyplněnou žádost s přílohou je nutné ve stanoveném termínu podat na studijním oddělení paní Valáškové.

Nárok
Nárok na sociální stipendium má student, který pobírá dávku státní sociální podpory přídavek na dítě a příjem za loňský kalendářní rok, rozhodný pro přiznání dávky, nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. 

Výplata
Před podáním žádosti je nutné vyplnit číslo účtu. Číslo účtu se vyplňuje v IS/STAG v portletu Úprava osobních údajů studenta, na kartě Bankovní účet.
Výplata probíhá 4x ročně - v lednu (za období říjen - prosinec), dubnu (za období leden - březen), červenci (za období duben - červen) a v říjnu (za září).

Žádost o ubytovací stipendium podává student v IS/STAG v části Moje studium – Moje údaje, v portletu Stipendia studenta. Žádosti se přijímají každoročně do 15. 11. (většinou od poloviny října).

Podání žádosti po stanoveném termínu je možné pouze na studijním oddělení s doložením důvodů (změny adresy z důvodu stěhování ...).

Před podáním žádosti je nutné vyplnit číslo účtu. Číslo účtu se vyplňuje v portletu Úprava osobních údajů studenta, na kartě Bankovní účet.

Nárok
Nárok na ubytovací stipendium mají všichni, kteří splňují podmínky dané Stipendijním řádem UHK.

Výplata stipendia
Ubytovací stipendium se vyplácí 2x ročně. Za období září - prosinec během ledna, za období leden - červen během července.

Uzavření studia, státní závěrečné zkoušky

Podle Studijního a zkušebního řádu UHK je možné dvouletou lhůtu stanovenou na vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její poslední části prodloužit v následujících případech:

 1. mateřská dovolená (čl. 23 odst. (4) SZŘ) - pečuje-li student o dítě, může písemně požádat děkana o prodloužení dvouleté lhůty o dobu jeho čerpání mateřské dovolené nebo o dobu, po kterou by jinak jeho čerpání mateřské dovolené trvalo
 2. zvláště závažné a řádně odůvodněné (zpravidla zdravotní) důvody (čl. 23 odst. (3) SZŘ)

Student, který se chce přihlásit na státní závěrečné zkoušky musí nejprve uzavřít studium. Základní podmínky k uzavření studia jsou následující:

 1. počet kreditů je roven šedesátinásobku standardní doby studia (bakalářské studium min. 180 kreditů, navazující magisterské 120 kreditů a souvislé magisterské studium 300 kreditů)
 2. splnění všech povinných předmětů
 3. splnění minimálního počtu požadovaných kreditů v povinně volitelných blocích
 4. splnění souborné zkoušky (pokud je součástí učebního plánu oboru)

Pokud chce student uzavřít studium, musí se dostavit na studijní oddělení s podepsaným vysvědčením za poslední akademický rok (příp. i indexem). V případě, že se na studijní oddělení nedostaví do konce akademického roku, ve kterém splnil podmínky pro uzavření studia, bude mu studium uzavřeno k poslednímu dni ak. roku.

​Uzavřením studia se neztrácí status studenta. Tato skutečnost může mít následně vliv na poplatky spojené se studiem.

Termíny státních zkoušek a obhajob jsou dané Harmonogramem akademického roku.

Obecné podmínky k ukončení studia jsou stanovené Studijním a zkušebním řádem, konkrétní termíny (např. odevzdání závěrečných prací) může určit katedra.

Jestliže student uzavřel studium, může se hlásit na jednotlivé části státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ). Student se může na SZZ hlásit max. 15 dní před jejím konáním (čtrnáct dní před konáním zkoušky se možnost přihlášení a odhlášení uzavírá). V případě, že student požaduje přihlášení na část SZZ v období kratším než uvedených 15 dní, musí s tím souhlasit zkoušející katedra.

Bližší informace týkající se přihlášení na závěrečné zkoušky, jmenovací dekrety jednotlivých pracovišť a přehled přihlášených studentů je k dispozici na stránce Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce.

​Katedra má právo stanovit další podmínky vztahující se k plnění SZZ (pořadí SZZ, nutnost konání všech SZZ v jednom termínu …).

V případě, že je student z některé části SZZ klasifikován stupněm "nevyhovující", domluví se s příslušnou pracovnicí studijního oddělení na dalším termínu zkoušky. Pracovnice zkontroluje časová omezení a provede přihlášení na opravný termín.

Ve chvíli, kdy student vykonal poslední část SZZ, přestává být studentem VŠ (podle VŠ zákona je dnem řádného ukončení studia den, kdy byla vykonána poslední část SZZ).

Ve chvíli, kdy student vykonal poslední část SZZ, přestává být studentem VŠ (podle VŠ zákona je dnem řádného ukončení studia den, kdy byla vykonána poslední část SZZ).

V den, kdy student vykonal poslední část státní závěrečné zkoušky obdrží od komise doklad o ukončení studia (opatřený razítkem katedry a podpisem předsedy zkušební komise).

Všichni absolventi obdrží pozvánku na slavnostní promoce absolventů. Promoce se konají v termínech stanovených harmonogramem (dvakrát nebo třikrát ročně), rozpisy jsou zveřejňovány na www stránkách studijního oddělení (PdF - Studium - Studijní oddělení - Oznámení).

Promoce se konají v aule Objektu společné výuky, budova A, ul. Hradecká 1227. Přístup do budovy je bezbariérový.

Žádosti studentů

Všechny žádosti musí být doručené v písemné podobě (podepsaný originál, nelze podat žádost e-mailem). Formulář žádosti je k dispozici na stránkách Studijního oddělení PdF.

Pokud je žádost zpoplatněna (podle Rozhodnutí děkana), uhraďte příslušný poplatek a doklad o platbě přiložte k žádosti (na žádost je možné uvést i číslo účtu nebo doložit opis příkazu k úhradě z elektronického bankovnictví - v tom případě se čeká na ověření poplatku).

Student může požádat o děkana o přerušení studia. Žádost o přerušení studia je k dispozici na stránkách Studijního oddělení PdF.

V prvním roce studia je možné přerušit pouze ve zcela výjimečných případech, zejména z řádně doložených vážných zdravotních důvodů, nebo z důvodu mateřství/rodičovství.

Student na žádost uvede, v jakém termínu chce mít studium přerušeno. Důvody uváděné v žádosti je třeba doložit.

Studium je možné přerušit maximálně na dva roky, přerušovat je možné i opakovaně.

Přerušení studia v období, kdy je studium již uzavřeno (tj. student pouze čeká na státní závěrečné zkoušky), dvouletou lhůtu stanovenou na vykonání všech částí státní závěrečné zkoušky neprodlužuje.

V době přerušení se ztrácí status studenta. Přerušení studia má vliv na výměr poplatků souvisejících se studiem.

Student může požádat děkana o třetí zápis předmětu (nebo předmětů). Žádost se podává písemně, důvody uvedené v jejím zdůvodnění je třeba doložit (zdravotní dokumentace, sociální situace ...). 

K žádosti je třeba doložit doklad o úhradě poplatku 300,- Kč (na žádost je možné uvést i číslo účtu nebo doložit opis příkazu k úhradě z elektronického bankovnictví).

K žádostem o třetí zápis předmětu se vyjadřuje pracoviště, které daný předmět garantuje (děkan ke stanovisku pracoviště přihlíží, ale není závazné).  

Ve chvíli, kdy je žádost vyřízena (povolena nebo zamítnuta), je student o tomto rozhodnutí informován dopisem. V případě povolení žádosti zajistí mimořádný zápis předmětu referentka studijního oddělení.

Upozornění:
Žádost je možné podat až ve chvíli, kdy má student splněné všechny podruhé zapsané předměty mimo toho, o jehož třetí zápis žádá. Podání žádosti v době, kdy podle IS/STAG nejsou splněné ještě další podruhé zapsané předměty je zbytečné.

Každý student, který již absolvoval nějaké předměty na libovolné VŠ, může požádat o uznání předmětů do současného studia. Podmínky uznání jsou následující:

 1. předchozí absolvovaný předmět není starší tří let
 2. předmět nebyl hodnocen D, E (dobře)
 3. neuznávají se klauzurní zkoušky ani státní závěrečné zkoušky
 4. neuznávají se předměty z bakalářského do navazujícího magisterského studia

Pokud chce student uznat předměty, musí o této skutečnosti informovat studijní referentku. Ta mu vytiskne příslušný formulář, do kterého student uvede informace o obou předmětech (uznávaném i původním) a vyučující/vedoucí pracoviště na tomto formuláři potvrdí, že s uznáním souhlasí. Předpokládá se, že student vyučujícímu doloží předchozí hodnocení předmětu (potvrzeným vysvědčením, průběhem studia ...) a pokud to vyučující požaduje, i potvrzený sylabus.

Ve chvíli, kdy je žádost schválena děkanem, zadá informaci o uznání předmětů do IS/STAG studijní oddělení - u předmětů je vyplněno jako datum splnění datum schválení žádosti.

Student podá žádost ve chvíli, kdy je řádně vyplněná. K žádosti je nutné doložit doklad o úhradě poplatku 500,- Kč (bez ohledu na počet uznávaných předmětů).

Předměty - zápis, odstranění

Pokud si student zapsal předmět, který nechce studovat, může si ho v období určeném pro zápisy předmětů odstranit. Odstranění předmětu se provádí ve spodní části obrazovky:

Při tvorbě rozvrhu zvažte, zda chcete v případě překrývání výuky řešit odstranění jednoho z předmětů. Obecně platí, že přednášky nejsou povinné (vyplývá ze studijního a zkušebního řádu UHK).

Případné odstranění předmětů se řídí příslušným rozhodnutím děkana (zápisy do akademického roku), konkrétní informace jsou zveřejněné na www stránkách (aktuálně se předměty automaticky neodstraňují, student musí o odstranění předmětu požádat).

Pří výběru předmětů může nastat jev, kdy v dialogovém okně chybí tlačítko Vybrat.
Chybějící tlačítko Vybrat v nabídce Grafický předzápis znamená, že se předmět v daném akademickém roce nevyučuje. Bližší informace k těmto předmětům podá garantující pracoviště daného předmětu.

Předmět s tlačítkem Vybrat - předmět se v daném akademickém roce vyučuje

Předmět bez tlačítka Vybrat - předmět se v daném akademickém roce nevyučuje

Zdravotní a sociální pojištění

Od 1. 1. 2010 již není doba studia považována za náhradní dobu pojištění, tzn. že doba studia se již nezapočítává do doby pojištění při zjišťování nároku na důchod.

​Studenti mají možnost, nikoliv povinnost, zajistit si účast na pojištění jiným způsobem, např. pojistit se dobrovolně, příp. nastoupit do zaměstnání. Pokud studenti chtějí, aby se jim doba studia po 1. 1. 2010 započítávala do nároku na důchod, mohou se přihlásit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Pojištěnci jsou podle zákona povinni oznamovat zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného, zejména na povinnost státu platit pojistné. Všechna oznámení se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti, jež se oznamuje. Podle zákona je oznamovací povinnost na straně studenta.

PdF UHK provádí oznámení na zdravotní pojišťovnu za studenty (oznámení je zasílané na VZP 4x ročně - nově přijaté studenty vykazujeme v listopadu, pokud pojišťovna požaduje informaci dříve, musí student předložit na pojišťovnu potvrzení o studiu).

​​Studenti VŠ mladší 26 let jsou z titulu soustavné přípravy na své budoucí povolání považováni za nezaopatřené děti (§11 zákona č. 117/1995 Sb.). Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na vysoké škole se považuje

 1. studium na vysokých školách v rámci akreditovaného studijního programu, tzn. bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu (bez ohledu na formu studia) a
 2. studium na vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí MŠMT ČR je postaveno na úroveň studia na vysokých školách v ČR.

​Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na vysoké škole se považuje také doba od ukončení jednoho studia na VŠ do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud další studium na téže nebo jiné VŠ navazuje bezprostředně, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo předcházející studium na vysoké škole. Z toho tedy vyplývá, že stát je plátcem zdravotního pojištění za absolventy bakalářského studia mladší 26 let po dobu nejvýše tří kalendářních měsíců od ukončení bakalářského studia do zápisu do navazujícího magisterského studia. Obdobné platí pro absolventy magisterského studia mladší 26 let bezprostředně pokračující v doktorském studiu.

​Student starší 26 let není nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát. Pokud za takového studenta neplatí pojistné zaměstnavatel, není osobou samostatně výdělečně činnou, příp. osobou, za kterou je z jiného důvodu plátcem pojistného stát, musí tuto skutečnost oznámit příslušné pobočce zdravotní pojišťovny. Jako "osoba bez zdanitelných příjmů" je pak povinen platit pojistné na zdravotní pojištění každý měsíc sám.

​V době přerušení studia nelze dítě považovat za nezaopatřené, nejedná se totiž o soustavnou přípravu na budoucí povolání, tj. stát za ně neplatí pojistné.

​V případě ukončení studia podle § 56 zákona č. 111/1998 Sb. (zanecháním studia, vyloučením ze studia, nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu, odnětím nebo zánikem akreditace studijního programu) nejste od následujícího dne po ukončení studia nezaopatřeným dítětem, stát za vás tedy pojistné neplatí.