Asistentská praxe

Rozsah platnosti

Vychází z Rozhodnutí děkana č. 32/2019.

Asistentská praxe

  zimní semestr
délka praxe 30 hodin/semestr
1. a 2. část dle aprobace 9. 9. 2019 – 7. 2. 2020
(čtvrtek, nebo souvisle 3–4 dny ve škole mimo semestr)
náhradní termíny dle domluvy

V den asistentské praxe (stanoven čtvrtek) nelze pro studenty do rozvrhu vypisovat přednášky, semináře nebo jiná pravidelná zaměstnání včetně předmětů volitelných pro studenty, kteří studují podle vzorových studijních plánů a jsou ve 3. roce studia, v době od 8:00 do 14:00 hod.

Student absolvuje 30 hodin praxe na plně organizované základní nebo na střední škola. Studenti oboru učitelství pro střední školy se budou snažit zajistit si praxi polovinou na základní, polovinou na střední škole. Výjimky povoluje didaktik katedry.

Student si povede pedagogický deník, který předloží po skončení asistentské praxe oborovému didaktikovi. Obsah a formu pedagogického deníku si stanoví oborový didaktik. Dále student předloží dotazníkové hodnocení vypracované příslušným fakultním učitelem, který navrhne udělení/neudělení zápočtu.

Didaktikové vypracují a vyvěsí na obvyklém místě na katedře rozpis fakultních učitelů a základních, případně středních škol, na kterých dotyční fakultní učitelé učí. Rozpis předají zodpovědné pracovnici Centra pro praxe PdF UHK společně s adresou trvalého bydliště fakultních učitelů, a to do 10. 9. 2019 (u praxí zahajovaných 9. 9. se rozpis odevzdá do 30. 8.). Odpovědná pracovnice za praxe provede jejich kompletaci a zajistí předání rozpisů fakultních učitelů a studentů příslušným fakultním školám spolu s aktuálním rozhodnutím děkana o pedagogických praxích.

Ve výjimečných případech může být po konzultaci s didaktikem praxe (oborovým didaktikem) studentovi povoleno absolvovat asistentskou pedagogickou praxi i na jiných školách. Student je v tomto případě povinen před nástupem na praxi předběžně se domluvit na příslušné základní či střední škole, kde se musí prokázat potvrzením o studiu a předložit vedení školy Dopis děkana PdF UHK řediteli / ředitelce střední / základní školy, na níž má proběhnout pedagogická praxe.

Způsob uzavírání a předávání dohod o provedení práce

Před nástupem studentů PdF UHK na asistentskou pedagogickou praxi vypracují didaktici jednotlivých kateder rozpis fakultních učitelů a základních, případně středních škol, na kterých dotyční fakultní učitelé učí. Rozpis společně s adresou trvalého bydliště fakultních učitelů předají zodpovědné pracovnici Centra pro praxe PdF UHK.

Na základě předložených údajů o fakultních učitelích zajistí odpovědná pracovnice Centra pro praxe PdF UHK fakultním učitelům Dohody o provedení práce. Tyto dohody spolu s dalšími dokumenty budou fakultním učitelům zaslány na adresu bydliště. Dohoda o provedení práce musí být odeslána pracovnici Centra pro praxe neprodleně, nejpozději do dvou měsíců po vykonání praxe.

V případě, že bude student vykonávat asistentskou pedagogickou praxi mimo fakultní školu (v místě trvalého / přechodného bydliště), zajistí Žádost o vykonání asistentské pedagogické praxe, kterou odevzdá odpovědné pracovnici na Centrum pro praxe PdF UHK.

Kontakt

a: budova C, místnost 12090 
e: andrea.rihova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1154

 

Dokumenty "Asistentská praxe"

Typ Název     Datum     Velikost    
01-Dopis-děkana-PdF-UHK-řediteli 28. 8. 2017 74,14 kB
02-Žádost-AP 28. 8. 2017 34 kB