O katedře

Katedra pedagogiky a psychologie se podílí na utváření pedagogicko-psychologické způsobilosti studentů učitelských oborů pro 2. stupeň základních škol, učitelských oborů pro střední školy a vybraných neučitelských oborů (např. Sociální práce, Charita, Transkulturní komunikace, Textilní tvorba a Lidová řemesla). Cílem vzdělávací činnosti katedry je vybavit posluchače pedagogicko-psychologickými znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro výkon pedagogických profesí a dalších povolání, která vyžadují pedagogicko-psychologickou kvalifikaci. Katedra plní rovněž metodickou roli při organizaci a koordinaci pedagogických praxí.     

Roku 2005 vznikl první samostatný studijní obor katedry – Učitel praktického vyučování, který vybavuje již praktikující pedagogy v oblasti středních odborných učilišť a škol požadovanou odbornou pedagogicko-psychologickou kvalifikací. Bakalářské studium je nabízeno v kombinované formě.     

V roce 2012 byl akreditován učitelský obor pro základní školy, jehož aprobace je v České republice dosud ojedinělá – Etická výchova. Jeho bakalářské a navazující magisterské studium je uchazečům otevřeno v prezenční formě.

V oblasti celoživotního vzdělávání nabízí katedra kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o vzdělávací program Výchovné poradenství a doplňující pedagogická studia v programech Učitel odborného výcviku a učitel praktického vyučování, Vychovatel a pedagog volného času a Učitel střední školy.

Součástí katedry je oddělení pedagogiky a oddělení psychologie. Iniciativa pracovníků katedry dala vznik dalším přidruženým střediskům. V rámci katedry takto funguje Kabinet etické výchovy a členové katedry jsou zapojeni také do aktivit Informačně-poradenského a kariérního centra UHK.

Rychlý kontakt

  • budova A, místnost 34200
  • sona.srbova@uhk.cz
  • +420 493 331 310
  • Více kontaktů

 

Pedagogicko-psychologická poradna je zařízení s celouniverzitní působností, které v rámci činnosti Poradenského centra UHK poskytuje diagnostické, poradenské a psychoterapeutické služby pro studenty a zaměstnance UHK. Současné priority střediska směřují k podpoře studentů k uplatnění na pracovním trhu a k rozvíjení profesních, ale také sociálních a životně důležitých kompetencí.


Někteří pracovníci katedry jsou zapojeni do činnosti poradny. Více informací najdete zde.