Co Vás zajímá?
Delegace Vlády ČR a Královehradeckého kraje na PdF
Pedagogické dny 2018 - přednáška Manfreda Spitzera
Pedagogické dny 2018 - Slavnostní večer PdF
Zapojte se do akce Do školy na kole
Spojte se s námi!

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

Seznam oborů nabízených v rámci přijímacího řízení je k dispozici v části Studijní obory.

Přehled nabízených programů celoživotního vzdělávání, informace potřebné pro přihlášení na tyto programy (včetně elektronické přihlášky pro celoživotní vzdělávání) jsou zveřejněné na stránkách Centra celoživotního vzdělávání.

Pozvánky na přijímací řízení byly odeslány všem uchazečům e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Jedná se o e-mail odeslaný ze Spisové služby Athena, jehož přílohou je pozvánka (soubor ve formátu pdf). 


V případě, že nebudou některé z nabízených oborů naplněny, bude začátkem července vypsáno další kolo přijímacího řízení.


Přesné termíny zkoušek jsou zveřejněny uchazečům u přihlášky v části Přijímací řízení.

Děkan Pedagogické fakulty UHK vypisuje 2. kolo přijímacího řízení na talentové obory:

 • Jednooborové studium:
  • Textilní tvorba
  • Sbormistrovství chrámové hudby
 • Bakalářské studium (dvouoborové):
  • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání + Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
  • Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání + Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání
  • Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání + Řízení sboru
 • Magisterské studium (dvouoborové souvislé pětileté studium):
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – hudební výchova + Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – výtvarná výchova

Přihlášky je možné podávat do 25. 5. 2018.
Předpokládané termíny přijímacího řízení pro 2. kolo: hudební obory 25. 6. nebo 26. 6. 2018, výtvarné obory 25. 6. 2018.

Přihlásit se můžete elektronickou přihláškou.

 

Kontakt:

Obecné informace: pdf.prihlaska@uhk.cz
S dotazy na konkrétní obory je možné se obracet na referentky studijního oddělení.
 

Přípravné kurzy

U  některých oborů fakulta nabízí uchazečům přípravné kurzy či konzultace. Jejich seznam spolu s elektronickou přihláškou je zveřejněn v sekci Přípravné kurzy a konzultace.

Obecné informace o přijímacím řízení

K vysokoškolskému studiu se přijímají uchazeči s úplným středoškolským vzděláním (v případě navazujících magisterských oborů bakalářským vzděláním), kteří úspěšně prošli přijímacím řízením. Přijímání ke studiu na PdF se uskutečňuje v rámci přijímacího řízení, které je vymezeno v části páté zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a vnitřními předpisy univerzity a fakulty. Veškeré dokumenty jsou přístupné na webových stránkách univerzity.

Způsob podání přihlášky

Přihlášky se podávají elektronickou formou. Elektronická přihláška je přístupná od 1. 12. 2017. Opis elektronické přihlášky spolu s dokladem o platbě není nutné zasílat, přihláška bude akceptována po uhrazení platby.

O zpracování přihlášky (po doručení příslušné platby) bude uchazeč informován e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Doba zpracování je maximálně měsíc. Pokud nedojde do tohoto termínu k zpracování přihlášky, kontaktujte studijní oddělení.

Uchazeči, kteří uhradí poplatek, obdrží pozvánku k přijímací zkoušce. 

Má-li uchazeč zájem absolvovat přijímací řízení pro více studijních programů nebo oborů, je nutné na každý program a obor podat samostatnou přihlášku a uhradit poplatek. Pro obory, které je možno studovat jen ve dvouoborových kombinacích (ve studijním programu Učitelství pro střední školy, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a v některých oborech programů Filologie, Specializace v pedagogice - u bakalářských oborů, na které navazují učitelské obory), uvede uchazeč požadovanou dvouoborovou kombinaci na jedné přihlášce a uhradí jeden poplatek.

Poplatek za přihlášku je v kterékoli části přijímacího řízení nevratný.

Informace k platbě (pro bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy)

Poplatek: 500,- Kč

číslo účtu: 4341822/0800
variabilní symbol: 11990
specifický symbol: oborové číslo (přiřadí systém)

Při platbě ze zahraničí je nutné uvádět následující údaje:
IBAN-CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT-GIBACZPX
Upozorňujeme, že při platbách ze zahraničí nedochází k automatickému spojení platby s přihláškou. Doklad o takto provedené platbě zasílejte prosím na pdf.prihlaska@uhk.cz, aby mohlo dojít k ručnímu přiřazení platby.

Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. Požadavky k přijímacím zkouškám jsou zveřejněné na webu fakulty. Náhradní termíny přijímacího řízení se nevypisují.

Děkan PdF může vypsat druhé kolo přijímacího řízení v případě, že se v rámci prvního kola nenaplní kapacita oboru. Seznam oborů a termíny podání přihlášek budou zveřejněné během července 2018 (po vyhodnocení přijímacího řízení v prvním kole).

Přijímací zkouška

U přijímací zkoušky uchazeč předloží originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení k nahlédnutí (případně potvrzení o konání maturitní zkoušky po termínu přijímacích zkoušek). V případě možnosti uznání části přij. řízení předloží uchazeč originály (ověřené kopie) všech vysvědčení, která jsou nutná k uznání přij. zkoušky. Uchazeči o navazující magisterské studium předloží ověřenou kopii bakalářského diplomu (potvrzení o konání státní závěrečné zkoušky v pozdějším termínu).

Pokud obor vyžaduje lékařské potvrzení, předloží uchazeč u přijímací zkoušky i tato potvrzení - bližší informace jsou zveřejněny u studijních oborů. Životopis uchazeče nepožadujeme.

V případě, že uchazeč nedoloží požadované vzdělání u přijímací zkoušky, zašle naskenované maturitní vysvědčení/diplom do 24. června 2018 na adresu pdf.prihlaska@uhk.cz. Zápisy do prvního ročníku se budou konat 2. - 4. 7. 2018.

Uchazeči, kteří budou konat maturitní zkoušku nebo poslední část státní závěrečné zkoušky v srpnu zašlou naskenovaný doklad obratem.

Všichni přijatí uchazeči odevzdají u zápisu do studia ověřenou kopii maturitního vysvědčení/diplomu.

Obsah přijímací zkoušky, informace o oborech

Požadavky k přijímacímu řízení, obsah přijímacích zkoušek a podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech jsou zveřejněné v části Studijní obory. Fakulta si zajišťuje u všech oborů přijímací zkoušky (případně přijímá uchazeče na základě stanovených kritérií).

Žádáme především uchazeče Učitelství praktického vyučování a navazujících magisterských oborů, aby si (v případě pochybností) ověřili splnění podmínek pro podání přihlášky (především, zda předchozí studium splňuje podmínky pro přijetí přihlášky ke studiu). Poplatek za zbytečně podanou přihlášku je nevratný.

Seznam předmětů jednotlivých oborů je zveřejněn v části Učební plány.

Testy z minulého roku jsou zveřejněné v části Vzorové testy.

Změny stanoveného termínu zkoušky jsou možné na základě písemné žádosti uchazeče a pouze v případě, že je taková změna akceptovatelná fakultou (předpokladem je, že se přijímací zkoušky oboru konají ve více termínech a nejsou vyčerpané kapacity jiných termínů). V tomto případě se nejedná o náhradní termín zkoušky, pouze o přesun stanoveného termínu na jiný den (většinou v rámci jednoho týdne).

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 17.5.2018 10:41