Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Seznam oborů nabízených v rámci přijímacího řízení je k dispozici v části Studijní obory.


Přehled nabízených programů celoživotního vzdělávání, informace potřebné pro přihlášení na tyto programy (včetně elektronické přihlášky pro celoživotní vzdělávání) jsou zveřejněné na stránkách Centra celoživotního vzdělávání.

 

Důležité termíny

Termín podání přihlášky na doktorské studium: 30. 4. 2017

Přijímání přihlášek na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní obory bylo ukončeno.

 

Termíny přijímacího řízení:

Talentové zkoušky - v informacích o přijímacím řízení ve STAG byly zveřejněny termíny talentových zkoušek

Předpokládané termíny přijímacího řízení

 

Informace pro uchazeče o studium učitelství

Pedagogická fakulta UHK získala zpět akreditaci souvislého pětiletého dvouoborového studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

Obory v kombinacích s etickou výchovou, anglickým, francouzským a německým jazykem (u těchto oborů není k dispozici navazující magisterské studium pro střední školy)  nabízíme pouze v rámci pětiletého studia oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

Přípravné kurzy

U  některých oborů fakulta nabízí uchazečům přípravné kurzy či konzultace. Jejich seznam spolu s elektronickou přihláškou je zveřejněn v sekci Přípravné kurzy a konzultace.

Obecné podmínky přijetí ke studiu

K vysokoškolskému studiu se přijímají uchazeči s úplným středoškolským vzděláním (v případě navazujících magisterských oborů bakalářským vzděláním), kteří úspěšně prošli přijímacím řízením. Přijímání ke studiu na PdF se uskutečňuje v rámci přijímacího řízení, které je vymezeno v části páté zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a vnitřními předpisy univerzity a fakulty.

Způsob podání přihlášky

Přihlášky se podávají elektronickou formou nebo na předepsaném tiskopise (Přihláška ke studiu na vysokou školu pro akademický rok ...).

Důrazně upozorňujeme, že potvrzení zaslaná jako příloha přihlášky nebudou akceptována a u přijímacího řízení budou vyžadována znovu.

Elektronická přihláška je přístupná od 15. 12. 2016. Opis elektronické přihlášky spolu s dokladem o platbě není nutné zasílat (pokud není na zaslaném opise uvedeno jinak), přihláška bude akceptována po uhrazení platby.

O zpracování přihlášky (po doručení příslušné platby) bude uchazeč informován e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Doba zpracování je maximálně měsíc. Pokud nedojde do tohoto termínu k zpracování přihlášky, kontaktujte studijní oddělení.

V případě využití papírové přihlášky uchazeč vyplní výhradně hůlkovým písmem osobní údaje, typ studijního programu (bakalářský, magisterský atp.), název studijního programu, název studijního oboru a formu studia (prezenční studium, kombinované studium). V případě použití tiskopisu musí každý uchazeč na přihlášku uvést kontaktní e-mailovou adresu, jinak mu bude přihláška vrácena k doplnění. Papírovou přihlášku je nutné zaslat na fakultu (UHK - Pedagogická fakulta, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové). Aby byla přihláška zařazena ke zpracování, musí být vyplněna čitelně a v úplnosti. Je nutné vyplnit informace o studiu na SŠ (v případě navazujícího magisterského studia je nutné uvést informace o předchozím bakalářském vzdělání včetně státních závěrečných zkoušek). Prospěch v jednotlivých ročnících střední školy není nutné vyplňovat.

K papírové přihlášce (tiskopis) je třeba pevně připojit originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku spojeného s podáním přihlášky (poštovní poukázka typ A, potvrzený bankovní příkaz, nikoli kopie ze sběrného boxu), kterým uchazeč zaplatil poplatek za přijímací řízení v příslušné výši.

Pokud uchazeč neuhradí poplatek, nebude pozván k přijímací zkoušce. Má-li uchazeč zájem absolvovat přijímací řízení pro více studijních programů nebo oborů, je nutné na každý program a obor podat samostatnou přihlášku a uhradit poplatek. Pro obory, které je možno studovat jen ve dvouoborových kombinacích (ve studijním programu Učitelství pro střední školy, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a v některých oborech programů Filologie, Specializace v pedagogice - u bakalářských oborů, na které navazují učitelské obory), uvede uchazeč požadovanou dvouoborovou kombinaci na jedné přihlášce a uhradí jeden poplatek.

Poplatek za přihlášku je v kterékoli části přijímacího řízení nevratný.

Informace k platbě (pro bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy)

Poplatek: 500,- Kč

elektronická přihláška:
číslo účtu: 4341822/0800
variabilní symbol: 11990
specifický symbol: oborové číslo (přiřadí systém)

papírová přihláška:
číslo účtu: 4341822/0800
variabilní symbol: 11990
specifický symbol: 199999

Při platbě ze zahraničí je nutné uvádět následující údaje:
IBAN-CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT-GIBACZPX
Upozorňujeme, že při platbách ze zahraničí nedochází k automatickému spojení platby s přihláškou. Doklad o takto provedené platbě zasílejte prosím na pdf.prihlaska@uhk.cz, aby mohlo dojít k ručnímu přiřazení platby.

Přijímací řízení

U přijímací zkoušky uchazeč předloží originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení k nahlédnutí (případně potvrzení o konání maturitní zkoušky po termínu přijímacích zkoušek). V případě možnosti uznání části přij. řízení předloží uchazeč originály (ověřené kopie) všech vysvědčení, která jsou nutná k uznání přij. zkoušky. Uchazeči o navazující magisterské studium předloží ověřenou kopii bakalářského diplomu (potvrzení o konání státní závěrečné zkoušky v pozdějším termínu).

V případě, že uchazeč nedoloží požadované vzdělání u přijímací zkoušky, zašle ověřenou kopii maturitního vysvědčení, popř. bakalářského diplomu (v případě navazujícího magisterského studia) na studijní oddělení PdF UHK  nejpozději do 15. 7. 2017. Uchazeči, kteří budou maturovat / konat státní závěrečné zkoušky v srpnu / září, doloží ověřenou kopii okamžitě (nejpozději do 22. 9. 2017).

Žádáme především uchazeče Učitelství praktického vyučování a navazujících magisterských oborů, aby si (v případě pochybností) ověřili splnění podmínek pro podání přihlášky (především, zda předchozí studium splňuje podmínky pro přijetí přihlášky ke studiu). Poplatek za zbytečně podanou přihlášku je nevratný.

V případě, že obor vyžaduje lékařské potvrzení, předloží uchazeč u přijímací zkoušky i tato potvrzení - bližší informace jsou zveřejněny u studijních oborů. Pokud se uchazeč hlásí na navazující magisterské studium, vyplní na přihlášce i kolonku cizí jazyk. Životopis uchazeče nepožadujeme.

Náhradní termíny přijímacího řízení se nevypisují.

Děkan PdF může vypsat druhé kolo přijímacího řízení v případě, že se v rámci prvního kola nenaplní kapacita oboru. Seznam oborů a termíny podání přihlášek budou zveřejněné během července 2017 (po vyhodnocení přijímacího řízení v prvním kole).

Obsah přijímací zkoušky, informace o oborech

Požadavky k přijímacímu řízení, obsah přijímacích zkoušek a podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech jsou zveřejněné v části Studijní obory. Fakulta si zajišťuje u všech oborů přijímací zkoušky (případně přijímá uchazeče na základě stanovených kritérií).

Seznam předmětů jednotlivých oborů je zveřejněn v části Učební plány.

Testy z minulého roku jsou zveřejněné v části Vzorové testy.

Změny stanoveného termínu zkoušky jsou možné na základě písemné žádosti uchazeče a pouze v případě, že je taková změna akceptovatelná fakultou (předpokladem je, že se přijímací zkoušky oboru konají ve více termínech a nejsou vyčerpané kapacity jiných termínů). V tomto případě se nejedná o náhradní termín zkoušky, pouze o přesun stanoveného termínu na jiný den (většinou v rámci jednoho týdne).

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 4.4.2017 20:3