Referát pro vědu a umění

2019 03 25 - 30 Pedagogické dny (56)

Administrativa a správa vědeckovýzkumných záměrů a projektů řešených akademickými pracovníky Pedagogické fakulty UHK

V oblasti vědy, výzkumu, tvůrčí činnosti a rozvoje Pedagogické fakulty UHK je koordinátorem Referát pro vědu a umění. Zajišťuje  informovanost, poradenství a publicitu při řešení vědeckovýzkumných záměrů a projektů. Vyhlašuje a koordinuje interní grantové soutěže a projekty. Dohlíží na správnost a úplnost čerpání finančních prostředků řešených projektů a záměrů. Dále je pověřen administrativou publikační činnosti akademických pracovníků fakulty a správou OBD na fakultní úrovni. Podřízen je proděkance pro vědu, výzkum a umění Pedagogické fakulty UHK. 

Rychlý kontakt

Sídlo:

Děkanát Pedagogické fakulty UHK,
budova C, náměstí Svobody 301, 500 02 Hradec Králové
2. patro, místnost č. 12080

Personální obsazení:

PhDr. Nella Mlsová, Ph.D., proděkanka pro vědu, výzkum a umění

e-mail: nella.mlsova@uhk.cz
tel.: +420 493 331 153

Ing. et Bc. Šárka Vítová, referentka pro vědu a umění

e-mail: sarka.vitova@uhk.cz
tel.: +420 493 331 153