Přeskočit příkazy pásu karet Přejít k hlavnímu obsahu
Přejít nahoru

Katedra sociální patologie a sociologie

 

​Katedra je garantujícím pracovištěm dvou bakalářských studijních oborů zaměřených na sociální sféru: Sociální patologie a prevence a Sociální komunikace ve státní správě. Pojetí studijního oboru Sociální patologie a prevence vychází z potřeb institucí, které se orientují na prevenci a terapii sociálně patologických jevů. Tento obor poskytuje komplexní poznání jejich problematiky a prevence, jakož i terapie z pohledu sociologie, psychologie, pedagogiky, práva a dalších oborů. Součástí studijního programu je rovněž příprava na realizaci výzkumných šetření v oblasti sociální patologie a prevence atd.  Absolvent oboru  se uplatní  jako pracovník v  nápravných zařízeních, výchovných ústavech pro mládež, v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, v systému preventivně výchovné péče, je připraven pro výkon profese pracovníka policie v rámci všech policejních služeb i v oblasti vězeňství apod.

Obor Sociální komunikace ve státní správě poskytuje komplexní poznání problematiky fungování státní správy a neziskového sektoru se zřetelem na komunikaci s klientem a její sociální aspekty včetně edukačního rozměru této komunikace. Připravenost na komunikaci s klientem neziskových organizací a institucí státní správy zahrnuje rovněž orientaci v problematice vzdělávání specifických skupin klientů, kterými jsou například senioři, dále děti a dospělí z odlišného sociokulturního prostředí atd. Vedle společenskovědního základu proto  obor  poskytuje poznatky také z oblasti práva, ekonomie a dalších oborů. Jeho součástí je i příprava na organizátorskou a vzdělávací práci s dospělými, na tvorbu a řízení projektů atd.  Absolvent  je připraven pro výkon profesí v subjektech, v nichž je těžištěm kvalifikovaná komunikace s klientem zaměřená na efektivní pomoc klientovi a jeho sociální podporu, a to v občanských sdruženích a dalších neziskových organizacích, v krajských, městských a obecních úřadech a dalších institucích státní správy.

Mezi významné projekty, na kterých se katedra podílela, patří např. výzkum Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu, výzkum Sociálně patologické jevy v přípravě sociálních pedagogů, řešený ve spolupráci s Univerzitou Mateje Bela v Banské Bystrici, či výzkum Tradition and Modernity in the Lifestyle of Families ve spolupráci se slovenskými, polskými a maďarskými institucemi. Na tyto projekty navazuje publikační činnost akademických pracovníků katedry. V současnosti realizuje cyklus odborných seminářů Aktuální otázky sociální patologie,  fórum Násilí na fotbalových stadionech, či mezinárodní konferenci Socialia.

Odborné a badatelské aktivity rozvíjejí pracovníci katedry ve spolupráci s obdobně zaměřenými akademickými pracovišti zejména pedagogických fakult českých univerzit a také akademickými pracovišti univerzit na Slovensku a v Polsku. Při realizaci výše uvedených studijních oborů (například v rámci praxe studentů, tvorby bakalářských prací apod.) i v badatelských počinech má katedra rozsáhlé aktivity ve spolupráci se subjekty sociální sféry: institucemi státní správy, občanskými sdruženími a dalšími neziskovými organizacemi.

kontakt

a: budova A, místnost 34240
e: helena.malirova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1365

 
 
Zápatí
© 2010 - 2014 Univerzita Hradec Králové  |  mapa stránek  -  prohlášení o přístupnosti  -  kontakt