Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

Hodnocení výsledků dosažených v rozhodném období jednotlivými výzkumnými organizacemi podle aktuální Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, je zveřejněno na internetové adrese www.rvvi.cz/riv.

Výše podpory na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je stanovena podle § 7 odst. 6 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tak, aby podíl výzkumné organizace na podpoře na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace všech výzkumných organizací odpovídal jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací.

Univerzita využívá těchto prostředků pro podporu dalšího rozvoje tvůrčí činnosti, pro zabezpečení procesu transferu znalostí a strategický rozvoj v oblasti excelence, utváření mezinárodních týmů, podpory mladých vědců či dalších vědecko-výzkumných a inovačních priorit univerzity.