OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014–2020

Informace o aktuálních projektech

Anotace

Univerzita Hradec Králové v souladu se svou strategií předkládá tento infrastrukturní projekt jako významný prostředek k zajištění rozvoje klíčových oblastí. Mezi klíčové oblasti patří rozvoj a zvýšení kvality vzdělávacích aktivit včetně odbornosti pedagogů, zajištění vhodných podmínek pro studenty se specifickými potřebami a vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality včetně strategického řízení. Předmětem projektu je zajistit nezbytné vybavení pro tyto klíčové aktivity.

Řešitel za UHK

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

Rozpočet

160 437 390,51 Kč

Datum zahájení

1. 5. 2017

Datum ukončení

31. 12. 2022

Anotace

Univerzita Hradec Králové v souladu se svou strategií a vizí předkládá tento projekt jako významný prostředek k realizaci rozvoje klíčových oblastí. Mezi klíčové oblasti patří rozvoj a zvýšení kvality vzdělávacích aktivit, jejich relevance pro trh práce, zvýšení odborných dovedností zejména pedagogů, zajištění vhodných podmínek pro studenty se specifickými potřebami, snížení studijní neúspěšnosti a vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality včetně strategického řízení.

Řešitel za UHK

doc. Ing. Václav Janeček, CSc.

Rozpočet

153 686 469,59 Kč

Datum zahájení

1. 5. 2017

Datum ukončení

31. 12. 2022

Anotace

Projekt PRIM je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Řešitel za UHK

doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

Rozpočet

5 491 306,03 Kč

Datum zahájení

1. 10. 2017

Datum ukončení

30. 9. 2020

Anotace

Zkvalitnění pedagogickýchpraxí a zkvalitnění přípravy studentů - budoucích učitelů, a to v několika úrovních. Na ně navazují další aktivity jako je mentorská podpora, vzdělávání akademických i fakultních pedagogů, a to zvlášť, společně i navzájem či podvedením externího odborníka, tak aby došlo prohloubení dovedností pedagogů a tím zkvalitnění jejich pedagogické činnosti. Součástí je i pedagogická praxe dvou vyučujících, vyučujícího a studenta, workshopy, odborné kurzy a výzkumné aktivity.

Řešitel za UHK

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

Rozpočet

41 001 260,87 Kč

Datum zahájení

1. 2. 2018

Datum ukončení

30. 4. 2020

Anotace

Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.

Řešitel za UHK

PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.

Rozpočet

7 924 768,95 Kč

Datum zahájení

1. 1. 2018

Datum ukončení

31. 12. 2020

Anotace

Projekt je zaměřen zkvalitnění studijního prostředí prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení Univerzity Hradec Králové (UHK) v průřezových oblastech. Hlavním cílem projektu je modernizace vybavení knihovny, výukových prostor (včetně jazykových a počítačových učeben), které jsou využívány napříč studijními programy a mají přímý dopad na studenty a přímou vazbu na výuku v rámci UHK.

Řešitel za UHK

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

Rozpočet

64 170 517,29 Kč

Datum zahájení

1. 3. 2018

Datum ukončení

31. 10. 2019

Anotace

Projekt je zaměřen na mezinárodní mobility výzkumných pracovníků v rámci Univerzity Hradec Králové (UHK). Hlavním cílem projektu je rozvoj mezinárodní dimenze výzkumu a rozvoje VaV prostřednictvím podpory profesního růstu VaV pracovníků. UHK bude realizovat mobility - pracovní pobyty VaV pracovníků (seniorů i post-doků) ze zahraničí v ČR a výjezdy výzkumných pracovníků z ČR zaměřené na perspektivní oblasti s potenciálem mezinárodního rozvoje a podpory mezinárodní konkurenceschopnosti.

Řešitel za UHK

PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.

Rozpočet

9 988 776 Kč

Datum zahájení

1. 9. 2018

Datum ukončení

29. 2. 2020

Anotace

Cílem projektu je ustavit a stabilizovat systém získávání a ověřování nadějných multioborových výzkumných výsledků s vysokým potenciálem pro aplikaci těchto vědeckých výstupů do léčebných a diagnostických postupů na poli personalizované medicíny. Dále prověřit sadu nadějných výsledků z pohledu jejich aplikovatelnosti a zajistit jejich ochranu. V neposlední řadě pak zúročit kvalitu výzkumných témat rozvíjených na zapojených institucích v mezinárodní soutěži, vybudovat odborná konsorcia.

Řešitel za UHK

RNDr. Filip Studnička, Ph.D.

Rozpočet

38 957 652,95 Kč

Datum zahájení

1. 1. 2018

Datum ukončení

31. 12. 2022

Anotace

Projekt je zaměřen na podporu společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v tématu sociální a občanské kompetence v ZŠ a SŠ napříč předměty. Projekt vychází z nutnosti být plně kompetentní s ohledem na neustále probíhající změny ve společnosti. Vzhledem k tomu, že kompetence nezískáme pouze memorováním či odvozováním, ale také vlastní zkušeností, prožitkem, je nutné, aby v procesu vzdělávání byl obsažen i tento typ výchovy. Klíčové kompetence představují obecné dovednosti, které jsou důležité v řadě studijních, pracovních i osobních životních situací. Z průzkumů na školách však vyplývá, že zařazovat cíleně do výuky činnosti a situace, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, je pro řadu učitelů stále ještě obtížné. Projekt má za cíl dosáhnout zlepšení daného stavu. Jednou z podstatných změn, kterou pro práci a myšlení učitelů přinesly rámcové vzdělávací programy, je to, že staví do popředí výsledek vzdělávání – důležité je to, k čemu má učitel se žáky dojít. Podstata změny spočívá v tom, že stěžejní přestává být učivo a zaměření na jeho osvojování a stává se jím dosažení konkrétní vědomosti, dovednosti, postoje, kompetence využitelné v praktických situacích. Úvaha o způsobu jejich dosahování má ovlivňovat výběr učiva, stanovování výukových situací, vyučovacích postupů i způsobů hodnocení. Od předpokládaného výsledku vzdělávání se také odvíjí nabízený modelový způsob uvažování o klíčových kompetencích ve výuce.

Řešitel za UHK

Filozofická fakulta UHK

Rozpočet

20 355 931,68 Kč

Datum zahájení

1. 4. 2017

Datum ukončení

31. 3. 2020

Anotace

Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení žáků SŠ do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. V rámci projektu budou vytvořeny a ověřeny programy pro pedagogy a žáky SŠ, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu. Projekt se zaměřuje zejména na budování hodnot lidské důstojnosti a lidských práv, hodnot demokracie a právního státu, občanského postoje, dovednosti spolupráce, dovednosti řešit problémy a kritické pochopení světa.

Řešitel za UHK

Filozofická fakulta UHK

Rozpočet

19 996 581,00 Kč

Datum zahájení

1. 6. 2018

Datum ukončení

31. 5. 2021

Anotace

Projekt je zaměřen na výzkum glutamatergního neuropřenašečového systému, který za fyziologických podmínek kontroluje celou řadu procesů v mozku a podílí se na řízení normálního vývoje mozku. Zároveň však jeho dysfunkce hraje významnou roli v řadě neuropsychiatrických chorob. Projekt se soustředí na jeho roli v klinické praxi i experimentálních modelech. Tento směr výzkumu má na zúčastněných pracovištích dlouholetou tradici a vysokou reputaci na mezinárodní úrovni.

Řešitel za UHK

assoc. prof. PharmDr. Kamil Musilek, Ph.D.

Rozpočet

149 817 668,08 Kč

Datum zahájení

1. 1. 2018

Datum ukončení

31. 12. 2022

Anotace

Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum v oblasti medicínských aplikací, navrhování a testování nových látek v rámci preklinického vývoje nových léčiv, socio-ekonomické analýzy v oblasti neurodegenerace a praktické dopady zavádění nových léčiv a zavádění nových diagnostických postupů využívající vysokoúčinné ICT k vyhodnocování moderních zobrazovacích metod. Cílem projektu je ustavit a stabilizovat systém získávání a ověřování nadějných multioborových výzkumných výsledků s vysokým potenciálem pro aplikaci získaných vědeckých výstupů do léčebných a diagnostických postupů s využitím IT technologií.

Řešitel za UHK

doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.

Rozpočet

79 019 305,31 Kč

Datum zahájení

1. 3. 2019

Datum ukončení

31. 12. 2022

Anotace

Výzkum ve městě Longyearbyen na Špicberkách (vysoká Arktida) je inspirován konceptem přehřívání T. H. Eriksena, jenž popisuje globální změny v oblastech kultury, identity, ekonomiky a životního prostředí. Během výzkumu proběhne asi 350 hloubkových rozhovorů postavených na paradigmatu narativní antropologie. Výzkum bude zjišťovat, jak lidé žijící v environmentálně zranitelném prostředí vnímají procesy „přehřívání“, jak re-/de-/konstruují svou místní identitu a jak rozumějí měnícímu se světu.

Řešitel za UHK

Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D. M.A.

Rozpočet

5 500 032 Kč

Datum zahájení

1. 2. 2019

Datum ukončení

31. 7. 2021

Anotace

Projekt se zaměřuje na rozvoj systému celoživotního vzdělávání, který přispěje ke zvýšení kvality vysokoškolského prostředí. Cílem projektu je nastavení uceleného systému CŽV na úrovni instituce, vytvoření 4 nových programů CŽV orientovaných na výkon povolání a proškolení zapojených pracovníků VŠ v modulovém systému vzdělávání za účelem zvýšení jejich kompetencí a dovedností. Projekt je realizován odborným týmem Rektorátu, Filozofické a Přírodovědecké fakulty.

Řešitel za UHK

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

Rozpočet

3 741 340 Kč

Datum zahájení

1. 6. 2019

Datum ukončení

31. 12. 2022

Nabídka sekce: Evropské projekty