Výzkumné týmy 2018

V roce 2018 byly financovány 3 excelentní výzkumné týmy.

 
1) VT Oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky
Vědní oblast: Oborové didaktiky (didaktika matematiky, didaktika fyziky, didaktika chemie, didaktika biologie a didaktika informatiky)
Specifické výzkumné cíle pro jednotlivé oborové didaktiky na PřF UHK:

 • Interakce reálného a virtuálního prostředí ve výuce přírodovědných předmětů (didaktika chemie, didaktika fyziky, didaktika biologie, didaktika informatiky)
 • Analýzy průběhu vyučovacího procesu z hlediska interakcí mezi učitelem a žáky (didaktika chemie, didaktika fyziky)
 • Specifika práce s talentovanými žáky (didaktika fyziky, didaktika chemie)
 • Environmentální aspekty výuky přírodovědných předmětů (didaktika biologie, didaktika chemie, didaktika fyziky)
 • Studium vyjadřování v matematice a problémů reprezentace poznatků (didaktika matematiky, didaktika informatiky),
 • Modelování fyzikálních, chemických a biologických procesů pro potřeby výuky přírodovědných předmětů (didaktika informatiky, didaktika fyziky, didaktika biologie, didaktika chemie)
 • Způsoby prezentace vztahu struktura-vlastnosti chemických látek a jejich ověření ve výuce chemie (didaktika chemie)
 • Čtenářská gramotnost, srozumitelnost učebnic a podmínky pro řešení úloh (didaktika fyziky, didaktika chemie)
 • Zvyšování zájmu žáků základních a středních škol o přírodovědné a technické předměty (didaktika fyziky, didaktika chemie, didaktika biologie, didaktika informatiky, didaktika matematiky)
 • Interpretace školní matematiky jako matematiky aplikované (didaktika matematiky)
   

2) VT Aplikovaná matematika
Vědní oblast: Matematika, fyzika, informatika
Hlavní směry výzkumu:

 • Diferenciální geometrie
 • Algebraická a elementární teorie čísel
 • Kvantová dynamika
 • Analýza dat
 • Výškový monitoring biologických systémů
 • Kombinatorická optimalizace
   

3) Výzkumný tým zaměřený na biologické a chemické obory
Vědní oblast: Biologie-chemie
Oblasti výzkumu:

 • Zoologie
 • Fyziologie rostlin, kontaminantů prostředí a lesních ekosystémů
 • Botanika
 • Mykotoxiny
 • Analytická chemie
 • Bioorganická chemie