Výzkumné týmy 2015

V roce 2015 byly financovány 3 excelentní výzkumné týmy.


1) VT Oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky

 • interakce reálného a virtuálního prostředí ve výuce přírodovědných předmětů (didaktika chemie, didaktika biologie, didaktika informatiky)
 • analýzy průběhu vyučovacího procesu z hlediska interakcí mezi učitelem a žáky (didaktika chemie, didaktika fyziky)
 • specifika práce s talentovanými žáky (didaktika fyziky, didaktika chemie)
 • environmentální aspekty výuky přírodovědných předmětů (didaktika biologie, didaktika chemie, didaktika fyziky)
 • studium vyjadřování v matematice a problémů reprezentace poznatků (didaktika matematiky, didaktika informatiky),
 • modelování fyzikálních, chemických a biologických procesů pro potřeby výuky přírodovědných předmětů didaktika informatiky, didaktika fyziky, didaktika biologie, didaktika chemie)
 • způsoby prezentace vztahu struktura-vlastnosti chemických látek a jejich ověření ve výuce chemie (didaktika chemie)
 • čtenářská gramotnost, srozumitelnost učebnic a podmínky pro řešení úloh (didaktika fyziky, didaktika chemie)
 • zvyšování zájmu žáků základních a středních škol o přírodovědné a technické předměty (didaktika fyziky, didaktika chemie, didaktika biologie, didaktika informatiky, didaktika matematiky)
 • interpretace školní matematiky jako matematiky aplikované (didaktika matematiky)

2) VT Aplikovaná matematika

 • nelineární analýza
 • teorie čísel
 • spektrální teorie samosdružených operátorů
 • optické vlastnosti molekulárních nanoagregátů
 • zpracování dat z lékařských a diagnostických zařízení
 • vytváření modelů a dynamických počítačových simulací reálných systémů a procesů

3) Výzkumný tým zaměřený na biologické a chemické obory

 • zoologie
 • fyziologie rostlin, kontaminanty prostředí a lesních ekosystémů
 • mykotoxinů
 • analytická chemie
 • bioorganická chemie