Výzkumné týmy 2014

V roce 2014 byly financovány 3 excelentní výzkumné týmy:


1) Výzkumný tým zaměřený na biologické a chemické obory

Tým byl zaměřen na výzkum v následujících oblastech:

 • Biologie a ekologie rostlin ( pozornost je věnována monitoringu kriticky ohrožených druhů rostlin a genetické variability rostlinných populací, výzkumu vlivu abiotických a biotických stresorů a fyziologicky aktivních látek na růst a vývoj rostlin a jejich fyziologické charakteristiky).
 • Biologie a ekologie živočichů (hlavní zaměření je populační dynamika suchozemských plžů a evoluce kukaččích včel, studium potravní ekologie netopýrů a některých drobných savců).
 • Výzkum v oblasti toxikologie (kontrola výskytu karcinogenních mykotoxinů v různých druzích potravin,  sledování vnitřní dávky mykotoxinů v lidském organismu např. ochratoxinu A v krevním séru, moči, v ledvinách, játrech apod. a jejich vliv na diagnózy nádoru ledvin, vývodů močových cest, jater apod.)
 • Vývoj léčiv (antidota proti organofosforovým pesticidům, sloučenin ovlivňující mitochondriální enzymy, které se spolupodílí na vzniku Alzheimerovy nemoci,  detergentů s potenciální antimikrobní aktivitou pro desinfekci kůže,  sloučenin s protinádorovými účinky).


2) VT Oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky 

Tým se zaměřoval na výzkum v oblasti oborových didaktik.

 • Interakce  reálného a virtuálního prostředí v počáteční výuce chemie .
 • Analýza průběhu vyučovacího rpocesu z hlediska intrakcí mezi učitelem a žáky .
 • Specifika práce s talentovanými žáky.
 • Environmentální aspekty výuky přírodovědných předmětů.
 • Studium vyjadřování v matematice a problémů reprezentace poznatků.
 • Modelování fyzikálních, chemických a biologických procesů pro potřeby výuky přírodovědných předmětů.
 • Způsob prezentace vztahu struktura-vlastnosti chemických látek a jejich ověření ve výuce chemie.
 • Čtenářská gramotnost, srozumitelnost učebnic a podmínky pro řešení úloh.
 • Zvyšování zájmu žáků základních škol o přírodovědné a technické předměty.
 • Interpretace školní matematiky jao matematiky aplikované.


3) VT Aplikovaná matematika

Tým byl zaměřen na výzkum v následujících oblastech:

 • Analýzu biomedicínských signálů (EEG, balistokardiografie aj.),
 • Teoretický výzkum optických vlastností molekulárních nanoagregátů (tvorbu a zpracování matematických modelů přírodních procesů a následnou tvorbu počítačových simulací),
 • Modelování a simulace (tvorbu a zpracování matematických modelů přírodních procesů a následnou tvorbu počítačových simulací),
 • Výzkum v oblasti diferenciální geometrie, topologické algebry a teorie čísel.