Co chceš dělat se svým mozkem?

Dofoukni svůj mozek správnou (přírodo)vědou!

Na Přírodovědecké fakultě, nejmladší fakultě UHK, založené v roce 2010, studují v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech nejen budoucí učitelé přírodních věd, ale i chemici, toxikologové, fyzici, biologové, finanční matematici a informatici.
 

Hnízdo vědců – kampus Na Soutoku

Na přelomu roku 2016 a 2017 jsme sestěhovali fakultu z několika míst do nově postavené budovy S v kampusu Na Soutoku. V této budově tě čekají přednáškové posluchárny, moderně vybavené počítačové učebny, výzkumné i výukové laboratoře nebo odpočinkové zóny.
  
  
 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NOVÉ BUDOVY PřF

 

Chceš se podívat, jak to u nás vypadá naživo?  

CELOUNIVERZITNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10.11. LEDNA 2020

Co uděláš se svým mozkem?

 

Chceš pracovat v laboratoři, v podniku, v přírodě a v terénu?
Zvol si jednoobor. Nabízíme programy s i bez specializace (specializaci si zvolíš již při podání e-přihlášky).
 

Chceš být učitelem na střední škole? 
Zvol si dvouoobor se zaměřením na vzdělávání.
Kombinovat můžeš předměty z naší PřF i z Pedagogické fakulty UHK. 

 

 

→ Baví mě MATEMATIKA

→ Studuj Finanční a pojistnou matematiku
→ Studuj Matematiku se zaměřením na vzdělávání 


→ Baví mě FYZIKA

→ Studuj Fyzikálně-technická měření a výpočetní techniku
→ Studuj Fyziku se zaměřením na vzdělávání


→ Baví mě CHEMIE

→ Studuj Bioorganickou chemii 
→ Studuj Toxikologii a analýzu škodlivin
→ Studuj Chemii se zaměřením na vzdělávání


→ Baví mě BIOLOGIE

→ Studuj Biologii a ekologii
→ Studuj Biologii se zaměřením na vzdělávání 


→ Baví mě INFORMATIKA

→ Studuj Informatiku se zaměřením na vzdělávání

 

MATEMATIKA

Co tě tady naučíme?

→ Že není vždy jedna plus jedna rovno dvěma a jak to vysvětlit ostatním.

→ Tvořivě řešit matematické problémy.

→ Logicky myslet, správně argumentovat a kriticky posuzovat.

→ Porozumět vztahům a souvislostem mezi jednotlivými odvětvími matematiky.

→ Vyzkoušíš si práci s matematickým softwarem (Maple, Geogebra, Octave) – matematika nejsou pouze vzorce na papíře.

 

To a další dovednosti navíc tě naučíme v těchto oborech:

Finanční a pojistná matematika

bez specializace

(Bc., jednoobor, prezenční, 3letý)

→ Budeš se orientovat se v finančním trhu.

→ Vždy budeš rozumět tomu, co je ve smlouvách malým písmem pod čarou.

→ Zvládneš vytáhnout z velkého množství dat podstatné informace.

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se

 

Matematika se zaměřením na vzdělávání

(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno vytvořit dvouoborovou aprobaci z nabídky PřF nebo PdF)

→ Naučíme tě učit matematiku moderně.

→ Budeš umět předat lásku k matematice dalším generacím.

→ Naučíme tě, jak se dělá učebnice matematiky po obsahové i formální stránce.


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se
 

 

Jak na přijímačky těchto oborů 
Nemusíš se bát přijímacích testů ani ústního pohovoru, body ti budou přiděleny na základě středoškolského prospěchu, kromě vysvědčení si v den zkoušek přines také vyplněné čestné prohlášení. U přijímací zkoušky také odevzdáš ověřenou kopii maturitního vysvědčení. 

 

A pak?

Navazující magisterský obor:

Učitelství matematiky pro střední školy

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se

 

 

FYZIKA

Co tě tady naučíme?

Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

bez specializace

(Bc., jednoobor, prezenční i kombinovaný, 3letý)

→ Získáš znalosti z různých fyzikálních disciplín (mechanika, kmity a vlny, elektřina a magnetismus ad.), programování nebo aplikací IT.

→ Menší počet studentů ve třídách zaručuje individuální přístup, zajímavé praktické semináře a exkurze.

→ Budeš umět provádět různá fyzikální měření v moderně vybavených laboratořích.

→ To uplatníš v průmyslové sféře či v oblasti IT nebo v navazujícím magisterském oboru Fyzikální měření a modelování.

 

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se
 


Fyzika se zaměřením na vzdělávání

(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno kombinovat s nabídkou z PřF nebo PdF)

→ Naučíme tě učit fyziku moderně.

→ Získáš znalosti ze základních fyzikálních disciplín (mechanika, termika, elektřina, kmity a vlny, částice a pole).

→ Budeš umět fyziku vysvětlit - získáš vhled do pedagogiky, psychologie a didaktiky fyziky.

→ Důraz je kladen na nácvik praktických dovedností, postupů a metod fyzikálních experimentů.

→ Všechna měření se budeš učit v moderně vybavených laboratořích. 

→ Menší počet studentů ve třídách zaručuje individuální přístup, zajímavé praktické semináře a exkurze.

→ Můžeš se podílet na organizaci populárně-naučných akcí pro veřejnost, které PřF pořádá. 


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se
 


Jak na přijímačky těchto oborů
Koná se pouze ústní pohovor z fyziky, další body můžeš získat za středoškolský prospěch, takže si nezapomeň vzít s sebou vysvědčení, a úspěchy v olympiádách (SOČ apod.) a případnou praxi. Přijímačky ti taky můžeme prominout, jestliže jsi měl na střední škole průměr lepší než 2,0 a z matematiky a fyziky měl na všech vysvědčeních hodnocení 1 a 2. Jak na prominutí se dozvíš zde.

A pak? 
Navazující magisterské obory

Fyzikální měření a modelování
Učitelství fyziky pro střední školy

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se

 

 

CHEMIE

Studijní program se specializacemi (specializaci si zvolíš již při podání e-přihlášky):

1) Toxikologie a analýza škodlivin

(Bc., jednoobor, prezenční, 3letý)

→ Až v televizi budou říkat, že byl někdo otráven, budeš přesně vědět, čím a jak moc trpěl.

→ Budeš umět kriticky posoudit informace z médií a zamezit poplašným zprávám.

→ Provedeš odběr, zpracování a analýzu organických i anorganických vzorků životního prostředí.

→ Na praktických cvičeních v laboratořích budeš analyzovat vzorky pitné vody, půdní vzorky, měřit kyselost, vodivost, polaritu roztoků, analyzovat potraviny, kosmetiku, nápoje nebo kultivovat bakteriální kultury. 

→ V moderních laboratořích budeš moci pracovat se sofistikovanými laboratorními přístroji (kapalinové chromatografy, hmotnostní spektrometry).

→ Víš, jak a kam se váže jed v těle? Budeš tvořit virtuální modely interakce těchto látek s bílkovinami lidského těla.


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se

2) Bioorganická chemie

(Bc., jednoobor, prezenční, 3letý)

→ Studuješ vše, co studují toxikologové a něco navíc.

→ Víš, jak chemicky změnit molekulu?

→ Jak jí zvětšit, zmenšit, udělat ve vodě rozpustnou nebo naopak nerozpustnou?

→ Jak si ověřit, že požadovaná změna molekuly skutečně proběhla?

→ A vědět, jaký účinek bude mít taková změna na biologickou aktivitu této molekuly?

→ To vše se naučíš teoreticky i prakticky.

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se

 

Chemie se zaměřením vzdělávání

(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno kombinovat s nabídkou z PřF nebo PdF)

→ Naučíme tě učit chemii moderně.

→ Získáš znalosti ze základních chemických disciplín (obecná a anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, bioorganická chemie, biochemie ad.)

→ Budeš umět chemii vysvětlit - získáš vhled do pedagogiky, psychologie a didaktiky chemie.

→ Nácvičíš si praktické dovednosti, postupů a metod chemických experimentů.

→ Všechna měření se budeš učit v moderně vybavených laboratořích. 

→ Můžeš se podílet na organizaci populárně-naučných akcí pro veřejnost, které PřF pořádá. 


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se


Jak na přijímačky těchto oborů

U přijímací zkoušky si napíšeš test, ale dobrá zpráva je, že je pouze z chemie a na loňské varianty se můžeš podívat zde. Další dobrá zpráva je, že ti můžeme tento test prominout – máš na střední škole v posledních 4 letech alespoň 3 roky chemii a máš z ní vždy 1 nebo 2? Buď přines v den přijímací zkoušky svá vysvědčení k nahlédnutí a s plným počtem bodů půjdeš hned domů, nebo můžeš ověřené kopie (výpis známek ze SŠ s razítkem, katalogový list) poslat poštou, a to nejpozději 1 měsíc před přijímacími zkouškami (podrobný postup zde). Také obdržíš plný počet bodů a do Hradce Králové se podíváš až v den zápisu do studia. 

 

A pak? 

Navazující magisterské programy a obory

Chemie se specializacemi:

1) Toxikologie a analýza škodlivin,

2) Bioorganická chemie


Učitelství chemie pro střední školy

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se

 

BIOLOGIE

Co tě tady naučíme?

Biologie a ekologie

bez specializace

(Bc., jednoobor, prezenční, 3letý)

→ Získáš všeobecné znalosti hlavně na poli botanických a zoologických disciplín v předmětech, jako je Anatomie a morfologie rostlin, Fyziologie rostlin, Anatomie a morfologie živočichů, Fyziologie živočichů, Genetika, Geologie, Ekologie živočichů, Molekulární a buněčná biologie ad.

→ Budeš vědět, jak se postarat o staré lomy, pískovny, výsypky a další člověkem vytvořená místa, aby to bylo dobré pro přírodu i lidskou společnost.

→ Naučíme tě, které potraviny obsahují nejvíce jedovatých látek a kde se v nich vůbec berou.

→ Zjistíš, co jsme zdědili po rodičích, za jakou část z toho můžou geny, a které vlastnosti či znaky se do nás dostaly jinak.

→ Během studia uvidíš i zažiješ (třeba na terénních cvičeních v národních parcích a chraněných krajinných oblastech) mnoho praktických ukázek toho, jak se dělá věda a jak se její poznatky využívají v ochraně přírody, vývoji nových metod, technologiích, lékařství, zemědělství a dalších odvětvích lidské činnosti. 

 

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se

 

Biologie se zaměřením na vzdělávání

(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno kombinovat s nabídkou z PřF nebo PdF)

→ Učit biologii je v současné době výzva - příroda je krásná a rozmanitá, a u nás zvlášť. Musíme se k ní umět chovat, znát ji, naslouchat jí, a kdo to umí, ten by to měl naučit i ty ostatní. 

→ Zjistíš, že entomolog neběhá po louce se síťkou, ornitolog využívá i jiné věci než sítě a dalekohled a nejlepší domácí zvířata jsou švábi nebo mnohonožky.

→ Naučíš se řezat rostliny tak, že budeš při pozorování pod mikroskopem tajit dech, jak jsou krásné.

→ Poznáš mnoho živočichů, o jejichž existenci jsi vůbec nikdy neslyšel.

→ Budeš využívat nové přístroje  a nové metody výzkumu přírody.

→ Díky tomu jako učitel můžeš mnohem lépe ukázat studentům, jak zpívají ptáci, jak rostou rostliny, jak tečou živiny stonkem či jak se rýhuje vajíčko. 

 

Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se

 

Jak na přijímačky těchto oborů

U přijímací zkoušky si napíšeš test, ale dobrá zpráva je, že je pouze z biologie a na loňské varianty se můžeš podívat zde. Další dobrá zpráva je, že ti můžeme tento test prominout – máš na střední škole v posledních 4 letech alespoň 3 roky biologii a máš z ní vždy 1 nebo 2? Buď přines v den přijímací zkoušky svá vysvědčení k nahlédnutí a s plným počtem bodů půjdeš hned domů, nebo můžeš ověřené kopie (výpis známek ze SŠ s razítkem, katalogový list) poslat poštou, a to nejpozději 1 měsíc před přijímacími zkouškami (podrobný postup zde). Také obdržíš plný počet bodů a do Hradce Králové se podíváš až v den zápisu do studia. 

 

A pak? 

Navazující magisterské obory

Biologie a ekologie se specializacemi

1) Biologie rostlin,

2) Biologie živočichů,

3) Experimentální biologie

Učitelství biologie pro střední školy 


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se

 

INFORMATIKA

Co tě tady naučíme? 

Informatika se zaměřením na vzdělávání

(Bc., dvouoobor, 3letý, prezenční, nutno kombinovat s nabídkou z PřF nebo PdF)

→ Naučíme tě učit informatiku moderně.

→ Získáš znalosti ze základních informatických disciplín v předmětech jako jsou: Algoritmy a datové struktury, Architektura počítačů, Programování, Operační systémy, Webové technologie, Moderní programovací jazyky, Programování databázových aplikací ad.

→ Všechno se budeš učit v moderně vybavených počítačových učebnách. 


Detaily o oboru zde.
Studijní plány zde.
Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Přihlásit se

 


Jak na přijímačky tohoto oboru
Koná se pouze ústní pohovor z informatiky, body získáš také za středoškolský prospěch, takže si nezapomeň vzít s sebou vysvědčení. Můžeš doložit i úspěchy v olympiádách (SOČ apod.). Přijímačky ti taky můžeme prominout, jestliže jsi měl na střední škole informatiku alespoň 2 roky a z matematiky a informatiky v posledních 4 letech hodnocení 1 nebo 2. Jak na prominutí se dozvíš zde.

A pak? 

Navazující magisterský obor

Učitelství pro střední školy - informatika

(Tento obor spadá pod PdF, informace zde.)

Přihlásit se