Samosprávné orgány

Akademický senátVědecká rada Disciplinární komiseEdiční rada

Akademický senát

Akademický senát je samosprávným orgánem fakulty a skládá se ze dvou komor - zaměstnanecké a studentské. AS PřF UHK odpovídá za svou činnost akademické obci, volí kandidáta na děkana, a volí a odvolává zástupce PřF v Radě vysokých škol.

Akademický senát PřF UHK 

 • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, 
 • na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
 • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo na návrh člena akademického senátu fakulty,  a postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu UHK ke schválení akademickému senátu UHK,
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty  předložené děkanem,
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
 • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů Vědecké rady PřF UHK a Disciplinární komise PřF UHK,
 • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Vědecké rady PřF UHK a členů Disciplinární komise PřF UHK,
 • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
 • na návrh děkana schvaluje dlouhodobý strategický záměr vzdělávací a  tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým se strategickým záměrem UHK po projednání ve Vědecké radě PřF UHK,
 • schvaluje záměr děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Akademický senát PřF UHK se vyjadřuje zejména

 • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na PřF UHK.

 

Akademický senát PřF UHK byl zvolen ve dnech 17. - 18. října 2016 a předsednictvo bylo zvoleno 16. listopadu 2016.  

Předsednictvo Akademického senátu AS PřF UHK:

 • předsedkyně: RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
 • místopředseda za zaměstnaneckou komoru: Ing. Karol Radocha, Ph.D.
 • místopředseda za studentskou komoru: Damián Bušovský

 Členové zaměstnanecké komory AS PřF UHK:

 • doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
 • Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
 • RNDr. Filip Studnička, Ph.D.

 Členové studentské komory AS PřF UHK:

 • Markéta Havlová
 • Kateřina Voglová
 • Mgr. Lucie Hlaváčková

 

Vědecká rada

Vědecká rada projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy, věnuje se habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorů. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan a jedna třetina členů je mimo akademickou obec univerzity. 

Složení Vědecké rady PřF UHK podle Zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, bylo schváleno Akademickým senátem PřF UHK dne 15. května. 2019.

Předseda VR PřF UHK:

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

Interní členové: 

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D. 

doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr.

doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.

prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

PhDr. Michal Musílek, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.

doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

Externí členové:

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., Mendělova univerzita Brno, Agronomická fakulta

doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta

doc. RNDr. Leoš Dvořák, Ph.D., Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., Univerzita Karlova HK, Farmaceutická fakulta

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta

doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., ČVUT Praha, Katedra matematiky 

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., Matematický ústav SAV, Bratislava

doc. Dr. Ing. Ivan Richter, ČVUT Praha, katedra fyzikální elektroniky

doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Ing. Jiří Seidler, Ph.D., Tepelné hospodářství Hradec Králové

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., Masarykova univerzita Brno, katedra fyziky

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Milan Turčáni, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Fakulta přírodních věd

RNDr. Alice Valkárová, DrSc., Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. Labem, Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.,  Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, katedra fyziky

doc. PharmDr. Jana Žďarová Karasová, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. Labem, katedra chemie

 

Disciplinární komise 

Disciplinární komise řeší přestupky studentů a její poslání a kompetence jsou vymezeny zákonem. 

Složení disciplinární komise bylo schváleno Akademickým senátem PřF UHK na svém zasedání dne 29. ledna 2019. 

Členové za akademické pracovníky:

předseda: PhDr. Michal Musílek, Ph.D.

Ing. Karol Radocha, Ph.D.

Členové za studenty:

Ing. Mgr. Bohumila Kroupová

RNDr. Leontýna Břízová

Ediční rada 

Ediční rada fakulty je metodickou garancí obsahu a kvality publikací navržených fakultou do edičního plánu nakladatelství a dále jedná o schválení vydání díla v nakladatelství Gaudeamus. 

Předseda:

doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.

Členové:

doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.

PhDr. Michal Musílek, Ph.D.

doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr.

doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.