Samosprávné orgány

Akademický senátVědecká rada Disciplinární komiseEdiční rada

Akademický senát

Akademický senát je samosprávným orgánem fakulty a skládá se ze dvou komor - zaměstnanecké a studentské. AS PřF UHK odpovídá za svou činnost akademické obci, volí kandidáta na děkana, a volí a odvolává zástupce PřF v Radě vysokých škol.

Více o Akademickém senátu PřF UHK

 

Vědecká rada

Vědecká rada projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy, věnuje se habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorů. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan a jedna třetina členů je mimo akademickou obec univerzity. 

Více o Vědecké radě 

 

Disciplinární komise 

Disciplinární komise řeší přestupky studentů a její poslání a kompetence jsou vymezeny zákonem. 

Více o Disciplinární komisi

 

Ediční rada 

Ediční rada fakulty je metodickou garancí obsahu a kvality publikací navržených fakultou do edičního plánu nakladatelství a dále jedná o schválení vydání díla v nakladatelství Gaudeamus. 

Více o Ediční radě