O katedře

Katedra aplikované kybernetiky garantuje studijní obory zaměřené na přípravu budoucích učitelů informatiky na základní a střední škole ve všech stupních studia. Výzkumnou činnost orientuje zejména na výzkum metod a využiti prostředků informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.

Studium

Katedra aplikované kybernetiky garantuje

  • bakalářský studijní obor Informatika se zaměřením na vzdělávání,
  • navazující magisterský obor Učitelství pro střední školy – informatika,
  • souvislý magisterský obor Učitelství pro 2. stupeň základní školy – informatika,
  • doktorský obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

Bakalářské studium

Studium tříletého bakalářského studijního oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání je prvním stupněm k získání kvalifikace učitele informatiky na střední škole. Studenti již v průběhu bakalářského studia získají dostatečně hluboké teoretické znalostí a praktické dovednosti. Hlavním cílem oboru je rozvíjet schopnost studentů pronikat do podstaty probírané látky, samostatně nastudovat novou látku, srozumitelně předávat získané poznatky ostatním. Předměty v každém semestru pokrývají oblasti týkající se teoretické informatiky, algoritmů a programování, SW a HW. Absolvent bakalářského studijního oboru může získané znalosti a dovednosti zúročit i v případě, že se rozhodne své studium ukončit bakalářským stupněm (lektor školící informatické znalosti a dovednosti apod.). Může je využít i jako základ pro studium jiného („neučitelského“) magisterského studia zaměřeného do oblasti informatiky.

Magisterské studium

V rámci dvouletého navazujícího magisterského studia Učitelství pro SŠ – informatika získá absolvent potřebné znalosti a plnou kvalifikaci k výkonu učitelského povolání v předmětu informatika na střední škole.

V rámci pětiletého souvislého magisterského studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – informatika získá absolvent potřebné znalosti a plnou kvalifikaci k výkonu učitelského povolání v předmětu informatika na 2. stupni ZŠ.

Doktorské studium

Cílem doktorského studia Informační a komunikační technologie ve vzdělávání je jednak systémová příprava odborníků v oboru informatiky k samostatné tvůrčí práci ve vědě, výzkumu nebo vývoji v oboru teorie vzdělávání v informatice, jednak příprava těchto odborníků pro řešení náročných, komplexních teoretických i praktických problémů spojených s problematikou vyučování informatiky. Absolventi doktorského studia najdou široké uplatnění jako učitelé a didaktici informatiky na všech typech škol, autoři výukových materiálů či vědečtí pracovníci různých specializací.

Věda a výzkum

Akademičtí pracovníci katedry se ve své odborné činnosti zaměřují zejména na výzkum metod a využiti prostředků informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, což úzce souvisí s uskutečňovaným doktorským studijním programem. Dalším odborným zaměřením katedry je podpora přírodovědných oborů, zejména fyziky. Výzkumná práce v této oblasti je zaměřena na modelování fyzikálních situací s využitím ICT.

Nabídka sekce: Katedra aplikované kybernetiky