O katedře

Katedra biologie zajišťuje výuku biologických oborů učitelských i odborných. Na třech odděleních katedry (Oddělení experimentální biologie, Oddělení botaniky a Oddělení zoologie) se pracovníci, doktorandi a studenti zabývají základním a aplikovaným výzkumem s biologickou tématikou.

Studium

Bakalářské Navazující magisterskéDoktorskéRigorózní řízeníZeměpis

 

Věda a výzkum

Vědecká činnost Oddělení botaniky a ochrany životního prostředíOddělení biologie a ekologie živočichůOddělení experimentální biologie

Studium

1 Akreditované studijní obory

1.1 Bakalářské 

1.1.1 Biologie se zaměřením na vzdělávání

Tříleté bakalářské studium je zaměřeno především na fylogenezi rostlinných, stélkatých a živočišných organizmů a jejich ekologii. Absolventi dále získávají potřebné znalosti z  buněčné a molekulární biologie, anatomie a morfologie rostlin a živočichů, genetiky a fyziologie rostlin a živočichů. Cvičení v laboratořích a v terénu směřují k rozšíření znalostí a k praktickému využití teoretických poznatků. Záměrem studia je především příprava ke studiu navazujících magisterských programů ve studijních oborech učitelství biologie pro ZŠ a SŠ. Bakalářský studijní obor je zaměřen pro uplatnění absolventů ve vzdělávacích institucích a v zařízeních zaměřených na přírodovědnou činnost, práci v ochraně přírody a ekologickou i environmentální výchovu.
 

1.1.2 Biologie a ekologie

Tříleté bakalářské studium je zaměřeno především na fylogenezi rostlinných, stélkatých a živočišných organizmů a jejich ekologii. Absolventi dále získávají potřebné znalosti z buněčné a molekulární biologie, anatomie a morfologie rostlin a živočichů, ochrany přírody a moderních metod zpracování a třídění dat. Cvičení v laboratořích a v terénu směřují k rozšíření znalostí a k praktickému využití teoretických poznatků. Zejména v rámci povinně volitelných předmětů se posluchač může specializovat na určitou oblast z biologických a ekologických disciplín, včetně ochrany a tvorby životního prostředí (dále zkratka ŽP) a od třetího semestru profilovat v následujících směrech: 

 • práce ve státní správě se zaměřením na analýzu a vyhodnocování dat z oblasti ŽP, legislativu, ekonomiku a management v ŽP;
 • práce v laboratořích s biologickým a ekologickým zaměřením, s prohloubením znalostí a praktických dovedností z determinace botanických a zoologických organismů a analýzy jednotlivých složek ŽP, biologických testovacích metod, ekotoxikologie, biomonitoringu;
 • práce v zařízeních zaměřených na ekologickou výchovu a přírodovědnou činnost.

  

1.2 Navazující magisterské

1.2.1 Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ

Cílem studia je kvalitní příprava učitele biologie pro ZŠ. Navazující magisterské studium úzce navazuje na bakalářský obor Biologie se zaměřením na vzdělávání. Studium je rozšířeno o další přírodovědné disciplíny, zejména biologii člověka, základy mikrobiologie a virologie, základy genetiky, evoluční biologii, agrobiologii, pěstitelství a chovatelství a geologické disciplíny. Velký důraz je kladen na didaktiku biologie pro ZŠ a pedagogickou praxi.

 

1.2.2 Učitelství biologie pro SŠ

Navazující dvouletý magisterský obor připravuje učitele biologie pro výuku na SŠ. Magisterské studium úzce navazuje na bakalářský obor Biologie se zaměřením na vzdělávání. Studium je rozšířeno o další přírodovědné disciplíny, zejména biologii člověka (somatologii a fyziologii člověka), mikrobiologii, molekulární genetiku, evoluční biologii, geologii (včetně mineralogie, petrografie, fytopaleontologie a paleontologie bezobratlých), agrobiologii a řadu povinně volitelných předmětů. Značný důraz je též kladen na didaktiku biologie na SŠ a pedagogickou praxi.

  

1.2.3 Biologie a ekologie

Cílem navazujícího magisterského studia je příprava odborníků nejen z oblasti rostlinné a živočišné fylogeneze, ale také evoluční biologie, bioinformatiky, ekologie obnovy a ekologie krajiny. Studium tak reaguje na požadavky praxe na komplexně biologicky vzdělané odborníky. Navazující magisterské studium prohlubuje odbornost v jednotlivých disciplínách a je kladen daleko větší důraz na vazbu studovaných předmětů na ekologii a ochranu ŽP. Studenti se od začátku profilují do tří specializací:

 • Experimentální biologie – zaměření na laboratorní práci v lékařství, potravinářství, biotechnologiích i základním biologickém výzkumu;
 • Biologie a ekologie rostlin – zaměření na botaniku, ekologii rostlin, geobotaniku, společenstva a ekosystémy a fyziologii rostlin;
 • Biologie a ekologie živočichů – zaměření na zoologii, ekologii živočichů, zoogeografii, společenstva a ekosystémy a fyziologii živočichů, člověka a parazitologii.

 

1.3 Doktorské

1.3.1 Aplikovaná biologie a ekologie

Doktorský studijní program v oboru Aplikovaná biologie a ekologie je určen absolventům magisterských studijních oborů zaměřených na biologii, ekologii, ochranu přírody a tvorbu životního prostředí.
Jeho účelem je prohloubení znalostí v oblasti aplikované a krajinné ekologie, a to zejména se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, ochranu a tvorbu životního prostředí, přírodě blízký management vybraných ekosystémů a aplikované biologie a ekologie rostlin, živočichů a mikroorganizmů. Studenti budou seznámeni s nejnovějšími trendy v oblasti biomonitoringu, aplikovaných biotechnologií, chemie životního prostředí, aplikované toxikologie, včetně ekotoxikologie. Studium je zaměřeno na vědeckou práci doktorandů v daném oboru a jejich etablování ve výzkumných týmech a oblastech na UHK či v jiných vědeckých institucích, se kterými spolupracujeme. Obor je maximálně otevřený a má interdisciplinární charakter, což umožní požadovaný tvůrčí rozvoj a adaptabilitu absolventů s předpokladem dobrého uplatnění v praxi i ve výzkumu.
Zaměření doktorského studia vychází z regionální poptávky po těchto odbornících, a to zejména v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

 

Rigorózní řízení

Informace o rigorózním řízení na UHK najdete zde.
 

1.4 Zeměpis

Katedra zajišťuje rozšiřující studium v akreditovaném programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměřených na získání způsobilosti k výuce předmětu Zeměpis pro 2. stupeň ZŠ.

 

2 Vědecká činnost

 •  Katedra biologie PřF UHK se skládá z oddělení botaniky a ochrany životního prostředí, oddělení biologie a ekologie živočichů a oddělení experimentální biologie.
 • Katedra biologie řeší vědecko-výzkumné projekty GAČR se zaměřením na dendrologii a geoinformatiku, aplikované projekty TAČR a NAZV podobného zaměření, dále pak specializované na vývoj testovacích metod v lékařství a ovocnářství. Pracovníci katedry pravidelně publikují v kvalitních mezinárodních vědeckých časopisech včetně těch nejlepších (Q1), pod záštitou pracovníků katedry vyšly i velmi kvalitní monografie a knihy.
 • Katedra biologie ve své odborné i pedagogické činnosti spolupracuje s řadou vysokoškolských a vědeckých pracovišť, zejména s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně, Botanickým ústavem České akademie věd v Třeboni, Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, správami národních parků a CHKO, Agenturou ochrany přírody a krajiny, přírodovědnými odděleními muzeí, Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, Slovensko, Ecole Nationale Superieure Agronomique (INP/ENSAT) Toulouse, Francie, CREAF při Universitat Autonoma de Barcelona, Španělsko, IRTA Fruitcentre, Lleida, Španělsko, a mnoha dalšími pracovišti.
 • Externími spolupracovníky jsou zaměstnanci Fakultní nemocnice Hradec Králové, Povodí Labe, a.s., Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Ministerstva životního prostředí, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumný ústav ovocnářský Holovousy, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně a řada dalších.
 • Akademičtí pracovníci katedry se mimo jiné podílejí na tvorbě vysokoškolských skript, učebnic pro ZŠ a SŠ i jiných učebních textů, a na odborných i popularizačních knihách a monografiích. 

 

2.1 Činnost jednotlivých oddělení

Výzkumná činnost oddělení botaniky a ochrany životního prostředí je soustředěna na dílčí botanické a geologické disciplíny a jejich aplikaci v praktické ochraně ŽP, ochraně přírody a krajiny. Výzkum probíhá zejména ve východočeském regionu, ale v rámci konkrétních projektů přesahuje i mimo tento region, spolupracuje se zahraničními institucemi a specialisty na Slovensku a v Polsku.

Odborné zaměření akademických pracovníků je směřováno zejména na botanické průzkumy a průzkumy geofaktorů ve zvláště chráněných a dalších přírodovědně cenných územích. Převažují floristické a fytocenologické průzkumy, mapování a monitoring vegetace. Oddělení se specializuje též na druhovou ochranu, dlouhodobě se účastní řešení záchranného programu pro kriticky ohrožený rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus). V rámci  monitoringu populací zvláště chráněných druhů rostlin je pozornost věnována zvonovci liliolistému (Adenophora liliifoolia), zvonku českému (Campanula bohemica) atd. Aplikovaný výzkum je orientován na studium sukcese ve vodních a mokřadních ekosystémech, vybraných horských ekosystémech, na písčinách a dalších typech bezlesí. V rámci dlouhodobé spolupráce s KRNAP probíhají výzkumy krkonošské tundry a synantropní vegetace. Na výzkumech se podílí studenti v rámci svých diplomových a bakalářských prací. Oddělení úzce spolupracuje se zprávami národních parků a CHKO, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Botanickým ústavem Akademie věd ČR a dalšími univerzitami.


Výzkumná činnost oddělení biologie a ekologie živočichů se ubírá především těmito směry: ekologie blanokřídlých v antropogenních stanovištích, vliv toxických látek na opylovače a mravence v ovocných sadech, hmyz v různých typech hálek, potravní ekologie, migrace a echolokace netopýrů, populační ekologie zajíců a ptáků, denní aktivita denních motýlů, hmyz ve starých ovocných sadech. Jednotlivé části výzkumu jsou podpořeny spoluprací s jinými univerzitami a institucemi, např. PřF UK Praha, PřF JU a ENTÚ AV ČR České Budějovice, Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Do některých odvětví jsou zainteresováni i studenti a především doktorandi PřF UHK.


Pracovníci oddělení experimentální biologie jsou zaměřeni na výzkum vlivu abiotických stresorů na růst a vývoj rostlin a jejich fyziologické charakteristiky, např. intenzitu fotosyntézy, respiraci, transpiraci, vodivost průduchů. Dále se zabývají výzkumem vlivu fyziologicky aktivních látek, zejména syntetických hormonů, na výše uvedené charakteristiky a obsah specifických metabolitů. Výzkum probíhá i v oblasti příjmu, translokace, depozice a biologické aktivity rizikových látek anorganického i organického původu, včetně využití rostlin ve fytoremediačních technologiích, biologického monitorování (stanovení plísní, mykotoxinů a jejich metabolitů v potravinách a biologických vzorcích a dále v oblasti řízení rizika, tj. minimalizace dopadů na zdraví lidské populace). Při svém výzkumu spolupracují zejména s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové, Ecole Nationale Superieure Agronomique (INP/ENSAT) Toulouse, Franci. Pracovníci tohoto oddělení se rovněž podílejí v rámci grantů FRVŠ na inovacích předmětů, zejména laboratorních cvičení.