PřF Věda a výzkum, Zaměstnanci 20. 3. 2019

Katedra chemie PřF UHK má 2 nové docenty

Na Katedře chemie PřF UHK úspěšně dokončili habilitační řízení doc. Lucie Zemanová a doc. Miroslav Lísa.

Doc. RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D., zakončila habilitační řízení na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v oboru Biochemie, tématem její habilitační práce byl Význam enzymů z nadrodin AKR a SDR u člověka.
 
Vystudovala magisterský obor Analýza biologických materiálů na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, postgraduální studium absolvovala na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy, obor Patobiochemie a xenobiochemie, kde obhájila disertační práci Role reduktas v nádorovém onemocnění a kde také působila jako odborná asistentka. Od roku 2018 působí na Katedře chemie Přírodovědecké fakulty UHK.
 
Doc. Zemanová se ve své dosavadní vědecké kariéře zabývala purifikací, přípravou a charakterizací lidských enzymů, zejména reduktas karbonylových sloučenin z nadrodin AKR a SDR. Významná část práce byla věnována nepopsaným či málo popsaným enzymům ze skupiny reduktas karbonylových sloučenin vázaných na membrány buněk. V poslední době se věnuje také studiu možností modulace aktivity vybraných enzymů, potenciálních molekulárních cílů pro léčbu Alzheimerovy choroby.   
 
I když ho kvůli pracovnímu vytížení moc nemá, jak s úsměvem dodává, ráda si ve volném čase rozšiřuje obzory v dalších oborech, navštěvuje koncerty elektronické hudby či festivaly a divadelní představení a spolu s manželem cestuje po světě za přírodními krásami.
 
 
Doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D., habilitoval v oboru Analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci prací Využití chromatografie a hmotnostní spektrometrie v lipidomické analýze.
 
Své magisterské studium absolvoval na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, na katedře analytické chemie, kde taktéž absolvoval postgraduální studium a obhájil disertační práci Charakterizace složení triacylglycerolů v přírodních vzorcích technikou HPLC/MS. Od roku 2017 Působí na Katedře chemie Přírodovědecké fakulty UHK, kde vede oddělení analytické chemie. V roce 2016 získal Cenu Vladimíra Hanuše za nejlepší vědeckou práci v oboru hmotnostní spektrometrie udělené Spektroskopickou společností J.M.M. (2016) a v roce 2014 byl odborným panelem časopisu The Analytical Scietist zařazen na Power List, seznam 40 nejvlivnějších vědců do 40 let v oboru analytická chemie (Top 40 under 40 list).
 
 
Vědecky se mimo jiné zaměřuje na hmotnostní spektrometrii ve spojení s chromatografickými technikami, kapalinovou chromatografii a superkritickou fluidní chromatografii, vývoj metod pro analýzu malých molekul, lipidomickou analýzu rostlinných materiálů a rostlinných vzorků, dále např. na vyhodnocení hmotnostních spekter (včetně HRMS) nebo na studium retenčního a fragmentačního chování.


Kristýna Vávrová
Referát propagace a komunikace