Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Studium je určeno a nabízeno uchazečům o bakalářské a magisterské akreditované studijní obory/programy na PdF UHK. Je součástí akreditovaných bakalářských i magisterských studijních oborů/programů (studia vedoucího k získání vysokoškolské odborné kvalifikace – diplomu). Přijímáni jsou pouze uchazeči o studium příslušného akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního oboru/programu, kteří splnili podmínky přijímacího řízení pro daný akademický rok, ale nebyli přijati ke studiu z důvodu limitu přijatých studentů (dosáhli horšího umístění než poslední přijatý uchazeč).

Programy se uskutečňují jako placené studium v kombinované formě v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění.

Dokument s podrobnými informacemi k realizaci programů celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů nabízené pro akademický rok 2019/2020

Obecné informace potřebné pro přihlášení

Termín pro podání přihlášek je stanoven do 15. 8. 2019.

Přihlášky se podávají elektronickou formou. Při podání přihlášky uchazeč uhradí stanovený administrativní poplatek (údaje pro platbu viz níže).

Přihlásit se mohou pouze uchazeči o studium příslušného akreditovaného bakalářského studijního oboru/programu, kteří splnili podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020, ale nebyli přijati ke studiu z důvodu limitu přijatých studentů (dosáhli horšího umístění než poslední přijatý uchazeč).

Opis elektronické přihlášky spolu s dokladem o platbě není nutné zasílat, přihláška bude akceptována po uhrazení platby s příslušným variabilním symbolem. O zpracování přihlášky je uchazeč informován prostřednictvím e-mailu. Poplatek za přihlášku je v kterékoliv části přijímacího řízení nevratný.

Informace k platbě poplatku spojeného s podáním přihlášky

Poplatek: 500,- Kč
číslo účtu: 4341822/0800
variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky