O katedře

pro web od zimáku

Stěžejní činností Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby je příprava budoucích pedagogických pracovníků pro oblasti výtvarné výchovy, výtvarné kultury, textilní tvorby a grafického designu a dále také příprava odborníků z řad příbuzných profesí (např. arteterapie pro budoucí sociální pracovníky). Výuka výtvarných předmětů se realizuje prostřednictvím kresby, malby, prostorové, grafické a textilní tvorby, multimédií, fotografie, videoartu a dalších.

Katedra garantuje dvouoborové bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy:

  • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (bakalářské, Bc.), Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – výtvarná výchova (navazující magisterské, Mgr.), Učitelství pro střední školy – výtvarná výchova (navazující magisterské, Mgr.), Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – výtvarná výchova (souvislé pětileté, Mgr.). Příprava posluchačů se uskutečňuje v předmětech malba, kresba, prostorová tvorba (modelování, sochařská a alternativní tvorba, keramika), dějiny umění (dějiny kultury, památková péče, estetika), fotografie, didaktika aj.

 Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby zajišťuje výuku výtvarné výchovy pro obory:

  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy

 Katedra garantuje také jednooborové bakalářské studijní programy:

  • Grafická tvorba - multimédia. Cílem studijního programu Grafická tvorba - multimédia je seznámit studenty s možnostmi propojení nových médií s grafickou tvorbou a jejich vzájemné ovlivňování v oblasti volného, i užitého umění. Cílem studia je i kreativní užívání nových médií v grafické tvorbě i vizuální komunikaci obecně a příprava na využívání těchto znalostí v pedagogickém procesu v oblasti mimoškolní pedagogiky a to jak prakticky, tak i teoreticky. Absolventi studijního programu jsou schopni samostatné grafické práce v oblasti volné i užité grafiky, mají zkušenosti s užíváním nových médií (počítačová grafika, video, animace) i klasických grafických technik ve vizuální komunikaci. Spektrum ateliérů, přednášek a seminářů nabízí studentům možnost individuálního zaměření. Studenti pravidelně prezentují svou tvorbu na výstavách a soutěžích, na těchto přehlídkách i oborových soutěžích pak pravidelně získávají prestižní ocenění. 
  • Textilní tvorba. Hlavní náplní je textilní výtvarnictví se zaměřením na oděvní a bytový design, kresbu, malbu a počítačovou grafiku, představující východiska pro budoucí uměleckou tvorbu a pedagogickou praxi. Praktická příprava se opírá o základní předměty ateliérová textilní tvorba, kresba, malba, počítačová grafika, paličkovaná krajka, tkaní, papír a kniha, textilní dílny a didaktika výtvarné výchovy. Absolvent studijního programu Textilní tvorba je na základě získané odborné profilace připraven uplatnit se v celém spektru činností v oděvní i bytové tvorbě. Jedná se např. o tiskařský design, tkalcovský design, design krajky a výšivky, design dekorativních předmětů z textilních i alternativních materiálů. Uměleckou činnost může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech a dílnách firem zabývajících se tvorbou a výrobou produktů textilního zaměření. Získané zkušenosti může uplatnit i v pedagogické praxi. Po absolvování studia může absolvent pokračovat ve studiu v jednooborovém navazujícím magisterském studijním programu Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ. Studenti textilního studijního programu pravidelně prezentují svou tvorbu na mezinárodních veletrzích a přehlídkách textilu a designu, na těchto přehlídkách i oborových soutěžích pak pravidelně získávají prestižní ocenění.

 Dále katedra garantuje navazující magisterský jednooborový studijní program:

  • Učitelství výtvarné tvorby pro ZUŠ a SŠ navazuje na bakalářský studijní program Textilní tvorba. Je zaměřen na odbornou přípravu budoucích výtvarných pedagogů disponujících širokými profesními kompetencemi. Struktura studijního plánu představuje koncepci komplexního pojetí výtvarného vzdělávání integrující pedagogicko-psychologické, praktické i teoreticko-didaktické výtvarné disciplíny. Kromě praktických výtvarných disciplín malby, kresby, grafiky, textilní tvorby, prostorové tvorby, fotografie, videoartu a keramiky je studium prohloubeno o výtvarně teoretické a didaktické disciplíny s důrazem kladeným na předměty profilující pedagogickou kvalifikaci absolventa. Obsahem výuky výtvarných disciplín magisterského studia jsou znalosti a dovednosti potřebné pro budoucí pedagogickou činnost absolventa. Úkolem oboru je rozvoj estetického cítění, manuální zručnosti a tvůrčího potenciálu studentů. Posláním studijního oboru je i zachování tradiční textilní technologie jako součást kulturního dědictví České republiky pro budoucí generace.

 

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby úzce spolupracuje s řadou kulturních, vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a se zahraničními univerzitami – tradičně na Slovensku, v Polsku a Norsku. Posluchači výtvarných oborů společně se svými pedagogy prezentují svou autorskou tvorbu na řadě výtvarných přehlídek a výstav. V rámci studia studenti vystavují své výtvarné práce a umělecké realizace v univerzitní Galerii T. Studenti i pedagogové katedry se pravidelně úspěšně účastní prestižních soutěží.

Studenti jsou v rámci studia zapojováni do vědeckého výzkumu v oblasti vzdělávání, často zaměřeného na evaluaci a možnosti zvýšení kvality současného konceptu výuky výtvarné výchovy na mateřských, základních a středních školách v ČR. Výzkumný materiál studenti pořizují ve fakultních školách a výsledky vědeckého výzkumu prezentují v odborném tisku a na oborových konferencích.

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby zajišťuje provoz Galerie T při Univerzitě Hradec Králové. Galerie T nabízí studentům katedry prostor pro prezentaci jejich výtvarných prací na pravidelných výstavách – přehlídkách klauzurních, bakalářských a diplomových prací. Zároveň galerie představuje i místo, kde se tradičně konají souborné přehlídky spřátelených umělecky zaměřených základních, středních a vysokých škol a pozvaných českých výtvarných umělců.

Nabídka sekce: Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby