Katedra sociální pedagogiky

Katedra sociální pedagogiky vznikla v roce 2003 rozdělením Ústavu sociálních studií. Sociálně pedagogické obory mají na UHK (dříve VŠP) tradici již od roku 1997.

Katedra garantuje studium v tříletém bakalářském oboru Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních a v dvouletém navazujícím magisterském oboru Sociální pedagogika. Oba studijní obory jsou realizovány v prezenční i kombinované formě studia.

Od roku 2016 je nabízen obor Social Pedagogy i v anglickém jazyce.

Cílem studia je připravit pro praxi odborníky, kteří naleznou uplatnění v širokém spektru pedagogických a pomáhajících profesí. Studijní obory a jejich orientace vycházejí z platné legislativy. Podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících nalézají absolventi oboru uplatnění v resortu MŠMT, především jako kvalifikovaní vychovatelé, pedagogové volného času a asistenti učitelů. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. umožňuje uplatnění v sociálních službách na pozici sociálního pracovníka. Kromě těchto dvou hlavních resortů působnosti nalézá část absolventů uplatnění v resortech Ministerstva spravedlnosti (např. jako úředníci Probační a mediační služby) a Ministerstva vnitra, především v profesním zařazení vychovatel či policista.  Studijní obory jsou koncipovány tak, aby připravily studenty pro výkon pomáhajících profesí širšího zaměření.

Pracovníci katedry jsou členy řady odborných společností a asociací, jako je např. Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice, Česká pedagogická společnost, Česká asociace pedagogického výzkumu, Česká sociologická společnost. Katedra se jako partner podílí na různých výzkumných a vzdělávacích projektech u nás i v zahraničí. 

Katedra dlouhodobě spolupracuje s tuzemskými odbornými pracovišti na úrovni vysokých škol i ve sféře odborné praxe. V oblasti praxí se katedra zaměřuje především na spolupráci s pracovišti, která jsou nejčastějšími zaměstnavateli absolventů. Především se jedná o výchovná i převýchovná zařízení, zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže, neziskové organizace. V posledních letech se úspěšně rozvíjí spolupráce s organizacemi, které se zaměřují na oblast primární i sekundární prevence. Studenti katedry se podílejí na seminářích, kurzech i pobytových výjezdech s tematikou zacílenou především na budování zdravého životního stylu.

V posledních letech katedra intenzivně rozvíjí spolupráci se zahraničními pracovišti, a to jak v oblasti vědy a výzkumu, tak v příležitostech studentských i učitelských mobilit. Zaměstnanci i studenti Katedry sociální pedagogiky měli možnost navštívit např. Eastern Michigan University (Ypsilanti, Michigan); University of Loughborough (UK); Saxion University of Applied Sciences, School of Social Work v Enschede (Nizozemí); Thomas More University Mechelen (Belgie); University of Iceland, University of Reykjavík, University of Akureyri (Island); Mykolas Romeris University Vilnius (Litva); Riga Stradins University (Lotyšsko), Centrum Larch Hill - vzdělávací středisko pro Skaut, Scoil Naomh Brid (Irsko); ESEC Coimbra (Portugalsko). V oblasti vědy a výzkumu spolupracuje katedra především s pracovišti na Slovensku (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě) nebo v Polsku (Uniwersytet Opolski v Opole, Akademia WSB v Dabrowie Górniczej).

 

 

Rychlý kontakt