O katedře

Katedra je garantujícím pracovištěm dvou bakalářských studijních oborů zaměřených na sociální sféru: Sociální patologie a prevence a Sociální komunikace v neziskovém sektoru.

Pojetí studijního oboru Sociální patologie a prevence vychází z potřeb institucí, které se orientují na prevenci a terapii sociálně patologických jevů. Tento obor poskytuje komplexní poznání jejich problematiky a prevence, jakož i terapie z pohledu sociologie, psychologie, pedagogiky, práva a dalších oborů. Součástí studijního programu je rovněž příprava na realizaci výzkumných šetření v oblasti sociální patologie a prevence.  Absolvent oboru se uplatní jako pracovník v nápravných zařízeních, výchovných ústavech pro mládež, v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, v systému preventivně výchovné péče, je připraven pro výkon profese pracovníka policie v rámci všech policejních služeb i v oblasti vězeňství apod.

Obor Sociální komunikace v neziskovém sektoru poskytuje komplexní poznání problematiky fungování státní správy a neziskového sektoru se zřetelem na komunikaci s klientem a její sociální aspekty včetně edukačního rozměru této komunikace. Připravenost na komunikaci s klientem neziskových organizací a institucí státní správy zahrnuje rovněž orientaci v problematice vzdělávání specifických skupin klientů, kterými jsou například senioři, dále děti a dospělí z odlišného sociokulturního prostředí atd. Jeho součástí je i příprava na organizátorskou a vzdělávací práci s dospělými, na tvorbu a řízení projektů atd. Absolvent je připraven pro výkon profesí v subjektech, v nichž je těžištěm kvalifikovaná komunikace s klientem zaměřená na efektivní pomoc klientovi a jeho sociální podporu, a to v občanských sdruženích a dalších neziskových organizacích, v krajských, městských a obecních úřadech a dalších institucích státní správy.

Pracoviště zajišťuje výuku studijního oboru Nultý ročník sociální patologie akreditovaného v programu Celoživotního vzdělávání.

Mezi významné projekty, na kterých se katedra v posledních letech podílela, patří např. Family and Lifestyle in the Visegrad Countries nebo The risks of the virtual environment in the V4 ve spolupráci se slovenskými, polskými a maďarskými institucemi. Pracovníci katedry se jako řešitelé zapojují do projektů Specifických výzkumů či interních grantových soutěží UHK (např. Aktuální vnímání fotbalové fanouškovské scény českou veřejností, Vzdělanostní aspirace a motivace českých vysokoškolských studentů, Salutoprotektivní faktory životního stylu nebo Analýza problematiky prevence rizikového chování z pohledu žáků, jejich rodičů a pedagogů základních škol).

Odborné a badatelské aktivity rozvíjejí pracovníci katedry ve spolupráci s obdobně zaměřenými akademickými pracovišti zejména pedagogických fakult českých univerzit a také akademickými pracovišti univerzit na Slovensku a v Polsku. Při realizaci výše uvedených studijních oborů (například v rámci praxe studentů, tvorby bakalářských prací apod.) i v badatelských počinech má katedra rozsáhlé aktivity ve spolupráci se subjekty sociální sféry: institucemi státní správy, občanskými sdruženími a dalšími neziskovými organizacemi. Katedra podepsala zvláštní memoranda a spolupráci s Městem Svitavy, Úřadem vlády ČR (Agenturou pro sociální začleňování) a s Krajským ředitelstvím Policie ČR Královéhradeckého kraje (odbor tisku a prevence). Tato memoranda poskytují katedře v rámci Univerzity Hradec Králové a regionu exkluzivitu v přístupu k studentským praxím, zajištění odborníků pro odborné přednášky a další vzdělávací činnost.

Katedra organizuje tradiční mezinárodní konferenci Socialia (ve spolupráci se zahraničními partnerskými pracovišti). Při katedře byl zřízen Kabinet školní prevence, který se zabývá metodickou činností v oblasti rizikového chování, poradenskou, koordinační, publikační a výzkumnou činností v oboru. V současnosti realizuje katedra cyklus odborných seminářů, pořádá Filozofický diskusní klub a každoroční soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci Studentská Socialia.

Pracovníci katedry se pravidelně účastní návštěv a stáží v zahraničí. Studenti vyjíždí na dlouhodobé pobyty např. do Dánska, Norska, Španělska, Turecka či Litvy.

Studenti katedry vydávají studentský časopis Eventus pro Collegis.

Nabídka sekce: Katedra sociální patologie a sociologie