O katedře

Katedra německého jazyka a literatury sídlí v objektu společné výuky v kampusu UHK na soutoku Labe a Orlice. Výuka probíhá v učebnách vybavených moderní vyučovací technikou. Studenti se mohou účastnit také studijních pobytů v německy mluvícím prostředí (semestrální stipendijní pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí) a jedno- či vícedenních exkurzí (uskutečnily se např. výjezdy do Innsbrucku, Štýrského Hradce, Salcburku, Vídně, Výmaru, Naumburku, Lipska, Řezna, Pasova apod.). Mají rovněž možnost zapojit se spolu se svými pedagogy do vědeckých a vzdělávacích projektů. Individuální přístup mají studenti zajištěný v době konzultačních hodin jednotlivých vyučujících.

 

Charakteristika aktivit katedry: Během existence katedry se její členové podíleli a podílejí na řešení interních a externích grantů FRVŠ, Sokrates (Arion, Lingua), Tempus, Erasmus, Erasmus+. V projektu AQUA TEMPUS spolupracovala katedra s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, IPN Kiel, King´s College London, Universität Lüneburg, University of Helsinki, a dalšími. V rámci mezinárodního projektu Teachers in Residence byla navázána úzká spolupráce s institucemi St. Martin College Lancaster (Anglie), Pädagogische Akademie Innsbruck (Rakousko), Universidad de Alcála, Universidad Autonoma de Madrid (Španělsko). Dobrá spolupráce existuje také s kantonem Bern (Švýcarsko) a Pädagogische Hochschule Steiermark Graz (Rakousko). V letech 1999 - 2013 pracovala katedra na grantu Germanistického institucionálního partnerství GIP DAAD s Univerzitou Eichstätt, v rámci kterého probíhaly studentské a učitelské mobility a vědecká bádání. K nejdůležitějším grantům, které KNJL řešila, patří grant MŠMT Informační a komunikační technologie (ICT) ve výuce německého jazyka pro školitele volitelného modulu SIPVZ, v současné době řeší členové katedry granty IGS a ESP. KNJL je také partnerem mezinárodního projektu Schule im Wandel, jehož koordinátorem je Goethe-Institut Mnichov. KNJL byla spolu s dalšími jazykovými katedrami PdF UHK zapojena do projektu ESF LITTERA zaměřeného na podporu čtenářských dovedností žáků a studentů základních a středních škol v regionu. Členové katedry dlouhodobě spolupracují s Goethe Institutem v Praze, Spolkem germanistů a učitelů NJ a Národním institutem dalšího vzdělávání.

 

KNJL nabízí studium německého jazyka v následujících studijních programech:

  •  Učitelství pro základní školy

magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk

Jedná se o prezenční 5leté magisterské dvouoborové učitelské studium – akreditované v České republice pouze na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, realizované od akademického roku 2014/2015. Cílem studia je příprava absolventa pro budoucí povolání na vysoké úrovni nejen po stránce jazykové, ale i odborné. Studenti jsou seznamováni s nejnovějšími poznatky, metodami a trendy ve výuce němčiny jako cizího jazyka, své teoretické poznatky si ověřují v průběhu pedagogické praxe. Poslední studenti budou přijati do tohoto typu studia v akademickém roce 2019/20. Dále již studium nebude realizováno.

  • Učitelství pro základní školy

navazující magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk

 Jedná se o prezenční 2leté navazující magisterské dvouoborové učitelské studium jako pokračování bakalářského studia st. programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání.

 

  • bakalářský studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

 Od akademického roku 2020/2021 se na KNJL bude realizovat prezenční tříleté bakalářské studium, na které je možné navázat dvouletým navazujícím magisterským studiem studijního oboru Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura.

  • Učitelství pro základní školy

magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - německý jazyk

 V rámci studia učitelství pro první stupeň ZŠ je možné studovat i modul zaměřený na výuku německého jazyka pro 1. stupeň ZŠ.

  •  bakalářský studijní program Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk

 Jedná se o 3letý bakalářský dvouoborový studijní program - studium dvou jazyků (německý jazyk v kombinaci s dalším cizím jazykem (AJ, RJ, FJ).

 

Celoživotní vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

  • Německý jazyk pro SŠ

(způsobilost k výuce na jiném druhu školy – 3semestrální studium)

 Přijímací řízení bez přijímací zkoušky na základě písemné přihlášky ke studiu. Výuka CŽV probíhá jeden den v týdnu (obvykle v pátek) dle rozvrhu.

 

 

Dokumenty "Dokumenty"

Typ Název     Datum     Velikost    
zaverecne-prace 31. 5. 2019
studijni-a-zkusebni-rad-uhk 31. 5. 2019
zapisy-do-ar-2019-2020 31. 5. 2019
terminy 30. 5. 2019
formy-studia 30. 5. 2019
prijimaci-zkousky-informace-pro-uchazece 30. 5. 2019
klauzury 30. 5. 2019
neoborovy-nemecky-jazyk 30. 5. 2019
czv -
Ve výpisu existují soubory
s omezeným přístupem

Nabídka sekce: Katedra německého jazyka a literatury