O katedře

Katedra českého jazyka a literatury zajišťuje studijní bakalářské, magisterské obory a doktorské studium.

Z bakalářských oborů nabízí Český jazyk a literaturu se zaměřením na vzdělávání (prezenční formu studia) a Jazykovou a literární kulturu (prezenční a kombinovanou formu studia).

Z magisterských oborů katedra zajišťuje tři učitelské obory: Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura (pětileté prezenční studium), Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura (navazující dvouleté studium) a Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura (navazující dvouleté studium).

Doktorské studium nabízí katedra v oboru Teorie a dějiny české literatury.

 

Pracovníci katedry vyvíjejí odborné a vědecké aktivity v oblasti jazykového a literárního výzkumu.

Lingvisté se zabývají zejména problematikou současné lingvistiky a komunikačních teorií (J. Bílková, J. Zeman), historickou mluvnicí a staroslověnštinou (L. Zábranský), slovanskými jazyky (K. Dufková) a češtinou pro cizince (Ž. Göbelová).

Literárněvědné bádání se zaměřuje na problematiku paměti, rodinné paměti a genderu (A. Zachová, M. Filipowicz, M. Čuřín), na čtenářskou gramotnost (P. Bubeníčková, M. Čuřín, A. Zachová), na literaturu pro děti a mládež a na biblioterapii (P. Bubeníčková), na psychologickou prózu a italské motivy v české literatuře (N. Mlsová), na tvůrčí psaní (N. Mlsová), na poezii a literaturu 20. století (V. Křivánek).

 

Ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR vydává katedra odborný recenzovaný časopis Korpus-gramatika-axiologie.

Katedra českého jazyka a literatury pravidelně pořádá přednášky výrazných osobností v rámci Jazykovědného sdružení a Literárněvědné společnosti pro odbornou a širokou veřejnost.

 

Spolupracuje se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové (Literární dílny), s Českým rozhlasem v Hradci Králové, s Knihovnou města Hradec Králové rozvíjeny projekty na podporu čtenářství.

KČJL dále rozvíjí spolupráci se zahraničními univerzitami v Polsku, Německu, Bulharsku a na Slovensku.

Nabídka sekce: Katedra českého jazyka a literatury