Mezinárodní výzkumné týmy - International research teams

Cílem interní grantové soutěže je stimulovat a podporovat další rozvoj a mezinárodní rozměr vědy a výzkumu na FF UHK. Předpokladem udělení grantu je společný výzkumný projekt s realistickým publikačním plánem, zaměřeným na výstupy v renomovaných mezinárodních časopisech nebo nakladatelstvích.

 IRT se musí skládat minimálně ze 2 a maximálně ze 4 výzkumných pracovníků. je nutné, aby alespoň jeden člen IRT byl interním zaměstnancem FF UHK a zahraniční výzkumníci musí představovat alespoň polovinu členů IRT.

1. tým - Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. - Steps towards the naturalization of inferentialism

 

Cílem tohoto projektu je ukázat,  jak může být filozofická doktrína inferenciality zpracována jako důkladně naturalistický přístup k jazyku, mysli a společnosti, který čerpá ze špičkového výzkumu ve speciálních vědách a navrhuje vlastní pokroky.

Je součástí dlouhodobého výzkumného programu, který nedávno zahájil prof. Peregrin a bude dál v úzké spolupráci se třemi zkušenými výzkumníky (Koreň, Risjord, Hlobil), kteří mají doplňující teoretické znalosti.  Grant by měl tento potenciál dále využívat a vést na vysoce konkurenceschopné úrovni. navazující výzkumné projekty (Výzva EXPRO GAČR), které financuje externích grantových agentur.

Rozpočet na 2 roky - 2 000 000,- Kč

Členové - Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (CZE)

                 Mgr. Ladislav Koreň, PhD.(CZE)

                 Prof. Mark Risjord, PhD.(USA)

                 Dr. Ulf Hlobil (CAN)

 

2. tým -Mgr. Josef Wilczek, PhD. - Automatic extraction and interpretation of the formation of archaeologic pottery

 

 Hlavním cílem projektu je navrhnout řešení - pracovní postupy - umožňující (polo) automatické zvýraznění, vyčíslení a interpretaci diagnostických stop na archeologické keramice. Postupy budou založeny na kvantitativních analýzách 3D modelů keramiky, které budou obsahovat informace o objektu. Pracovní postupy umožní extrahovat a představovat nejúplnější informace o historii výroby každé analyzované nádoby - od jejího vzniku od hlíny, přes povrchovou úpravu až po konečnou dekoraci - kvantitativním a snadno srozumitelným vizuálním způsobem.

Kromě toho bude projekt také automatizovat proces určování operativnosti plavidel, aby se zvýšila účinnost archeologických analýz a interpretace archeologické keramiky. Projekt bude také zkoumat a diskutovat možnosti efektivního sdílení analyzovaných, anotovaných a interpretovaných 3D modelů keramiky s širší vědeckou komunitou, a to is možnou aplikací rozšířené a virtuální reality.

Rozpočet na 2 roky - 862 625,- Kč

Členové - Mgr. Josef Wilczek, PhD. (CZE)

                 Mgr. Richard Thér, PhD. (CZE)

                 Dr. Fabrice Monna (FRA)

                 Dr. Christian Gentil (FRA)

 

3. tým -Mgr. Karel Kouba, PhD. - Designing public policies through institutional analysis in political science

 

 Cílem projektu je prozkoumat nové způsoby využití institucionální analýzy v politické vědě pro návrh veřejné politiky. Využívá nejmodernější metody hodnocení efektivity konkrétních institucionálních uspořádání ve čtyřech odlišně institucionálních podmínkách.

Ptá se na čtyři hlavní výzkumné otázky:

(1) Jaké institucionální konfigurace jsou nejvhodnější pro organizování odchozích a příchozích mezinárodních toků mobility studentů vysokých škol?

(2) Jaké institucionální konfigurace jsou nejvhodnější pro snížení neplatného hlasování v nových demokraciích?

(3) Jaké institucionální uspořádání je nejvhodnější pro domorodé politické reprezentace?

(4) Jaká institucionální nastavení jsou příznivější pro přítomnost a úspěch nezávislých kandidátů a stranických seznamů?

Rozpočet na 2 roky - 1 496 000,- Kč

Členové - Mgr. Karel Kouba, PhD. (CZE)

                  Ing. Tomáš Došek, M.A., PhD. (CHILE)

 

4. tým -Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD. - Mediaeval Ecclesiastical Sigillography

 Projekt je zaměřen na výzkum středověkých pečetí jako vícevrstvého kulturního fenoménu a jeden z nejvýznamnějších prostředků symbolické komunikace ve společnostech v rámci celé Evropy během středověku.

Cílem projektu je pomocí konceptu případových studií a srovnávání založených na širších historických souvislostech, podpořených použitím různých druhů historických pramenů, nově konceptualizovat postupy a cíle sfragistického výzkumu. Projekt s využitím významných příkladů středověké maďarské, české a portugalské společnosti a církevního prostředí jako jednoho ze společenských pilířů chce ukázat, jak pečeť přesně odrážela společenský řád času, stejně jako změny v sociálním klimatu a jeho dynamice. Stal se tak jakýmsi nesmrtelným „tělem“, které tvoří most mezi minulostí a lidmi žijícími dnes, bylo nositelem kulturně kódovaného symbolického obsahu.

Rozpočet na 2 roky - 1 748 212,- Kč

Členové - Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD. (CZE)

                  Mgr. Miroslav Glejtek, PhD. (SVK)

                  Dr. Maria do Rosário Barbosa Morujao (PRT)