Státní závěrečné zkoušky

Uzavření studia je podmínkou pro přihlášení na SZZ. Splnění podmínek si student ověří před zamýšleným přihlášením na SZZ  na Portálu IS/STAG v části Vizualizace studia a Průběh studia.

Student splní podmínky řádného uzavření studia, jestliže:

  • úspěšně absolvoval všechny povinné předměty studovaného oboru,
  • získal z každého bloku povinně volitelných předmětů alespoň stanovený minimální počet kreditů,
  • získal celkový počet kreditů, který je roven šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia (u bakalářského 180 kreditů, u navazujícího magisterského studia 120 kreditů),
  • všechny splněné zkoušky a zápočty má zapsané v IS/STAG.

SZZ nebo její poslední část musí úspěšně vykonat do dvou let od uzavření studia (za datum uzavření studia se pro tyto účely považuje poslední den akademického roku, ve kterém bylo studium uzavřeno, přerušení studia tuto lhůtu neprodlužuje).

Student, který chce pouze uzavřít studium, nebo uzavřít studium a přihlásit se na SZZ, nebo se pouze přihlásit na SZZ, musí oznámit tuto skutečnost na studijní oddělení ÚSP FF prostřednictvím vytištěného a podepsaného formuláře Přihláška na SZZ. 
Přihlášku lze na studijní oddělení doručit v tištěné podobě osobně nebo poštou (NE naskenované e-mailem).

Předměty státních závěrečných zkoušek (včetně předmětu Obhajoba BP/DP) si studenti posledních ročníků sami na Portálu IS/Stag nezapisují. Studenti se na předměty státní závěrečné zkoušky hlásí pouze papírovou přihláškou.

Konečný termín kontroly uzavření studia (vyhodnocení průběhu celého studia) a přihlášení na termíny státních závěrečných zkoušek se řídí harmonogramem příslušného akademického roku.

Student se může bez omluvy odhlásit z termínu státní závěrečné zkoušky nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.

Pokud se student bez zdůvodněné písemné omluvy ke SZZ nedostaví, posuzuje se, jako by u SZZ neprospěl. Písemná omluva se podává nejpozději do pěti dnů po termínu zkoušky prostřednictvím studijního oddělení děkance fakulty, která o jejím přijetí s konečnou platností rozhodne.

Upozornění: I po uzavření studia je student nadále studentem vysoké školy, status studenta neztrácí a stále mu plyne doba studia, což může mít vliv na případný poplatek za studium (informace k poplatkům jsou uvedeny ve Statutu UHK).

Student má po vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky zákonnou povinnost nahlásit do 8 dnů ukončení studia na zdravotní pojišťovnu, příp. na úřady vyplácející studentovi sociální dávky.

Pozn.: Informace ohledně odevzdávání závěrečných prací student obdrží na jednotlivých katedrách/ústavech (tyto termíny si stanovují jednotlivá pracoviště samostatně).
Závěrečné práce se  elektronicky odevzdávají výhradně přes systém eVSKP.

Soubory ke stažení