Aktuálně realizované projekty

Název projektu: Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd

 
Projekt reaguje na uměle vytvářený negativní obraz studentů a absolventů humanitních a společenských věd ve veřejném prostoru a snahu o stigmatizaci humanitního a společenskovědního vzdělávání jako neperspektivního vysokoškolského sektoru. 
Hledá společensky akceptovatelné řešení situace, kdy je cíleně podporována a finančně subvencována preference přírodovědného a technického vzdělávání, a to nejen ze strany státu, ale též samospráv. Potenciální absolvent humanitních a společenskovědních oborů (dále HaSVO) je tak a priori sociálně diskvalifikován označením za budoucího adepta úřadu práce či je degradována jeho kvalifikace. 
 
Za jeden z hlavních cílů si projekt klade podporu přímé interakce především mezi trhem práce (zaměstnavateli) a zainteresovanými vysokými školami za účelem zvýšení kvality vzdělávací činnosti, zejména v oblasti nastavení a optimalizace profesní přípravy budoucích absolventů humanitně zaměřených fakult. Současně projekt poskytuje prostředky k vytvoření efektivních nástrojů k posílení pozitivního vnímání HaSVO ve veřejném prostoru, a tím nepřímo ke zvýšení prestiže studia a kvality studentů a absolventů za pomoci příkladů dobré praxe. V této rovině projekt cílí na veřejnost, zaměstnavatele, střední školy, uchazeče i absolventy.
 
Koordinátor celého projektu
Mgr. Jan Prouza, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
                
Zúčastněné školy
Ostravská univerzita
 

Název projektu: Reflexe spolupráce v česko-polském pohraničí / Refleksja współpracy na granicy czesko-polskiej

 

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001783
Realizace: 1.3.2019 - 31.11.2019
Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, Výzva  11_16_008 

Záměrem projektu je uspořádání česko-polské konference (je jednou z akcí připravovaného I. kongresu českých polonistických studií) na podzim 2019 v Hradci Králové. Cílem této konference je přispět k rozvoji vědeckého poznání života na společné hranici, umožnit výměnu praktických poznatků ze společné česko-polské spolupráce v pohraničních regionech, zapojit do této formy poznávání nových informací širší odbornou i laickou veřejnost. Celem projektu jest zorganizowanie czesko-polskiej konferencji (to jedno z wydarzeń przygotowywanego I kongresu czeskich studiów polonistycznych) jesienią 2019 roku w Hradcu Kralove. Konferencja ta ma na celu przyczynić się do rozwoju naukowego poznania życia na wspólnej granicy, umożliwić wymianę praktycznej wiedzy wynikającej ze wspólnej czesko-polskiej współpracy w przygranicznych regionach, włączyć w tę formę poznawania nowych informacji szersze grono odbiorców z branży i spoza branży . Ústřední akcí projektu plánovanou na 2. - 3. října 2019 bude česko-polská konference, jež bude věnována tématu společné hranice a pohraničnímu soužití. Cílem této konference je přispět k rozvoji znalostí o Polské republice, polské společnosti a jejích dosavadních proměnách. Podrobný program konference je v záložce Dokumenty - příloha č. 5. Z povahy tématu konference vystupuje zejména aspekt vzájemné spolupráce, vznikající na základě četných sousedských přeshraničních vazeb, kdy je třeba stavět na studiu obapolné spolupráce, mohutně uplatňované v posledním čtvrtstoletí, nikoliv jenom na českých výzkumech polské reality. Tato plánovaná konference je jednou z šesti dílčích konferencí, které budou uspořádány na celém území ČR v rámci I. kongresu českých polonistických studií, a to v Olomouci, Opavě, Ostravě, Brně a Praze. Budou se zabývat polonistikou, polským právem, polskými dějinami, médii a ekonomikou. Obsahová náplň konference bude rozdělena do dvou programových panelů, které nebudou zasedat paralelně, ale budou se v jednání konference střídat. To umožní účastníkům přítomnost na celém průběhu jednání. První panel bude mít vědecký ráz a bude zaměřen na studium polských skutečností z českého pohledu s přihlédnutím k přeshraniční spolupráci.  Druhý panel bude mít charakter odborně osvětový; v jeho rámci dostanou prostor jednak prakticky orientované odborné příspěvky, prezentující konkrétní výzkumy soudobé příhraniční reality (například sociologické, geoturistika, apod.), jednak různé informačně pojaté příspěvky vystupujících z řad širší samospráv a organizací neziskového charakteru působících na česko-polském pomezí.

 

 

Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl

 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662

Projekt je zaměřen na podporu společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v tématu sociální a občanské kompetence v ZŠ a SŠ napříč předměty. Projekt vychází z nutnosti být plně kompetentní s ohledem na neustále probíhající změny ve společnosti. Vzhledem k tomu, že kompetence nezískáme pouze memorováním či odvozováním, ale také vlastní zkušeností, prožitkem, je nutné, aby v procesu vzdělávání byl obsažen i tento typ výchovy. Klíčové kompetence představují obecné dovednosti, které jsou důležité v řadě studijních, pracovních i osobních životních situací. Z průzkumů na školách však vyplývá, že zařazovat cíleně do výuky činnosti a situace, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, je pro řadu učitelů stále ještě obtížné.

Projekt má za cíl dosáhnout zlepšení daného stavu. Jednou z podstatných změn, kterou pro práci a myšlení učitelů přinesly rámcové vzdělávací programy, je to, že staví do popředí výsledek vzdělávání – důležité je to, k čemu má učitel se žáky dojít. Podstata změny spočívá v tom, že stěžejní přestává být učivo a zaměření na jeho osvojování a stává se jím dosažení konkrétní vědomosti, dovednosti, postoje, kompetence využitelné v praktických situacích. Úvaha o způsobu jejich dosahování má ovlivňovat výběr učiva, stanovování výukových situací, vyučovacích postupů i způsobů hodnocení. Od předpokládaného výsledku vzdělávání se také odvíjí nabízený modelový způsob uvažování o klíčových kompetencích ve výuce.

Období realizace: 04/2017 - 03/2020
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Programový rámec: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Hlavní žadatel/příjemce: Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
Řešitel: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
Spolupracující organizace:
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Civipolis, o.p.s.

 

Občanský průkaz 4.0 - kompetence pro demokratickou kulturu

 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154
Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení žáků SŠ do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. V rámci projektu budou vytvořeny a ověřeny programy pro pedagogy a žáky SŠ, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu. Projekt se zaměřuje zejména na budování hodnot lidské důstojnosti a lidských práv, hodnot demokracie a právního státu, občanského postoje, dovednosti spolupráce, dovednosti řešit problémy a kritické pochopení světa.
Webové stránky: https://www.obcanskyprukaz.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/Obcanskyprukaz4.0/


Období realizace: 06/2018 - 05/2021
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Hlavní žadatel/příjemce: Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
Řešitel: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
Spolupracující organizace:
Univerzita Palackého v Olomouci
Masarykova univerzita