Doktorské studium archeologie

openbooks

Cílem doktorského studia v programu Archeologie je připravit vysoce kvalifikované znalce středoevropské archeologie, kteří budou schopni samostatně řešit vědecké, metodologické a praktické problémy archeologické práce. Doktorský program se snaží přispět ke zlepšení kvalifikační struktury pracovních týmů vysokoškolských pracovišť a institucí a zároveň poskytuje zkušeným a kvalifikovaným archeologům z praxe možnost dalšího odborného růstu.

Podmínky přijímací řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2019/2020

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2018

Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení na akademický rok 2019/2020 ve studijním programu P6101 Filozofie, v oboru Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia), ve studijním programu P6701 Politologie, v oboru Africká studia (prezenční a kombinovaná forma studia) a Latinskoamerická studia (prezenční a kombinovaná forma studia) - zrušeno viz 08 Dodatečné ustanovení ......, ve studijním programu Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia (prezenční a kombinovaná forma studia), ve studijním programu P7105 Historické vědy, v oboru Archivnictví (prezenční a kombinovaná forma studia) a v oboru Historie (prezenční a kombinovaná forma studia) a ve studijním programu Archeologie, v oboru Archeologie (prezenční a kombinovaná forma studia).
 
Podmínky přijetí
 

Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia a splnění podmínek přijímací zkoušky, která se koná ústní formou. Níže je uvedena náplň přijímacího pohovoru pro jednotlivé obory. Návrh na přijetí uchazečů do doktorských studijních programů předkládá děkance v souladu se Studijním a zkušebním řádem UHK čl. 32 příslušná oborová rada na základě návrhu komise pro přijímací zkoušky. Každá komise pro přijímací zkoušky stanoví pořadí pro přijetí jednotlivých uchazečů. Přijímací zkouška je hodnocena body a minimální hranice úspěšnosti činí 60 %. O přijetí/nepřijetí ke studiu rozhoduje děkanka fakulty. Po dohodě s uchazečem lze změnit během přijímacího řízení formu studia, obor studia měnit nelze.

 

Způsob podávání přihlášek

 
Přihláška se podává elektronicky
 
K vytištěnému opisu elektronické přihlášky uchazeč přiloží:
• úředně ověřenou kopii diplomu,
• strukturované CV,
• přehled publikační činnosti,
• návrh výzkumného projektu,
• případné potvrzení o jazykových předpokladech (certifikáty atp.).
Přihlášky včetně stručného životopisu, publikační činnosti, návrhu výzkumného projektu a ověřené kopie diplomu o ukončeném vysokoškolském studiu příslušného oboru přijímá studijní oddělení FF UHK na adrese:
 
Filozofická fakulta UHK
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
 
Poplatek za podání přihlášky 500,- Kč poukazujte na číslo účtu:
4341822/0800, Variabilní symbol = 13990, Specifický symbol = oborové číslo elektronické přihlášky
 

Harmonogram přijímacího řízení

 
Termín podání přihlášky: do 31. 5. 2019
Termín konání přijímacího pohovoru: v rozmezí 14. 6. 2019 - 28. 6. 2019

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů:
studijní program Filozofie - obor Filozofie: 5,
studijní program Politologie - obor Africká studia: 3, obor Latinskoamerická studia: 3 (zrušeno viz 08 Dodatečné ustanovení ......)
studijní program Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia: 4
studijní program Historické vědy - obor Archivnictví: 5, obor Historie: 5
studijní program Archeologie - obor Archeologie: 5

 

Program: Archeologie (prezenční a kombinovaná forma studia)

Podmínkou k přijetí do doktorského studia je úspěšně ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání absolvované v rámci studijního oboru Archeologie či v podobných humanitně popřípadě přírodovědně orientovaných studijních programech, ovšem za předpokladu splnění požadavků přijímacího řízení na adekvátní úroveň archeologických znalostí a schopnosti samostatné vědecké činnosti.

Podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaný pohovor, vycházející z problematiky magisterské práce a  obhajoba zvoleného tématu disertační práce před odbornou komisí. Součástí přijímacího řízení je představení projektu vztahující se k tématu disertační práce v rozsahu cca 3 stran. Uchazeč má komisi přesvědčit o schopnosti zpracovat na odborné úrovni jím předložené téma doktorské disertace a znalosti metodologie a odborné literatury vztahujících se k navrženému tématu. Podmínkou přijetí je též dostačující znalost alespoň jednoho světového jazyka.
 

Pro profil absolventa, studijní plán a další informace klikni.