Magisterské studium archeologie

zi4

Magisterský studijní obor Archeologie je dvouletým navazujícím studiem, které je určeno zájemcům s ukončeným bakalářským studiem studijního oboru Archeologie, či příbuzných historických oborů.

Absolventi magisterského oboru Archeologie jsou odborníky školenými jak k odborné archeologické práci v terénu, tak k její organizaci. Musí znát faktografii k posouzení vyskytujících se archeologických pramenů a míry jejich transformace. Umí volit adekvátní strategii archeologického výzkumu a organizovat jeho průběh. Umí odborně využít stávajících literárních poznatků a pramenů shromážděných v muzeích. Poznání konkrétních archeologických dokladů vidí v širších souvislostech dějinných procesů. Disponují znalostí pramenné základny v kontextu Evropy a též znalostí principů jejího kritického posuzování a interpretace vedoucí k poznání povahy a vývoje minulých společností. 

Pro více informací o profilu absolventa a výběrovým řízení klikni.

POSTUP PŘI PŘIHLÁŠENÍ SE K ZÁVĚREČNÉ PRÁCI

 

První možnost: návrh vlastního tématu

1) Navrhněte si sami téma své kvalifikační práce – rozmyslete si její cíl, metody a zjistěte stav dosavadního zpracování v odborné literatuře.

2) Nejpozději ve třetím březnovém týdnu kontaktujte vyučujícího, který by byl vhodným vedoucím práce vzhledem k jejímu tématu a období.

3) Poté, co se dohodnete s vedoucím práce na podobě jejího zadání, si ve STAGu v sekci Moje studium vyplňte údaje ke své závěrečné práci v záložce Kvalifikační práce.Nezbytnými údaji jsou: 

  • akademický rok; 
  • téma; 
  • název anglicky; 
  • vedoucí práce; 
  • zásady pro vypracování (tj. zadání, o čem má práce pojednávat, jaký je cíl, jak má postupovat, jaké metody bude využívat apod., a to v rozsahu cca 10–20 řádků); 
  • seznam doporučené literatury dle citační normy KARCH.  

4) Vyplněné zadání ze systému vytiskněte, podepište a zajistěte podpis vedoucího práce, a to nejpozději ve třetím dubnovém týdnuNásledně odevzdejte zadání na sekretariát KARCH, kde jej vedoucí katedry schválí, popřípadě vrátí k doplnění či přepracování. Po schválení zadání vedoucím katedry je téma oficiálně přiřazeno studentovi a ten může začít se sepisováním své kvalifikační práce.

 

Druhá možnost: výběr z nabídky

Alternativní možností je vybrat si jedno z témat, které nabízejí vyučující. 

Termíny jsou při výběru z nabízených témat stejné jako při navržení vlastního tématu, tj. jako v bodě 2) a 4). Tudíž nejpozději ve třetím březnovém týdnu kontaktujete daného vyučujícího a prokonzultuje s ním téma, cíl a metody práce. Pokud se shodnete na jejím zpracování, nejpozději ve třetím dubnovém týdnu vytisknete zadání, podepíšete jej a po podpisu vedoucího práce odevzdáte na sekretariát katedry archeologie.

Počítejte však s tím, že nabídka takto nabízených témat bude značně omezená a kdo si první téma vybere, tomu bude patřit.

 

Na koho se obrátit s dotazem? 

S jakýmikoliv dotazy ohledně administrace přihlášení se ke kvalifikační práci se obracejte na referentku KARCH  Mgr. Veroniku Ďurďovou (veronika.durdova@uhk.cz)

 

POKYNY K ODEVZDÁVÁNÍ PRACÍ

Závěrečné práce odevzdávejte nejpozději do určeného termínu, který bude uveden v aktualitách katedry, a to na sekretariát katedry nebo zašlete poštou. Ideálně si domluvte přesný termín osobního odevzdání s referentkou katedry.

 

 

Závěrečnou práci můžete odevzdat až po nahrání do systému eVSKP!

Nejprve je nutné práci nahrát do systému eVŠKP https://ris.uhk.cz/eVSKP/Default.aspx a vložit do ní zadání práce (před prohlášení) vygenerované z tohoto systému. Toto zadání bude součástí i 2 tištěných exemplářů.

Přesné znění úpravy závěrečné práce najdete ve Výnosu děkanky FF UHK č. 17/2018 Organizace SZZ a pravidla pro vypracování závěrečné práce na FF UHK(ke stažení dole).

 

V případě dalších dotazů kontaktujte sekretářku KARCH Mgr. Veroniku Ďurďovou (veronika.durdova@uhk.cz)