Bakalářské studium archeologie

business-computer-cafe-coffe-laptop

Cílem studia je umožnit studentům po absolvování bakalářské úrovně kvalifikovanou volbu další orientace studijní nebo praktické. Studium reflektuje současné podmínky a možnosti archeologické práce počínaje archeologickou prospekcí a exkavací a konče prezentací archeologického dědictví veřejnosti a zohledňuje společenský kontext působení archeologa.

Studium je zaměřeno na získání:

 1. základních znalostí o hmotné kultuře od paleolitu po novověk v geografickém rozsahu České republiky,
 2. znalostí a dovedností souvisejících s postupy práce archeologa při terénní prospekci a exkavaci,
 3. znalostí a dovedností potřebných pro efektivní plánování, vedení a dokumentaci archeologického výzkumu,
 4. znalostí a dovedností potřebných pro základní vyhodnocení výsledků archeologického výzkumu,
 5. přehledu o technikách přírodovědných analýz archeologických pramenů, podmínkách a způsobech jejich uplatnění v rámci archeologického výzkumu a
 6. znalostí a dovedností souvisejících s působením archeologa v muzejní praxi a ve vztahu k veřejnosti

Pro více informací klikni.

POSTUP PŘI PŘIHLÁŠENÍ SE K ZÁVĚREČNÉ PRÁCI

První možnost: návrh vlastního tématu

1) Navrhněte si sami téma své kvalifikační práce – rozmyslete si její cíl, metody a zjistěte stav dosavadního zpracování v odborné literatuře.

2) Nejpozději ve třetím březnovém týdnu kontaktujte vyučujícího, který by byl vhodným vedoucím práce vzhledem k jejímu tématu a období.

3) Poté, co se dohodnete s vedoucím práce na podobě jejího zadání, si ve STAGu v sekci Moje studium vyplňte údaje ke své závěrečné práci v záložce Kvalifikační práce.Nezbytnými údaji jsou: 

 • akademický rok; 
 • téma; 
 • název anglicky; 
 • vedoucí práce; 
 • zásady pro vypracování (tj. zadání, o čem má práce pojednávat, jaký je cíl, jak má postupovat, jaké metody bude využívat apod., a to v rozsahu cca 10–20 řádků); 
 • seznam doporučené literatury dle citační normy KARCH.  

4) Vyplněné zadání ze systému vytiskněte, podepište a zajistěte podpis vedoucího práce, a to nejpozději ve třetím dubnovém týdnuNásledně odevzdejte zadání na sekretariát KARCH, kde jej vedoucí katedry schválí, popřípadě vrátí k doplnění či přepracování. Po schválení zadání vedoucím katedry je téma oficiálně přiřazeno studentovi a ten může začít se sepisováním své kvalifikační práce.

 

Druhá možnost: výběr z nabídky

Alternativní možností je vybrat si jedno z témat, které nabízejí vyučující. 

Termíny jsou při výběru z nabízených témat stejné jako při navržení vlastního tématu, tj. jako v bodě 2) a 4). Tudíž nejpozději ve třetím březnovém týdnu kontaktujete daného vyučujícího a prokonzultuje s ním téma, cíl a metody práce. Pokud se shodnete na jejím zpracování, nejpozději ve třetím dubnovém týdnu vytisknete zadání, podepíšete jej a po podpisu vedoucího práce odevzdáte na sekretariát katedry archeologie.

Počítejte však s tím, že nabídka takto nabízených témat bude značně omezená a kdo si první téma vybere, tomu bude patřit.

 

Na koho se obrátit s dotazem? 

S jakýmikoliv dotazy ohledně administrace přihlášení se ke kvalifikační práci se obracejte na referentku KARCH  Mgr. Veroniku Ďurďovou (veronika.durdova@uhk.cz)

 

POKYNY K ODEVZDÁVÁNÍ PRACÍ

Závěrečné práce odevzdávejte nejpozději do určeného termínu, který bude uveden v aktualitách katedry, a to na sekretariát katedry nebo zašlete poštou. Ideálně si domluvte přesný termín osobního odevzdání s referentkou katedry.

 

 

Závěrečnou práci můžete odevzdat až po nahrání do systému eVSKP!

Nejprve je nutné práci nahrát do systému eVŠKP https://ris.uhk.cz/eVSKP/Default.aspx a vložit do ní zadání práce (před prohlášení) vygenerované z tohoto systému. Toto zadání bude součástí i 2 tištěných exemplářů.

Přesné znění úpravy závěrečné práce najdete ve Výnosu děkanky FF UHK č. 17/2018 Organizace SZZ a pravidla pro vypracování závěrečné práce na FF UHK(ke stažení dole).

 

V případě dalších dotazů kontaktujte sekretářku KARCH Mgr. Veroniku Ďurďovou (veronika.durdova@uhk.cz)