Počítačová podpora v archivnictví (Bc.)

Charakteristika oboru

Studijní program: Počítačová podpora v archivnictví

Standardní délka studia: 3 roky

Získaný titul: bakalář (Bc.)

Forma studia: prezenční, kombinovaná 

Profil absolventa

Absolventi tohoto studia jsou specifičtí v tom, že jsou zároveň schopni plnit některé základní úkony archiváře i pracovníka hardware a software podpory v příslušné instituci. Mohou plnit úkoly spojené s tvorbou a se zpřístupněním databází památek, s jejich prezentací moderními technologiemi, ale také s výstavbou a provozem digitalizačních linek ad. Absolvent je vybaven nejnovějšími poznatky jak z humanitních věd, tak z aplikované informatiky a řady dalších disciplín, které ve svém celku vytvářejí ucelené vzdělání a poskytují mu dostatečný přehled a potřebný nadhled k výkonu odbornosti.