Historické vědy (Bc.)

Charakteristika oboru

Studijní program: Historické vědy se specializacemi Archivnictví a Historie

Standardní délka studia: 3 roky

Získaný titul: bakalář (Bc.)

Forma studia: prezenční, kombinovaná forma je možná pouze ve specializaci Archivnictví

Studijní specializaci si studenti prezenčního studia volí po skončení výuky v prvním ročníku studia, v době zápisu do druhého ročníku studia, tj. v průběhu zkouškového období letního semestru prvního ročníku. Výběr specializace je plně v kompetenci každého studenta, nejsou dána žádná kapacitní omezení. Každý student tedy bude mít možnost pokračovat ve studiu ve zvolené specializaci. V dalším průběhu studia již není možné zvolenou specializaci měnit. 

 

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia Historických věd se orientuje v dějinách v dlouhé časové perspektivě od starověku po současnost. Je schopen do historického procesu vřazovat jednotlivé historické jevy, postihovat je v jejich kauzálních a časoprostorových souvislostech i jiných vztazích. Dokáže je interpretovat a je si vědom multiplicity výkladů z různých perspektiv historického dění i současného přístupu k němu. Je schopen analyzovat a interpretovat historické prameny i odbornou literaturu.

Absolvent specializace historie dokáže kriticky přistoupit k informacím o (nejen) historickém dění, historické jevy umí vyložit a postihnout jejich podstatu i širší souvislosti, mj. s přesahem k současnému dění; je schopen motivovat k zájmu o důležitá témata především s ohledem na oblast svého zájmu, reflektovanou v průběhu studia a v bakalářské práci.

Absolvent specializace archivnictví získá přehled o všech pomocně vědních disciplínách, archivní teorii včetně znalosti platné legislativy, nových trendech v současném archivnictví. Naučí se pracovat s širokou paletou pramenů, zejména písemných a hmotných, archivně je zpracovat a zpřístupnit veřejnosti. Získá jazykové znalosti nezbytné pro tuto odbornou práci s prameny. Získané znalosti a zejména dovednosti jsou vstupním předpokladem pro přijetí do magisterského navazujícího studia Historie či Archivnictví. Absolventi však naleznou široké uplatnění nejen jako odborní pracovníci v archivech, muzeích, ve státní správě a samosprávě, ale také ve všech typech kulturních i vzdělávacích institucí, v příspěvkových organizacích, v úřadech, i ve státních a soukromých firmách.