Chcete malý doktorát v oboru?

Katedra pomocných věd historických a archivnictví poskytuje zájemcům možnost absolvovat rigorózní řízení a získat titul PhDr. v programu Historické vědy, oboru Archivnictví, specializace Archivnictví a pomocné vědy historickéArchivnictví a moderní systémy. Rigorózní řízení v uvedeném oboru je akreditováno jako součást navazujícího magisterského oboru Archivnictví. Platnost akreditace je do 31. 12. 2024.
Bližší informace týkající se státní rigorózní zkoušky podává tajemnice rigorózní komise doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D., tel.: 493 331 234, e-mail: jana.vojtiskova@uhk.cz.

 

Podmínky přihlášení k státní rigorózní zkoušce
K rigoróznímu řízení se mohou přihlásit absolventi téhož magisterského programu, oboru a specializace. Připuštěni mohou být též absolventi v programu Historické vědy, obor Historie. Podmínkou je předložení rigorózní práce, jejíž téma spadá do okruhu výše specifikovaného oboru Archivnictví. Přihlášky ke státní rigorózní zkoušce se přijímají průběžně, avšak nejpozději šest měsíců před zamýšleným termínem zkoušky. Rigorózní komise se schází zpravidla dvakrát ročně. Uchazeč obdrží informaci o konání státní rigorózní zkoušky nejpozději do šesti měsíců od podání přihlášky ke zkoušce nebo do šesti měsíců od odevzdání rigorózní práce.
Aktuální termín pro přihlášení: 31. 12. 2019
Přihláška

Podmínky pro vykonání státní rigorózní zkoušky

Základní podmínkou pro vykonání státní rigorózní zkoušky opravňující k užívání akademického titulu „doktor filozofie“, ve zkratce „PhDr.“ je absolvování magisterského studijního programu Historické vědy. Rigorózní práce se předkládá z oboru archivnictví, specializace:
1. Archivnictví a pomocné vědy historické
2. Archivnictví a moderní systémy.

Konkrétní zásady stanoví Řád pro státní rigorózní zkoušky Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Rigorózní práce
Rozsah práce činí minimálně 100 normostran odborného textu. Do tohoto počtu se nezapočítávají přílohy. Formální úprava rigorózní práce může vycházet ze vzorů kvalifikačních prací určených Výnosem děkanky Filozofické fakulty UHK č. 17/2018 Organizace státních závěrečných zkoušek a pravidla pro vypracování závěrečné práce na Filozofické fakultě UHK.
Rigorózní práce může vycházet z diplomové práce, již uchazeč o rigorózní řízení podstatným způsobem přepracoval a doplnil.
Součástí rigorózní práce je čestné prohlášení uchazeče, že rigorózní práci vypracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu.
Jako rigorózní práci nelze předložit odevzdanou či obhájenou disertační nebo jakoukoli jinou práci, jež již byla využita k udělení akademického titulu.
S rigorózní prací je nakládáno v souladu s Řádem pro nakládání s bakalářskými, diplomovými, rigorózními, disertačními a habilitačními pracemi.

Zahájení rigorózního řízení
Uchazeč o rigorózní řízení podá písemnou přihlášku na Studijní oddělení Filozofické fakulty UHK, referentka PhDr. Lucie Kudová, Ph.D., nám. Svobody 331, Hradec Králové, tel.: 493 331 222, e-mail: lucie.kudova@uhk.cz, nebo ji zašle poštou na adresu: Studijní oddělení Filozofické fakulty UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové.
Přihláška musí obsahovat tyto povinné přílohy:
- ověřené opisy dokladů o absolvování magisterského studijního programu v téže oblasti studia (tzn. vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu) – toto neplatí pro absolventy Univerzity Hradec Králové;
- strukturovaný odborný a pracovní životopis;
- výtisk diplomové práce, jež vedla k udělení titulu „Mgr.“ (toto neplatí pro absolventy Univerzity Hradec Králové);
- text rigorózní práce v trojím vyhotovení v papírové podobě, z nichž nejméně jedno bude v pevné vazbě, a elektronickou verzi rigorózní práce;
- čestné prohlášení (je součástí listu přihlášky), že nezahájil na jiné vysoké škole rigorózní řízení ve stejné oblasti studia a že předložená rigorózní práce nebyla použita jako podklad v jiném rigorózním řízení či nevedla k udělení jiného akademického titulu;
- doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky a konáním rigorózní zkoušky (výše poplatku je stanovena aktuálním výnosem děkana; poplatek nelze snížit ani prominout).

V případě, že rigorózní práci uchazeč nepředkládá s přihláškou, poskytne název a základní teze zamýšlené rigorózní práce (cíle, metody, osnova, základní literatura) a spolu s tím žádost o využívání zařízení a informačních technologií FF UHK potřebných pro přípravu ke státní rigorózní zkoušce, včetně dokladu o zaplacení příslušné úhrady za využívání těchto služeb, jejíž výše je stanovena pro každý akademický rok řídícím aktem děkana FF UHK. V tomto případě je uchazeč povinen odevzdat rigorózní práci nejpozději do 12 měsíců od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce