Staň se doktorkou/rem archivnictví

Doktorský studijní program Archivnictví, který byl akreditován v roce 2014, nabízí studentům v prezenční a kombinované formě modul se zaměřením na pomocné vědy historické modul se zaměřením na moderní systémy. Studium je čtyřleté a poskytuje studentům prostor pro vědecký i výzkumný růst, a to zvláště v oblasti pomocných věd historických, dějin správy a moderních trendů v archivnictví. Odborná specializace pracovníků katedry v oblasti urbánních a církevních dějin také umožňuje interdisciplinárně laděné výzkumy tohoto typu. Studenti doktorského studia mají možnost pod vedením svého školitele v průběhu studia řešit grantové projekty a publikovat v domácích i zahraničních periodicích. Významně jsou podporovány zahraniční pobyty a stáže, které lze zajistit podle studentova výzkumného zaměření. 

Podmínky přijetí
Podmínkou k přijetí do doktorského studia je úspěšně ukončené vysokoškolské magisterské studium ve studijním programu historické vědy, nejlépe oborů archivnictví, pomocných věd historických, historie nebo dalších příbuzných oborů, jako např. dějiny umění, etnologie, germanistika, klasická filologie, ale také technických oborů zaměřených na informatiku ve společenských vědách. Absolventi jiných oborů než Archivnictví či Pomocné vědy historické musí při přijímacím řízení prokázat i znalosti z profilových předmětů oboru (dějiny správy, archivní teorie a praxe, paleografie, diplomatika). Uchazeči o studium Archivnictví se zaměřením na pomocné vědy historické dále prokáží základní znalost latinského jazyka, aktivní znalost německého nebo jiného cizího jazyka v kontextu s tématem disertační práce.

Přijímací řízení
V rámci přijímacího řízení uchazeč předloží svůj projekt disertační práce v rozsahu 5-10 normostran, v němž nastíní vybrané téma a jeho specifikaci jak v rovině problémové, časové, teritoriální, tak i předpokládaný směr a časový předpoklad výzkumu. V návrhu projektu by měl uchazeč uvést, zda disertační práce bude věnována zcela novým problémům a poznatkům, či se bude zabývat novým originálním řešením již dříve zpracovávaných otázek.
Odborná rozprava před komisí prověří nejen znalosti vztahující se k navrhovanému tématu disertační práce a schopnosti uchazeče obhájit svoji představu o důležitosti a užitečnosti zvoleného tématu, ale také znalosti teoretických základů oboru, včetně odborné literatury, tj. prověří jeho schopnosti k samostatné vědecké práci. Uchazeč musí prokázat odbornou vyhraněnost, dobrou znalost metodologie oboru a orientaci v odborné literatuře domácí i zahraniční, jakož i schopnost zvládat studium odborné literatury alespoň ve dvou cizích jazycích podle volby uchazeče. (Případná publikační činnost uchazeče je dalším zdrojem kladného hodnocení.)

V případě potřeby bližších informací kontaktujte tajemnici studia doc. PhDr. Janu Vojtíškovou, Ph.D. (jana.vojtiskova@uhk.cz).

Pro letošní AR je možné podávat přihlášky do pátku 6. 9. 2019.