O katedře

books-1655783_1920

Katedra zajišťuje bakalářský dvouobor Archivnictví - historie, program Historické vědy a bakalářský obor Počítačová podpora v archivnictví, a to i v navazujícím magisterském a doktorském studiu. Katedra také zajišťuje pro interní i externí zájemce vykonání oborové rigorózní zkoušky s udělením titulu PhDr. před jménem. Obě specializace nabízejí možnost jak prezenční, tak kombinované formy studia.

V oboru Archivnictví - historie je kladen důraz na osvojení poznatků a dovedností z archivní, pomocněvědné a historické oblasti, jakož i na systematické vzdělávání v oblasti cizích jazyků (latina, němčina), které zohledňuje i naprosté začátečníky.

Cílem bakalářského studijního programu Historické vědy se specializacemi HistorieArchivnictví je připravit posluchače k působení v široké škále kulturních, paměťových i vzdělávacích institucí, např. muzeích, galeriích, úřadech v případě specializace Historie, a zejména v archivech, spisovnách a úřadech v případě specializace Archivnictví.

Obor Počítačová podpora v archivnictví v sobě spojuje výuku tradičních historických věd s moderními informačními technologiemi a nejnovějšími poznatky dalších exaktních věd. Pro tento obor byla zřízena specializovaná, technicky výborně vybavená laboratoř. Studenti zároveň absolvují odborné praxe ve vybraných archivech, institucích a firmách. Toto atraktivní studium je na trhu práce žádané, neboť vychovává odborníky, kteří se na jedné straně dobře orientují v klasickém archivnictví a dalších historických vědách, na druhé straně jsou schopni adaptabilně reagovat na nejnovější technické postupy a předpisy v oblasti administrativních služeb a převádět je do každodenní praxe.

Výuku v obou oborech zajišťují kromě pedagogů katedry také členové Historického ústavu Filozofické fakulty UHK, vyučující z kateder Přírodovědecké fakulty UHK, odborníci z Akademie věd ČR a dalších institucí, i vysoce erudovaní praktici z muzeí a archivů všech typů.

Součástí katedry je:

Kabinet regionálních církevních dějin, který úspěšně spolupracuje s Královéhradeckým biskupstvím a každoročně se podílí mj. na pořádání přednáškových cyklů pro veřejnost, na uspořádání mezinárodních i tuzemských konferencí a vydávání odborné literatury.  Pracovníci katedry se také soustřeďují na interdisciplinární výzkum českých a moravských měst v období 16. až 20. století.

Centrum urbánní historie (CUH), které vzniklo v roce 2018 pod vedení doc. PhDr, Jany Vojtíškové, Ph.D., se zaměřuje na interdisciplinární výzkum městské problematiky s přesahem do středoevropského prostoru. Usiluje tak o vytvoření jednoho z prioritních výzkumných témat FF UHK. Městskému prostředí je věnována systematická pozornost v širokém časovém horizontu od 13. do 20. století, čemuž odpovídá i rovnoměrné personální zastoupení interních a externích členů z řad předních odborníků z České republiky. Výzkum urbánní historie, který reflektuje nejmodernější metodické postupy, je realizován v oblasti sociálních, politických, správních, právních, hospodářských, náboženských a kulturních dějin, využívá kvalitního základu pomocných věd historických a reflektuje poznatky z příbuzných disciplín, jako historické antropologie, historické geografie, historické demografie, historiografie a archeologie. V souvislosti s editorskou činností je výzkum soustředěn i na jazykové aspekty pramenů městské provenience.

Aktuálně členové CUHu řeší pětiletý projekt NAKI II s názvem Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru).

 

Kontakt

umístění: budova B
místnost: 23072
e-mail: kristina.zahradnikova@uhk.cz
telefon: (+420 49 333) 1231

Nabídka sekce: Katedra pomocných věd historických a archivnictví