O katedře

zimnice

Katedra zajišťuje bakalářský program Historické vědy se specializací Archivnictví a bakalářský obor Počítačová podpora v archivnictví, a v navazujícím magisterském a doktorském studiu obor Archivnictví se specializacemi na Pomocné vědy historickéModerní systémy v archivnictví. Katedra také umožňuje pro interní i externí zájemce vykonání oborové rigorózní zkoušky s udělením titulu PhDr. před jménem. Všechny programy nabízejí možnost jak prezenční, tak kombinované formy studia. Výuku zajišťují kromě pedagogů katedry také členové Historického ústavu Filozofické fakulty UHK, vyučující z kateder Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky a managementu UHK, odborníci z Akademie věd ČR a dalších institucí, a erudovaní praktici z archivů či muzeí všech typů.
Pedagogové katedry mají ve svém souhrnu široký badatelský záběr odpovídající výše uvedeným oborům, zahrnující mj. historiografii, sfragistiku, dějiny správy, diplomatiku  či latinskou filologii. Hlavní zájem je zaměřen na výzkum jednotlivých fenoménů v rámci církevních a urbánních dějin v období od 16. do 20. století.  

Součástí katedry je:

Centrum regionálních církevních dějin, které úspěšně spolupracuje s Královéhradeckým biskupstvím a každoročně se podílí mj. na pořádání přednáškových cyklů pro veřejnost, na uspořádání mezinárodních i tuzemských konferencí a vydávání odborné literatury.  

Centrum urbánní historie (CUH), které vzniklo v roce 2018 pod vedení doc. PhDr. Jany Vojtíškové, Ph.D., se zaměřuje na interdisciplinární výzkum městské problematiky s přesahem do středoevropského prostoru. Usiluje tak o vytvoření jednoho z prioritních výzkumných témat FF UHK. Městskému prostředí je věnována systematická pozornost v širokém časovém horizontu od 13. do 20. století, čemuž odpovídá i rovnoměrné personální zastoupení interních a externích členů z řad předních odborníků z České republiky. Výzkum urbánní historie, který reflektuje nejmodernější metodické postupy, je realizován v oblasti sociálních, politických, správních, právních, hospodářských, náboženských a kulturních dějin, využívá kvalitního základu pomocných věd historických a reflektuje poznatky z příbuzných disciplín, jako historické antropologie, historické geografie, historické demografie, historiografie a archeologie. V souvislosti s editorskou činností je výzkum soustředěn i na jazykové aspekty pramenů městské provenience. Aktuálně členové CUHu řeší pětiletý projekt NAKI II s názvem Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru).

Katedra je coby reprezentant FF UHK také hlavním řešitelem čtyřletého projektu NAKI II Brána moudrosti otevřená, zaměřeného na ochranu a prezentaci barokních sálových knihoven benediktinských klášterů v Broumově a Rajhradu. 

Nabídka sekce: Katedra pomocných věd historických a archivnictví