Navazující magisterské studium

Studijní povinnosti: 1. ročník

Studijní povinnosti pro 1. ročník studia jsou stejné pro oba navazující magisterské obory: Politologie-Africká studia i Politologie-Latinskoamerická studia. Každý obor má své vlastní předměty, některé jsou však společné pro oba obory (např. Geopolitika vybraných regionů, Nedemokratické režimy a tranzice či Základy rozvojových studií). Studenti prvního ročníku si také musí zvolit téma diplomové práce a zapsat si ji do systému STAG.

Předměty

Během 2 let studia je nutné získat celkový počet 120 kreditů. Ty musí být rozloženy mezi povinné, povinně volitelné oborové, povinně volitelné jazykové a volitelné předměty. K postupu do dalšího ročníku je potřeba získat min. 30 kreditů.  – kredity viz první ročník bc.

Mezi povinné předměty pro první ročník studia oboru Politologie-Africká studia patří např. Politické dějiny Afriky, Afrika v mezinárodních vztazích či Volby a volební systémy afrických zemí. Pro obor Politologie-Latinskoamerická studia jsou to např. Politické systémy zemí Střední Ameriky, Srovnávací politologie Latinské Ameriky či Politické dějiny Latinské Ameriky. Kompletní nabídku předmětů pro oba obory najdete zde.

Celkový počet potřebných kreditů za 3 roky studia

120

Povinné předměty

min. 105

Povinně volitelné předměty (vč. cizích jazyků)

libovolný

Volitelné předměty

libovolný

 

Diplomová práce

V letním semestru prvního ročníku je nutné absolvovat předmět Seminář k diplomové práci. K jeho splnění si musí student zvolit téma diplomové práce, vybrat vhodného vedoucího, zadat téma práce do systému STAG a konzultovat základní strukturu práce s jejím vedoucím. Případné další podmínky jsou vždy na konzultaci s vedoucím práce.

Volba tématu: Téma si zvolte sami na základě vlastního uvážení a vždy jej konzultujte se svým potenciálním vedoucím. V krajním případě je možné si vybrat jedno z témat, která vyučující aktuálně nabízejí. Nabídka je však velmi omezená, na KPOL dáváme přednost první variantě volby tématu. Seznam vyučujících a nabídku témat naleznete zde: seznam vyučujících a jejich odborné působnosti včetně navrhovaných okruhů/ témat závěrečných prací.

Výběr vedoucího: Na začátku letního semestru kontaktujte vyučujícího, který by vám práci mohl vést. Vedoucím práce může být každý vyučující s titulem PhD, případně externí odborník – k tomu je ale potřeba souhlas vedoucího katedry (Mgr. Milan Hrubeš, PhD).

Zadání práce: Poté, co se dohodnete s vedoucím práce na podobě jejího zadání, si ve STAGu v sekci Moje studium vyplňte údaje ke své závěrečné práci v záložce Kvalifikační práce. Nezbytnými údaji jsou: akademický rok, téma, název anglicky, vedoucí práce, zásady pro vypracování (tj. zadání, o čem má práce pojednávat, jaký je cíl, jak budete postupovat, jaké metody budete využívat apod., a to v rozsahu cca 10–20 řádků), a seznam doporučené literatury v podobě dle citační normy KPOL. Citační norma KPOL je k dispozici ve spodní části této stránky v dokumentech ke stažení.

Vyplněné zadání ze systému vytiskněte, podepište a zajistěte podpis vedoucího práce. Následně odevzdejte zadání na sekretariát KPOL, kde jej vedoucí katedry schválí, popřípadě vrátí k doplnění či přepracování. Po schválení zadání vedoucím katedry je téma oficiálně přiřazeno studentovi a ten může začít se sepisováním své kvalifikační práce.

Práce musí být ve STAGu zadána do 31.5.

 

Studijní povinnosti: 2. ročník

Vedle absolvování zbývajících předmětů musí student 2. ročníku vypracovat diplomovou práci. Tím úspěšně absolvuje také předmět Diplomová práce. Je také potřeba se přihlásit ke státní závěrečné zkoušce. Pokyny k těmto úkolům najdete níže:

Vypracování práce: Vypracování práce se řídí výnosem děkanky FF UHK č. 17/2018 (písmo, řádkování a další formální náležitosti). Požadovaný rozsah práce je 60-80 stran (při velikosti písma 12 Times New Roman, řádkování 1,5 a šíři okrajů 30-35 mm). Do rozsahu se započítává výhradně samotný text práce od úvodu po závěr, včetně poznámkového aparátu a seznamu literatury. K odkazování na zdroje se řiďte citační normou KPOL.

Odevzdání práce: Hotovou práci nahrajte do systému eVŠKP. Před nahráním do ní vložte zadání práce, vygenerované z tohoto systému. Poté práci vytiskněte ve 2 exemplářích a odevzdejte na sekterariát KPOL nebo zašlete poštou. Pokyny k podobě přední desky práce jsou uvedeny ve výnosu děkanky FF UHK č. 17/2018.

Závazné termíny k nahrání práce do systému eVŠKP a odevzdána na sekretariát KPOL (vždy do 12:00 v daný den):

Termín

Komu je určen

13.12.2019

Studentům, kteří jdou k SZZ v lednu 2020.

17.4.2020

Studentům, kteří jdou k SZZ v červnu 2020.

26.6.2020

Studentům, kteří jdou k SZZ v srpnu 2020.

 

Dotazy: Veškeré dotazy na zadání a odevzdání závěrečné bakalářské práce směřujte na sekretářku KPOL Kláru Dleskovou (klara.dleskova@uhk.cz).  

Ukončení studia: Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Studium je ukončeno absolvováním státní závěrečné zkoušky (SZZ), která se skládá z: objahoby závěrečné bakalářské práce, a zkoušek ze tří oborových předmětů (viz níže).

  1. a) Politologie-Africká studia: Afrika v mezinárodních vztazích, Nedemokratické režimy a tranzice, Politické systémy afrických zemí.
  2. b) Politologie-Latinskoamerická studia: Latinská Amerika v mezinárodních vztazích, Nedemokratické režimy a tranzice, Politické systémy latinskoamerických zemí.

Řádné termíny konání obhajob závěrečných prací a SZZ v ak. roce 2019/2020:

Objahoby

SZZ

27-28.1.2020

29-30.1.2020

1-2.6.2020

3-5.6.2020

24-25.8.2020

26-28.8.2020

Obhajoba závěrečné práce trvá celkem 20 minut. Vedoucí práce a její oponent při ní nejprve přednesou své posudky, student má následně možnost se k nim vyjádřit a zodpovědět otázky, které posudky obsahují, následuje diskuze.

Průběh SZZ je následující: student si vylosuje otázky ke všem předmětům. Následně má 40 minut na přípravu (tzv. potítko), samotná zkouška trvá také 40 minut. Otázky jsou celkem 3, po jedné z každého předmětu. Na zodpovězení každé otázky je vyhrazeno 15 minut.

Jak a do kdy se k SZZ najdeš spolu s veškerými potřebnými informacemi včetně termínů zde: https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/studium/statni-zaverecne-zkousky-a-kvalifikacni-prace.

Soubory ke stažení