Doktorské studium

Studijní plán a povinnosti studentů doktorských oborů

Specifika doktorského studia jsou definována ve vnitřních předpisech UHK a FF UHK. Student je povinen splnit všechny povinné předměty dané pro jednotlivé ročníky/bloky v rámci studia. Student je povinen v průběhu studia publikovat dílčí výstupy své vědecké práce. Studenti se dále účastní doktorské výuky.

Doktorand musí složit státní závěrečnou doktorskou zkoušku a obhájit svou disertační práci, která je hodnocena v oponentním řízení. Veškeré procesy spojené se státní zkouškou a obhajobou disertační práce probíhají dle instrukcí Studijního a zkušebního řádu UHK (SZŘ UHK).

Veškeré informace získá student na úvodní schůzce doktorandů a dalších průběžných schůzkách. Kontaktní osobou pro veškeré dotazy týkající se doktorského studia je Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.: lenka.spicanova@uhk.cz.

Další aktivity požadované po studentovi doktorského studia:

 1. Účast na vědeckých, výzkumných a dalších aktivitách KPOL FF UHK (platí pouze pro studenty prezenční formy studia) – konference, projekty, přijímací zkoušky, dny otevřených dveří, editování časopisů, oprava esejů, vedení bakalářských prací, oponentské posudky atd.
 2. Publikování minimálně jednoho článku v recenzovaném časopise nebo kapitoly v odborné monografii za rok (celkem 3 publikace s vazbou na RIV v průběhu prvních tří let studia) – text musí být připraven k publikování vždy do konce srpna (hodnotí školitel), vyjít musí do konce příslušného kalendářního roku.
 3. Participace na výuce v bakalářském či navazujícím magisterském programu, jedná se především o vedení seminární výuky či o přípravu vlastních volitelných předmětů (platí pouze pro studenty prezenční formy studia) – prezenční doktorandi učí od letního semestru prvního ročníku 1-2h týdně a od druhého ročníku 3-4h týdně, ve čtvrtém ročníku v zimním semestru učí 2-4h týdně a v letním semestru 1-2h týdně, pokud chtějí pobírat v plné výši stipendium.
 4. Dvakrát ročně student předkládá (skrze tajemnici oborové rady) předsedovi oborové rady vyplněný formulář Zpráva o činnosti doktoranda (včetně hodnocení školitele) týkající se studijních a vědeckých aktivit doktoranda za uplynulý semestr.
 5. Zkoušky a zápočty z dílčích předmětů je nutné složit nejpozději do konce srpna příslušného akademického roku dle individuálního studijního plánu (termíny zkoušek si student včas domluví s vyučujícím daného předmětu). Protokol o vykonání dílčí zkoušky/zápočtu je třeba vždy vzít ke zkoušce a vyplněný pak odevzdat tajemnici oborové rady.
 6. Během prvního roku studia prokonzultují doktorandi se svými školiteli záměr disertace a sepíší „anotaci“ (zadání práce). Ta by měla obsahovat český a anglický název práce, českou a anglickou verzi anotace (cca 20 vět - téma, cíle, metodologie) a základní literaturu (10-20 titulů). Jakmile bude mít anotace přijatelnou podobu (schvaluje školitel), doktorand ji vloží do STAGu – nejpozději do konce srpna příslušného roku.
 7. Vedení bakalářských prací (maximálně 3 za rok) a psaní oponentských posudků (přidělený počet je v kompetenci vedoucího katedry).
 8. V případě vedení bakalářské práce doktorand vždy zkonzultuje se svým školitelem anotaci bakalářské práce, než bude zadána do systému. V případě externího školitele doktorand anotaci pošle ke schválení vedoucímu katedry.
 9. Posudek závěrečné práce doktorand vždy zkonzultuje se svým školitelem, než ho zadá do systému. V případě, že školitel doktoranda je zároveň vedoucím či oponentem dané práce, zašle doktorand posudek k posouzení dr. Špičanové.

Studijní plán – předměty

Předměty prvního a druhého bloku jsou zakončeny zkouškou (vyjma publikační činnosti), předměty třetího a čtvrtého bloku zápočtem.

1. povinný blok

 • Metodologie vědeckého výzkumu (DMEVT/KDMEV)
  Karel Kouba, Ph.D., M.A.
 • Teorie politických systémů (DTPS/KDTPS)
  PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
 • Filosofie mysli, jazyka a kultury (FIMYJ/KFIMY)
  RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
 • Teorie a dějiny mezinárodních vztahů (TEDEM/KTEDE)
  Jan Prouza, Ph.D.
 • Publikační činnost 1 (DPUB1/DKPU1) – školitel

2. povinný blok 
(specializační blok) – student volí specializační blok dle teritoriálního zaměření svého oboru

a) Afrika

 • Afrika v systému mezinárodních vztahů (AFSY/KAFSY)
  Jan Prouza, Ph.D.
 • Politické instituce Afriky (POLAF/KPOLA)
  PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
 • Zkouška z jazyka z dané oblasti (vyjma angličtiny) (DZKJA/DKZKJ)
  Katedra jazykové přípravy
 • Publikační činnost 2 (DPUB2/DKPU2) – školitel

b) Latinská Amerika

 • Latinská Amerika v systému mezinárodních vztahů (LASYM/KLASY)
  et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
 • Politické instituce Latinské Ameriky (POLLA/KPOLL)
  Karel Kouba, Ph.D., M.A.
 • Zkouška z jazyka z dané oblasti (vyjma angličtiny) (DZKJA/DKZKJ)
  Katedra jazykové přípravy
 • Publikační činnost 2 (DPUB2/DKPU2) – školitel 

3. povinný blok

 • Zahraniční studijní pobyt (ZASTU/KZAST)– musí být realizován ve studovaném regionu a v celé své délce musí být minimálně tříměsíční, přičemž je možné ho rozložit do maximálně tří kratších pobytů (minimální délka jednoho pobytu je 14 dní), zahraniční pobyt a jeho podobu schvaluje školitel ještě před jeho realizací (každý doktorand odevzdá před odjezdem svému školiteli plán zahraničního pobytu), po návratu školitel zhodnotí (na základě zprávy ze zahraničího pobytu), zda doktorand splnil cíle pobytu a je možné udělit zápočet.
 • Doktorský seminář 1 (KDSE1) – doktorandi se účastní doktorských seminářů konaných zpravidla 3x za semestr (případná neúčast musí být omluvená) a průběžně konzultují postup na disertační práci se svým školitelem. Zápočet uděluje školitel na základě prezentace, resp. veřejné obhajoby výzkumného plánu doktorské práce – smyslem těchto prezentací je zhodnocení metodologických a teoretických řešení vlastních výzkumů doktorandů, jejich vylepšení na základě kritické diskuse a kontrola, zda jsou v nich úspěšně využity metodologické, teoretické a empirické poznatky. Důraz je kladen na precizní formulování výzkumných hypotéz a možnosti jejich empirického ověřování, dále pak na identifikaci a operacionalizaci studovaných proměnných a schopnost studenta identifikovat vhodný teoretický rámec pro svůj výzkum a obhájit zvolenou empirickou metodu.
 • Publikační činnost 3 (DPUB3/DKPU3) – školitel

4. povinný blok

 • Doktorský seminář 2 (KDSE2) – viz Doktorský seminář 1 (stejné podmínky udělení zápočtu)
 • Disertační práce (DISER/KDISE) – školitel

Blok povinně volitelných kurzů – nutné splnit minimálně dva kurzy ze tří v průběhu čtyřletého studia

 • Zahraniční konference (školitel) (ZAHK1/ZAKN1) – každý student před odjezdem projedná svou účast na zahraniční konferenci se svým školitelem. Ten rozhodne, zda charakter konference a příspěvku doktoranda odpovídá příslušnému odbornému a regionálnímu zaměření doktorského studia. O udělení zápočtu rozhodne školitel po návratu doktoranda a předložení písemné podoby jeho příspěvku.
 • Zahraniční stáž (školitel) (ZAHS1/ZAST1) – předmět má podobu zahraniční stáže v délce minimálně 31 dnů. Její charakter závisí na nabídce hostující instituce a může zahrnovat přednášky, semináře, teoretickou přípravu, individuální přípravu pod odborným vedením, práci na disertačním projektu, jazykovou přípravu nebo pracovní stáž. Každý student před odjezdem na zahraniční stáž předloží svému školiteli ke schválení plán, který bude obsahovat hlavní cíle této stáže. Po návratu student absolvuje obhajobu (předloží zprávu z pobytu), během níž prokáže splnění stanoveného plánu. O udělení zápočtu rozhodne na základě obhajoby školitel.
 • Specifický výzkum (školitel) (SPVY1/SPV1)grantová studentská soutěž vypisovaná každoročně na FF UHK. Student projedná obsah svého projektu specifického výzkumu se svým školitelem a jeho finální podobu mu předloží ke schválení. O udělení zápočtu rozhodne školitel na základě splnění všech cílů a výstupů projektu.  

Plnění zápočtů (s výjimkou publikační činnosti) a zkoušek si může doktorand navolit v rámci individuálního studijního plánu (ISP) – v prvním ročníku (do konce ledna) odevzdá závazný ISP, který schvaluje školitel, oborová rada a děkan(ka) FF. Jakoukoli následnou změnu ISP pak na základě oficiální žádosti studenta schvaluje oborová rada a děkan(ka) FF. Posun splnění jednoho kurzu do dalšího akademického roku může výjimečně schválit předseda oborové rady.  

Publikační činnost je nutné plnit průběžně – o udělení zápočtu rozhoduje školitel na základě vložení záznamu o publikaci do OBD.

K ukončení studia je potřeba obhájit dizertační práci a složit státní doktorskou zkoušku. Veškeré informace k obhajobě a SDZ najdete ve výnosu děkanky FF UHK č. 17/2018.

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
zprava-o-cinnosti-doktoranda 19. 9. 2019 54 kB
zadost_univerzalni 19. 9. 2019 53 kB
zadost_posun_zk 19. 9. 2019 13,83 kB
sylabus-zkouska-z-jazyka 19. 9. 2019 64 kB
protokol_phd_zkouska 19. 9. 2019 56 kB
protokol-_phd_zapocet_zahs1doc 19. 9. 2019 51,5 kB
protokol-_phd_zapocet_zahk1doc 19. 9. 2019 52 kB
protokol-_phd_zapocet_spvy1doc 19. 9. 2019 51,5 kB
plan-zahranicniho-pobytu-staze 19. 9. 2019 37,4 kB
manual-doktorske-studium (1) 19. 9. 2019 24,19 kB
individualni-studijni-plan 19. 9. 2019 42,17 kB