Bakalářské studium

Studijní povinnosti: 1. ročník

Studijní povinnosti pro 1. ročník studia zahrnují absolvování požadovaných předmětů a získání dostatečného počtu kreditů za jejich splnění. Při zápisu předmětů měj na paměti, že během 3 let studia musíš získat celkový počet 180 kreditů. Ty musí být rozloženy mezi povinné, povinně volitelné oborové, povinně volitelné jazykové a volitelné předměty.

V prvním roce studia jsou provedeny dvě kontroly studijních výsledků. První z nich je provedena k poslednímu dni zkouškového období zimního semestru. K pokračování ve studiu je k tomuto datu potřeba získat minimálně 10 kreditů, jinak je k tomuto datu studium ukončeno (viz Díl 3, Čl. 16, odst. 2 SZŘ). Druhá kontrola probíhá na konci letního semestru prvního ročníku, kdy musí být počet získaných kreditů minimálně 40 od začátku studia.

Měj na paměti, že některé předměty trvají déle než jeden semestr. Aby sis tak mohl zapsat např. Československé politické dějiny po r. 1945 (CSPD2), musíš nejprve absolvovat Československé politické dějiny 1918-1945 (CSPD1).

Mezi povinné předměty pro první ročník studia patří např. Politologický proseminář, Úvod do mezinárodních vztahů, Politické myšlení starověku a středověku nebo Dějiny Evropy po r. 1918. Kompletní seznam předmětů najdeš zde.

Celkový počet potřebných kreditů za 3 roky studia

180

Povinné předměty

min. 140

Povinně volitelné předměty (vč. cizích jazyků)

min. 30

Volitelné předměty

libovolný

 Všechny informace včetně počtu kreditů nutných k postupu do dalšího semestru/ročníku najdeš v SZŘ. Respektuj, prosím, stanovené termíny, a s případnými problémy se včas obracej na sekretariát či vedoucího katedry. Reagovat zpětně není možné.

Na tomto odkaze zároveň najdeš úvodní prezentaci pro studenty prvního ročníku, která ti pomůže se ve všem rychle a efektivně zorientovat.

 

Studijní povinnosti: 2. ročník

Ve druhém ročníku k absolvování předmětů přibývá povinnost zvolit si téma bakalářské práce a najít vhodného vedoucího, který ti práci povede. Během letního semestru si pak práci musíš zadat do systému STAG. Níže najdeš podrobný postup, jak na to:

Volba tématu: Téma si zvolte sami na základě vlastního uvážení, vždy jej však konzultujte s případným vedoucím své práce. V krajním případě je možné si vybrat jedno z témat, která vyučující aktuálně nabízejí. Nabídka je však velmi omezená, na KPOL dáváme přednost první variantě volby tématu. Seznam vyučujících a nabídku témat naleznete zde: seznam vyučujících a jejich odborné působnosti včetně navrhovaných okruhů/ témat závěrečných prací.

Výběr vedoucího: Na začátku letního semestru kontaktujte vyučujícího, který by vám práci mohl vést. Vedoucím práce může být každý vyučující s titulem Ph.D., případně externí odborník – k tomu je ale potřeba souhlas vedoucího katedry (Mgr. Milan Hrubeš, Ph.D.).

Zadání práce: Poté, co se dohodnete s vedoucím práce na podobě jejího zadání, si ve STAGu v sekci Moje studium vyplňte údaje ke své závěrečné práci v záložce Kvalifikační práce. Nezbytnými údaji jsou: akademický rok, téma, název anglicky, vedoucí práce, zásady pro vypracování (tj. zadání, o čem má práce pojednávat, jaký je cíl, jak budete postupovat, jaké metody budete využívat apod., a to v rozsahu cca 10–20 řádků), a seznam doporučené literatury v podobě dle citační normy KPOL. Citační normu KPOL najdeš ve spodní části této stránky v dokumentech ke stažení.

Vyplněné zadání ze systému vytiskněte, podepište a zajistěte podpis vedoucího práce. Následně odevzdejte zadání na sekretariát KPOL, kde jej vedoucí katedry schválí, popřípadě vrátí k doplnění či přepracování. Po schválení zadání vedoucím katedry je téma oficiálně přiřazeno studentovi a ten může začít se sepisováním své kvalifikační práce.

Práce musí být ve STAGu zadána do 31.5.

 

Studijní povinnosti: 3. ročník

Z 2. ročníku máš zvolené téma bakalářské práce a máš jej zadané v systému STAG. Úkolem pro 3. ročník je proto vedle splnění zbývajících předmětů vypracování bakalářské práce a přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce (SZZ). Konzultování postupu a odevzdání bakalářské práce jsou nezbytnými podmínkami pro splnění předmětů Bakalářská práce 1 (ZS) a Bakalářská práce 2 (LS). Přesné podmínky k udělení zápočtu za tyto předměty si na začátku zimního semestru upřesni s vedoucím své práce. Jak má práce vypadat, na co je potřeba si dát pozor, do kdy ji musíš odevzdat a jak se přihlásit k SZZ, najdeš popsáno níže:

Vypracování práce: Vypracování práce se řídí výnosem děkanky FF UHK č. 17/2018 (písmo, řádkování a další formální náležitosti). Požadovaný rozsah práce je 40-60 stran (při velikosti písma 12 Times New Roman, řádkování 1,5 a šíři okrajů 30-35 mm). Do rozsahu se započítává výhradně samotný text práce od úvodu po závěr, včetně poznámkového aparátu a seznamu literatury. K odkazování na zdroje se řiďte citační normou KPOL.

Odevzdání práce: Hotovou práci nahrajte do systému eVŠKP. Před nahráním do ní vložte zadání práce, vygenerované z tohoto systému. Poté práci vytiskněte ve 2 exemplářích a odevzdejte na sekterariát KPOL nebo zašlete poštou. Pokyny k podobě přední desky práce jsou uvedeny ve výnosu děkanky FF UHK č. 17/2018.

Závazné termíny k nahrání práce do systému eVŠKP a odevzdána na sekretariát KPOL (vždy do 12:00 v daný den):

Termín

Komu je určen

13.12.2019

Studentům, kteří jdou k SZZ v lednu 2020.

17.4.2020

Studentům, kteří jdou k SZZ v květnu 2020.

26.6.2020

Studentům, kteří jdou k SZZ v srpnu 2020.

 

Dotazy: Veškeré dotazy na zadání a odevzdání závěrečné bakalářské práce směřujte na sekretářku KPOL Kláru Dleskovou (klara.dleskova@uhk.cz).  

Ukončení studia: Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Studium je ukončeno absolvováním státní závěrečné zkoušky (SZZ), která se skládá z: objahoby závěrečné bakalářské práce, a zkoušek z Politických systémů, Politického myšlení a Mezinárodních vztahů. Ke každému z těchto předmětů je stanoven seznam tématických okruhů, z nichž jsou následně tvořeny konkrétní otázky pro SZZ (otázka se nerovná okruhu).

Obhajoba závěrečné práce trvá celkem 20 minut. Vedoucí práce a její oponent při ní nejprve přednesou své posudky, student má následně možnost se k nim vyjádřit a zodpovědět otázky, které posudky obsahují, následuje diskuze.

Průběh SZZ je následující: student si vylosuje otázky ke všem předmětům. Následně má 40 minut na přípravu (tzv. potítko), samotná zkouška trvá také 40 minut. Otázky jsou celkem 4: 2 z Politických systémů (jedna z komparativní politologie/teorie + jedna zaměřená na politický systém ČR, celkem 20 minut), 1 z Politického myšlení (10 minut) a 1 z Mezinárodních vztahů (10 minut). Během zkoušky student zodpoví vylosované otázky a doplňující dotazy zkoušejících.

Řádné termíny konání obhajob závěrečných prací a SZZ v ak. roce 2019/2020:

Objahoby

SZZ

20-21.1.2020

22-23.1.2020

25-26.5.2020

27-29.5.2020

17-18.8.2020

19-21.8.2020

Jak a do kdy se k SZZ najdeš spolu s veškerými potřebnými informacemi včetně termínů zde: https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/studium/statni-zaverecne-zkousky-a-kvalifikacni-prace.

Soubory ke stažení